طراحی پژوهش

اجرای پژوهش

فرایند طراحی یک فرم ویژه برای گردآوری داده از طریق ابزار مشاهده (شنیداری)

Creating Observation Forms for Data Collection

در سخنرانی زیر فرایند طراحی یک فرم ویژه برای گردآوری داده از طریق ابزار مشاهده توضیح داده شده است.

مراحل طراحی یک پیمایش (شنیداری)

Designing Effective Surveys

در سخنرانی زیر مراحل طراحی یک پیمایش تشریح شده است. در این ویدئو فرایند طراحی ابزار گردآوری داده در پیمایش، یعنی پرسشنامه، نیز توضیح داده شده است.

ارائه پژوهش