طراحی پژوهش

اجرای پژوهش

نمونه استفاده از پرسشنامه در پژوهش (پایان‌نامه)

Shiu, Li Ju. "Efl Learners’ Perceptions of Grammatical Difficulty in Relation to Second Language Proficiency, Performance, and Knowledge." PhD diss., University of Toronto, 2011

در این رساله که در حوزۀ زبان‌شناسی به انجام رسیده است، پژوهشگر برای گردآوری دادۀ پژوهش از روش‌ها و منابع گوناگونی استفاده کرده که پرسشنامه یکی از آنهاست. چگونگی گردآوری داده از طریق پرسشنامه در فصل سوم این اثر توضیح داده شده است. همچنین، در پیوست A رساله نمونۀ پرسشنامۀ مورد استفاده قرار داده شده است.

نمونه استفاده از پرسشنامه در پیمایش (پایان‌نامه) ثابتی، زینب، «بررسی میزان اجرای شاخص های کلاسهای سازنده گرا در واحد اصول وروش تدریس زبان انگلیسی دانشگاه قم.» پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، 1391 این پژوهش به بررسی میزان اجرای شاخص‌های کلاس‌های سازنده‌گرا در واحد اصول و روش تدریس زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی واحد ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه سراسری قم پرداخته است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ارائه پرسشنامه شاخص‌های کلاس‌های سازنده‌گرا به 150 دانشجو بوده است.

نمونه پایان‌نامه‌ای که منبع داده آن «داده‌های موجود» است

اولادقبادی،احسان.1392.«شناسایی و بررسی موقوفه‌های ایران در زمان سلجوقیان.»پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

شناسایی و بررسی موقوفه‌های ایران در زمان سلجوقیان ـ پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد ـ در این پایان‌نامه تلاش شده است تا لیستی تفصیلی از موقوفه‌ها، وقف‌نامه، و واقفان ایران تهیه شود که داده‌های آن به روش آرشیوی و از داده‌های موجود گردآوری شده است.

ارائه پژوهش

نمونه نگارش پایان‌نامه در رشتۀ اقتصاد (پایان‌نامه)

Yan, Wenfeng. "Essays on the effect of product recalls and mergers on firm performance." PhD diss., Oregon State University, 2012.

اقتصاد

در این رساله که به بررسی تأثیر رخدادهای درون‌زا و برون‌زا روی رفتار و کنش شرکت‌ها پرداخته است، از روش‌های گوناگونی استفاده شده و شیوۀ نگارش فرایند انجام این روش‌ها و یافته‌های حاصل در آن توضیح داده شده است. این رسالۀ نمونه‌ای برای الگوبرداری از شیوۀ نگارش رساله در حوزۀ اقتصاد است.

نمونه نگارش پایان‌نامه (پایان‌نامه)

Taft, Rebecca. "Predictive modeling for management of database resources in the cloud." PhD diss., Massachusetts Institute of Technology. Department of Electrical Engineering and Computer Science, 2015.

مهندسی برق و کامپیوتر
فراهم‌کنندگان فضای ابری که از خدمات پایگاه داده‌ای برای محاسبه‌های کاربران پشتیبانی می‌کنند باید منابع مشخصی به هرکدام از کاربران اختصاص دهند تا بار سرورها پایین‌تر بیاید. در این رساله سرویس « Azure SQL» مایکروسافت به صورت موردی در زمینۀ اختصاص این منابع مورد مطالعه قرار گرفته است. شیوۀ نگارش این رساله می‌تواند الهام‌بخش نگارش در حوزه‌های مهندسی، و به ویژه مهندسی برق و کامپیوتر باشد.

نمونۀ شیوۀ نگارش رساله در حوزۀ مدیریت (پایان‌نامه)
علیدوستی، سیروس. «طراحي مدل عوامل كليدي مؤثر بر كاربرد فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي» پایان‌نامۀ دکتری تخصصی مدیریت، دانشگاه تهران (1384).
مديريت با گرايش سيستم
در اين رساله، نتايج طراحي و تبيين مدل عوامل كليدي مؤثر بر كاربرد فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي ايران ارائه شده است. در اين پژوهش ابتدا سياهه‌اي از عوامل مؤثر بر كاربرد فناوري اطلاعات از پژوهشهاي پيشين استخراج شده و سپس اين سياهه با روش دلفي تكميل و نهايي گرديده و عوامل مؤثر بر كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان‌هاي دولتي ايران از نظر اعضاي پانل دلفي تعيين شده است. در گام بعدي، ابزاري براي سنجش اعتبار و ميزان اهميت اين عوامل در اداره‌هاي كل سازمان‌هاي دولتي استان فارس ساخته و آزمون شده‌اند. اين ابزار در نمونة منتخب به كار رفته و اعتبار عوامل به صورت تجربي ارزيابي و ميزان اهميت آنها در انواع كاربردها نيز تعيين شده است. عوامل تأييد شده در پيمايش، با استفاده از فن تحليل عاملي به تعداد كمتري دسته‌بندي و سپس روابط علّي ميان آنها از طريق فن تحليل مسير ارزيابي گرديده است.

نمونۀ شیوۀ نگارش رساله در حوزۀ کتابداری (پایان‌نامه)

Zhang, Ying, "Developing a holistic model for digital library evaluation" PhD dissertation, Rutgers University, 2007

علم اطلاعات و دانش‌شناسی
در این رساله مدل فراگیر ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتال ارائه شده است. این رساله رویکردی سه ـ گامی داشته است: اکتشاف، تأیید، و اعتباریابی. مرور نظام‌مند نوشته‌ها، مصاحبه، کارت متوازن، پیمایش برخط، و سنجه‌یابی برای بررسی اعتبار مدل از کلیدی‌ترین روش‌ها و تکنیک‌هایی بوده‌اند که در این پایان‌نامه به کار رفته‌اند. بنابراین، شیوۀ نگارش فرایند هرکدام از این روش‌ها و یافته‌های حاصل از آنها می‌تواند در این رساله دسترس‌پذیر باشد.

54
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه راهنمای پژوهش و پژوهشگران (پژوهش‌کار) چه اندازه رضایت دارید؟