طراحی پژوهش

طراحی و اجرای پیمایش (راهنما)

Survey Research

دانشگاه ایالتی کلورادو یک راهنمای نسبتاً جامع درباره طراحی و اجرای پیمایش، به عنوان یکی از روش‌های انجام پژوهش، گردآوری و از طریق این پیوند ارائه کرده است. انواع پیمایش، طراحی پیمایش‌ها، و مسائلی از این قبیل در این راهنما وجود دارد.

طراحی پیمایش (راهنما)

Survey Design Tutorial

مجموعه‌ای کامل از مطالبی که برای طراحی یک پیمایش لازم هستند در این پیوند قابل بازیابی است. طراحی پرسش‌ها، جامعه پژوهش، نمونه‌گیری، نامه روکش، سانسور، و بیشتر مسائلی که در یک پیمایش می‌توان تصور کرد در این صفحه آمده است.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

چگونگی نگارش پیشینه پژوهش (راهنمای گام به گام)

The Writer’s Handbook. 2014. Learn how to write a review of literature. The Writing Center, University of Wisconsin, Madison, USA. Retrieved in 27 Dec 2015

 

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

اجرای پژوهش

رهنمودهایی برای ساخت و اجرای پرسشنامه در پیمایش (راهنما)

Ross, Kenneth N. Quantitative research methods in educational planning. UNESCO International Institute for Educational Planning, 2005. Available from http://www.unesco.org/iiep/PDF/TR_Mods/Qu_Mod8.pdf

این منبع راهنمای به نسبت جامعی دربارۀ روش تحقیق کمی است که توسط مؤسسۀ بین‌المللی طراحی آموزشی یونسکو منتشر شده است. طراحی پرسش‌های در یک پرسشنامه، رهنمودهایی برای نگارش پرسش‌ها، نمونه‌هایی برای طراحی پرسش، و انواع پرسش‌ها و ساختار پرسشنامه از مطالبی هستند که در این منبع مورد بحث قرار گرفته‌اند.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

تعریف گروه کانونی و ابعاد گوناگون آن (راهنما)

Office of Quality Improvement. Focus groups: A guide to learning the needs of those we serve. Madison, WI: University of Wisconsin-Madison. Available at http://oqi.wisc.edu/resourcelibrary/uploads/resources/Focus_Group_Guide.pdf

راهنمای زیر موضوعاتی از قبیل تعریف گروه کانونی، مراحل اجرای یک گروه کانونی، مسائل اخلاقی مطرح در این ابزار گردآوری داده، و مطالبی از این قبیل را در بر می‌گیرد، که برای پژوهشگرانی که دادۀ خود را باید از طریق گروه کانونی گردآوری کنند مفید است.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

چگونگی کدگذاری داده کیفی به همراه مثال (راهنما)

Khandkar, Shahedul Huq [2014] Open coding. Department of Computer Science, University of Calgary. Retrieved in 27 Dec 2015

تحلیل داده کیفی: اصول و فرایند کدگذاری داده کیفی (راهنما)

Coding as an initial step of qualitative data analysis, Retrieved from EuroAC Project website. Retrieved in 27 Dec 2015

در این فایل آموزشی، اطلاعات تصویری مفیدی درباره مراحل مختلف کدگذاری و تحلیل داده کیفی – با تمرکز بر دو مسیر شروع با نظریه و شروع با داده – ارائه شده است.

ارائه پژوهش

چارچوب نگارش پژوهش کمی در موضوع مردان و خشونت (راهنما)

Fulu, Emma. [2013]. Replicating the UN muli-country study on men and violence. Partners for Prevention (P4P), Bangkok. Retrieved in 27 Dec 2015

راهنمای نگارش گزارش پژوهش‌های کمی، کیفی و ترکیبی (راهنما)

Guideline on writing qualitative quantitative and mixed research report. University of South Alabama, USA. Retrieved in 27 Dec 2015

راهنمای نگارش گزارش پژوهش (راهنما)

The essential guide to writing research reports. 2011. Newcastle University, School of Psychology. Retrieved in 27 Dec 2015

راهنمای گام به گام ارزیابی پژوهش کمی (راهنما)

Coughian, Michael; Cronin, Patricia; and Ryan, Frances. 2007. Step-by-step guide to critiquing research. Part 1: quantitative research. British Journal of Nursing, 16(2). Retrieved in 27 Dec 2015

یکی از شیوه‌های موثر یادگیری پژوهش، ارزیابی پژوهش است. این منبع راهنمای مفیدی برای یادگیری و تمرین پژوهش‌ کمی است.

چگونگی نگارش بخش اول پایان‌نامه یا گزارش پژوهش (راهنما)

Diether, Barbara von. Writing chapter 1: the introduction of your capstone project, doctoral, dissertation, or Masters thesis. DissertationWriting website. Retrieved in 27 Dec 2015

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

راهنمای گام به گام  نگارش مقاله از پژوهش کمی (راهنما)

Sample of the Quantitative Research Paper, Trinity University. Retrieved in 26 Dec 2015

راهنمای نگارش مقاله از پژوهش کمی و چند نمونه مرتبط (راهنما)

Clayton Smith, Douglas. [2015]. Quantitative research methods paper. Department of Sociology, Potter College of Arts and Sciences, Western Kentucky University, USA. Retrieved in 27 Dec 2015

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

چگونگی ارائه موثر مقاله در در کنفرانس‌‌ها (راهنما)

American Economic Association Committee on the Status of Women in the Economics Profession. 2005. Top 10 list: Giving an Effective Presentation. Retrieved in 27 Dec 2015

چگونه یک ارائۀ شفاهی از پژوهشمان درست کنیم؟ (راهنما)

Center for Undergraduate Excellence [2012]. How To Make an Oral Presentation of Your Research. University of Virginia. Retrieved in 22 November 2015.

این اثر یک راهنما برای تهیۀ ارائۀ شفاهی از یک پژوهش است. در این راهنما مسائلی در رابطه با زمان‌بندی، شناخت مخاطبان، محتوا، سازمان، و پاورپوینت آمده است.

گام به گام تبدیل پژوهش به پوستر (راهنمای عملی)

Designing Communications for a Poster Fair. [2005]. Teaching and Learning with Technology, Pennsylvania State University, USA. Retrieved in 25 Dec 2015

چگونگی طراحی پوستر در علوم انسانی و علوم اجتماعی (راهنما)

Tobey, Elizabeth. 2015. Designing a Research Poster for the Humanities/Social Sciences. Maryland Center for Undergraduate Research, McKeldin Library, USA. Retrieved in 27 Dec 2015

53
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه راهنمای پژوهش و پژوهشگران (پژوهش‌کار) چه اندازه رضایت دارید؟