طراحی پژوهش

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

اجرای پژوهش

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نحوه طراحی پرسشنامه (دوره آموزشی)

Questionnaire Design for Social Surveys

در این پیوند، فردریک کنراد و فراک کروتر (اساتید دانشگاه میشیگان) به توضیح نحوۀ طراحی پرسشنامه پرداخته‌اند. این موضوع به عنوان یک دورۀ آموزشی در پایگاه کُرس‌اِرا طراحی شده و محتوای آن به صورت رایگان در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.

ابزارهای گردآوری داده کیفی (دوره آموزشی)

Qualitative Research Methods

در هفتۀ پنجم دورۀ زیر، که در کُرس‌اِرا و توسط دکتر گربن مورمن از دانشگاه آمستردام طراحی شده، مهمترین تفاوت میان مصاحبۀ ساختاریافته و مصاحبۀ ساختارنیافته مورد بحث قرار گرفته است. همچنین، استاد دوره به توضیح تفاوت میان مصاحبه با مشاهده و نحوۀ پرسیدن سؤال در جلسۀ مصاحبه پرداخته است.

دو دورۀ آموزشی برای طراحی پرسشنامه و آزمایش‌ها (درس و آموزش)

Coursera – Free Online Courses

«کرس‌را» پایگاهی است که به ارائۀ دوره‌های آموزشی گوناگون توسط دانشگاه‌های سراسر جهان می‌پردازد. این پایگاه دوره‌هایی را مانند «طراحی پرسشنامه برای پیمایش‌های اجتماعی» و «طراحی، اجرا، و تجزیه و تحلیل آزمایش‌ها» هم برای گردآوری داده برگزار می‌کند.

گردآوری داده در ارزیابی اجتماعی (درس و آموزش)

Operations in Evaluating Community Interventions

دانشگاه «کانزاس» کارگروهی را برای سلامت و توسعۀ اجتماع راه‌اندازی کرده که یکی از خدمات آن ارائۀ جعبه ابزار اجتماعی است. این جعبه ابزار در قالب فصل‌هایی ارائه شده است که در فصل 37 به برنامه‌ریزی و ساختاردهی برنامۀ ارزیابی اجتماع می‌پردازد و مطالبی را در رابطه با گردآوری داده بیان می‌کند. این مطالب در زمینه‌هایی مانند انتخاب پرسش‌ها، طراحی نظام مشاهده، گردآوری و تفسیر اطلاعات مردم نگاری، گردآوری داده‌های آرشیوی، و ... است.

مجموعۀ آموزشی برای گردآوری داده (درس و آموزش)

Program Evaluation

پایگاه «سی. دی. سی.» که مرکزی برای کنترل و جلوگیری از بیماری است، در بخش ارزیابی برنامه‌ها بیان می‌کند که انجام منظم ارزیابی برای ارائۀ اطلاعات مدیریتی برنامه‌ها و تقویت اثربخشی آنها باید بخشی از برنامه‌های آموزشی محلی و ایالتی، و سلامت عمومی قرار گیرد. در این راستا، مجموعۀ آموزشی فراهم ساخته است که یکی از بخش‌های آن گردآوری داده با ابزارهایی مانند پرسشنامه، مصاحبه، و مشاهده است.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

آموزش «ان‌ویوو» به عنوان یکی از نرم‌افزارهای تحلیل کیفی (ویدئو و آموزش)

How to use NVivo

در این پیوند منابع مفیدی، شامل فایل «پی.دی.اف.»، ویدیو، و ... دربارۀ آموزش «ان‌ویوو»، به عنوان یکی از نرم‌افزارهای تحلیل کیفی، ارائه شده است. این منابع توسط دانشگاه پنسیلوانیا در دسترس قرار گرفته است.

آموزش رایگان کار با نرم‌افزار «مکس‌کیودا» (درس و آموزش)

MAXQDA Online Tutorial

در این پیوند آموزش رایگان کار با نرم‌افزار «مکس‌کیودا»، یکی از نرم‌افزارهای مطرح تحلیل کیفی، ارائه شده است. در این وبگاه منابع گوناگونی برای آشنایی کاربران با این نرم‌افزار و نکات آموزشی برای رفع مشکلات احتمالی گردآوری شده است.

ارائه پژوهش

آموزش نگارش (راهنما)

Griffiths, Richard Thomas [2016]. Be Persuasive: Write a Convincing Position Paper or Policy Advice. Coursera. Retrieved in 22 November 2015.

در این دورۀ آموزشی یاد می‌گیرید چگونه در بافت‌های گوناگون بنویسید و ارائه دهید. این دوره شامل سه سرفصل کلیدی است که به نحوۀ ارائۀ پژوهش و ساخت پاورپوینت تأثیرگذار ختم می‌شود.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

آموزش نگارش (راهنما)

Griffiths, Richard Thomas [2016]. Be Persuasive: Write a Convincing Position Paper or Policy Advice. Coursera. Retrieved in 22 November 2015.

در این دورۀ آموزشی یاد می‌گیرید چگونه در بافت‌های گوناگون بنویسید و ارائه دهید. این دوره شامل سه سرفصل کلیدی است که به نحوۀ ارائۀ پژوهش و ساخت پاورپوینت تأثیرگذار ختم می‌شود.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

آموزش نگارش (راهنما)

Griffiths, Richard Thomas [2016]. Be Persuasive: Write a Convincing Position Paper or Policy Advice. Coursera. Retrieved in 22 November 2015.

در این دورۀ آموزشی یاد می‌گیرید چگونه در بافت‌های گوناگون بنویسید و ارائه دهید. این دوره شامل سه سرفصل کلیدی است که به نحوۀ ارائۀ پژوهش و ساخت پاورپوینت تأثیرگذار ختم می‌شود.

آموزش نگارش (راهنما)

Griffiths, Richard Thomas [2016]. Be Persuasive: Write a Convincing Position Paper or Policy Advice. Coursera. Retrieved in 22 November 2015.

در این دورۀ آموزشی یاد می‌گیرید چگونه در بافت‌های گوناگون بنویسید و ارائه دهید. این دوره شامل سه سرفصل کلیدی است که به نحوۀ ارائۀ پژوهش و ساخت پاورپوینت تأثیرگذار ختم می‌شود.