طراحی پژوهش

نمونه استفاده از پرسشنامه در پژوهش (پایان‌نامه)

Shiu, Li Ju. "Efl Learners’ Perceptions of Grammatical Difficulty in Relation to Second Language Proficiency, Performance, and Knowledge." PhD diss., University of Toronto, 2011

در رسالۀ زیر، که در حوزۀ زبان‌شناسی به انجام رسیده است، پژوهشگر برای گردآوری دادۀ پژوهش از روش‌ها و منابع گوناگونی استفاده کرده که پرسشنامه یکی از آنهاست. چگونگی گردآوری داده از طریق پرسشنامه در فصل سوم این اثر توضیح داده شده است. همچنین، در پیوست A رساله نمونۀ پرسشنامۀ مورد استفاده قرار داده شده است.

نمونه استفاده از روش آزمایش در پژوهش زبان‌شناسی (مقاله)

Zellers, Margaret, and Richard Ogden. “Exploring interactional features with prosodic patterns.” Language and Speech 57, no 3 (2014): 285-309. Full-Text

نمونه کاربرد روش آزمایش در حوزه آموزش و یادگیری (مقاله)

Kashani, Hajar, Rosnaini Binti Mahmud, and Seyed Ali Rezvani Kalajahi. "Comparing the Effect of Blogging as well as Pen-and-Paper on the Essay Writing Performance of Iranian Graduate Students." English Language Teaching 6, no. 10 (2013): 202. Full-Text

نمونه استفاده از روش‌ آزمایشی برای مطالعه بازیابی تصویر (مقاله)

Cheng, Zhiyong, Jialie Shen, and Haiyan Miao. "The effects of multiple query evidences on social image retrieval." Multimedia Systems (2015): 1-15

نمونه استفاده از پرسشنامه در پژوهش‌های پیمایشی (مقاله)

Zumitzavan, Vissanu, and Imsuwan, Tudsuda. “The impact of different styles of 'learning' and categorisations of 'organisational strategies' on 'organisational performance': A case of university industry in Thailand.” Transactions on Business & Economics 11, no 1 (2014): 359-368

نمونه توزیع الکترونیکی پرسشنامه در پیمایش (مقاله)

Conway, Aifric, and Margaret Walshe. "Management of non‐progressive dysarthria: practice patterns of speech and language therapists in the Republic of Ireland." International Journal of Language & Communication Disorders 50, no. 3 (2015): 374-388

نمونه کاربرد روش پژوهش آزمایشی در حوزه جی.آی.اس. (مقاله) کلانتری، رضا، اسداله خديوي، اسكندر فتحي آذر، و بيوك بهنام. «بررسي روش هاي مناسب آموزش دوزبانهنوآوري هاي آموزشي 39، (1390): 7

نمونه پژوهش قوم‌نگاری برای مطالعه بعد سیاسی هویت اسلامی (مقاله) سحابی‌نژاد، مهدی، و زهرا اميري. «تاثير مولفه هاي درسي پنهان بر بعد سياسي هويت اسلامي ـ ايرانيمطالعات قدرت نرم 2، شماره 7 (1391): 63 (تمام‌متن)

نمونه پژوهش موردکاوی برای مطالعه زبان انگلیسی در چشم‌انداز زبان‌شناسی هنگ کنگ  (پایان‌نامه)

Finzel, Anna Magdalena. "English in the linguistic landscape of Hong Kong: a case study of shop signs and linguistic competence." MA thesis, Universität Potsdam, 2012. Full-Text

نمونه پژوهش موردکاوی درباره آمادگی دانشجویان موسیقی برای اجرا (مقاله)

Rickert, Dale LL, Margaret S. Barrett, and Bronwen J. Ackermann. "Are music students fit to play? A case study of health awareness and injury attitudes amongst tertiary student cellists." International Journal of Music Education (2015): 0255761415582343

نمونه پژوهش موردکاوی برای مطالعه تجربه موسیقی‌دانان از آسیب‌های محیطی (مقاله)

Rickert, Dale LL, Margaret S. Barrett, and Bronwen J. Ackermann. "Injury and the Orchestral Environment: Part III. The Role of Psychosocial Factors in the Experience of Musicians Undertaking Rehabilitation." Medical problems of performing artists 29, no. 3 (2014): 125

نمونه پژوهش گراندد تئوری درباره کاربردها و کارکردهای موسیقی در جامعه مدرن غربی (پایان‌نامه)

Boele, Evert Bisschop. "Musicking in Groningen: Towards a Grounded Theory of the Uses and Functions of Music in a Modern Western Society." PhD diss., Göttingen, Georg-August Universität, Diss., 2013. Full-Text

نمونه پژوهش گراندد تئوری با رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی درباره جامعه‌پذیری سیاسی دانشجویان دختر (مقاله) مهدوی، محمدصادق، و محمدرضا محمدجانی. «چالش‌های جامعه‌پذیری سیاسی دانشجویان دختر (ارائۀ یک نظریۀ زمینه‌ای)زن در توسعه و سیاست 13، شماره 1 (1394): 53 ـ 72 (تمام‌متن)

نمونه کاربرد پژوهش روایتی برای رصد رفتار خوانندگی دختران و پسران در مدارس (مقاله)

Legg, Robert. "Reviewing the situation: a narrative exploration of singing and gender in secondary schools." Music Education Research 15, no. 2 (2013): 168-179

نمونه پژوهش روایتی با استفاده از مصاحبه و تحلیل داده کیفی (مقاله کنفرانس)

Ilze Briska, "Fostering Students' Experience of Holistic Artistic Creativity." Paper presented at the 7th International Conference on Person, Color, Nature, Music. Daugavpils Univ, Daugavpils, Latvia, May 10-15, 2011

نمونه استفاده از مصاحبه و مشاهده در یک پژوش روایتی (مقاله)

Smith, Jesse M. "Becoming an atheist in America: Constructing identity and meaning from the rejection of theism." Sociology of Religion (2010): srq082

نمونه‌های استفاده از روش پدیدارشناسی (مقاله) Parent, Roger, and Stanley Varnhagen. "Qualitative evaluation of semiotic-based intercultural training." Σημειωτκή-Sign Systems Studies 1 (2013): 116-139 Full-Text

نمونه استفاده از پدیدارشناسی برای فهم درک افراد از معنای دوستی (مقاله) دانایی، مجید، حسين بهروان، و سيمين فروغ زاده. «جامعه شناسي پديدارشناسانه درك معناي دوستي (نمونه موردي دانش‌آموزان پسر دبيرستاني شهر مشهد).» دو فصلنامه جامعه‌شناسي آموزش و پرورش 3، شماره 3 (1391): 71 ـ 106 (تمام‌متن)

نمونه تحلیل پدیدارشناسی تفسیری (مقاله) الویری، محسن، و محمدرضا برزويي. «گونه شناسي ريوكردهاي آموزه ي مهدويت در چارچوب ظرفيت تمدنيمشرق موعود، شماره 34 (1394): 55

نمونه پژوهش قوم‌نگاری در اجتماعات سایبری موسیقیایی (مقاله)

Waldron, Janice. "YouTube, fanvids, forums, vlogs and blogs: Informal music learning in a convergent on-and offline music community."International Journal of Music Education (2012): 0255761411434861

نمونه پژوهش قوم‌نگاری درباره هستی‌شناسی مرگ و سوگواری در مراقبت‌های بیمارستانی (مقاله)

CASSIDY, Richard Cassidy, “The body and ontology: Perinatal death and bereavement in the technoscientific landscape of hospital care.” Revista Teknokultura 12, no 2, (2005): 285-316. Full-Text

نمونه کاربرد طرح موازی همگرا در رویکرد ترکیبی (پایان‌نامه)

Willis, Lynyetta Gittens. "African American Baptist church community: Influence of sociocultural factors on faith development." PhD diss., McGill University, 2007. Full-Text

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا برای مطالعه تاریخی و تشخیص گرایش‌ها (مقاله)

Ray Reutzel, D., and Kathleen AJ Mohr. "50 Years of Reading Research Quarterly (1965–2014): Looking Back, Moving Forward." Reading Research Quarterly 50, no. 1 (2015): 13-35. Full-Text

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا در مطالعات میان‌رشته‌ای (مقاله)

Fredenburg, Hilary A., and Michael J. Silverman. "Effects of cognitive-behavioral music therapy on fatigue in patients in a blood and marrow transplantation unit: A mixed-method pilot study." The Arts in Psychotherapy41, no. 5 (2014): 433-444

نمونه استفاده از طرح متوالی توضیحی برای بررسی تأثیر تفکر انتقادی (مقاله)

Sanavi, Reza Vahdani, and Samaneh Tarighat. "Critical Thinking and Speaking Proficiency: A Mixed-method Study.Theory and Practice in Language Studies 4, no. 1 (2014): 79-87. Full-Text

نمونه کاربرد طرح متوالی توضیحی در پژوهش‌های ارزیابی (مقاله)

Wheeler, Lindsay B., Randy L. Bell, Brooke A. Whitworth, and Jennifer L. Maeng. "The Science ELF: Assessing the enquiry levels framework as a heuristic for professional development." International Journal of Science Education 37, no. 1 (2015): 55-81

نمونه استفاده از طرح متوالی توضیحی در بررسی روابط متغیرهای گوناگون (مقاله)

Zumbrunn, Sharon, Courtney McKim, Eric Buhs, and Leslie R. Hawley. "Support, belonging, motivation, and engagement in the college classroom: a mixed method study." Instructional Science 42, no. 5 (2014): 661-684. Full-Text

نمونه استفاده از طرح متوالی اکتشافی برای پاسخگویی به مسائل نو (مقاله)

Raposo-Rivas, Manuela, Esther Martínez-Figueira, and José-Antonio Sarmiento Campos. "A Study on the Pedagogical Components of Massive Online Courses." COMUNICAR 44 (2015): 27-35. Full-Text

نمونه استفاده از روش پژوهش متوالی اکتشافی (پایان‌نامه)

West, Chad Lee. "Teaching middle school jazz: An exploratory sequential mixed methods study." PhD diss., The University of Michigan, 2011. Full-Text

نمونه کاربرد طرح متوالی اکتشافی برای ارزیابی روش‌ها (پایان‌نامه)

Van der Elst, Judith. "Investigating Epistemological Implications of Geospatial representation in the Making of Histories of the Pueblos, Using an Exploratory Mixed Methods Approach." PhD diss., The University of New Mexico, 2012 Full-Text

نمونه استفاده از طرح تحولی در رویکرد ترکیبی (مقاله)

Kim, Kyung Hi. "Community-Involved Learning to Expand Possibilities for Vulnerable Children A Critical Communicative, Sen’s Capability, and Action Research Approach." Journal of Mixed Methods Research (2014): 1558689814527877

نمونه کاربرد طرح متوالی تحولی (مقاله)

Wilson, Amy T., and Rowena E. Winiarczyk. "Mixed Methods Research Strategies With Deaf People Linguistic and Cultural Challenges Addressed."Journal of Mixed Methods Research (2014): 1558689814527943

نمونه استفاده از پدیدارشناسی برای فهم درک افراد از معنای دوستی (مقاله) دانایی، مجید، حسين بهروان، و سيمين فروغ زاده. «جامعه شناسي پديدارشناسانه درك معناي دوستي (نمونه موردي دانش‌آموزان پسر دبيرستاني شهر مشهد).» دو فصلنامه جامعه‌شناسي آموزش و پرورش 3، شماره 3 (1391): 71 ـ 106 (تمام‌متن)

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

استفاده از نقشه مفهومی، نقشه ذهنی در پژوهش کیفی (مقاله)

Wheeldon, Johannes and Faubert, Jacqueline. 2009. Framing Experience: Concept Maps, Mind Maps, and Data Collection in Qualitative Research, International Journal of Qualitative Methods, Sage online publications. Retrieved in 25 Dec 2015

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

استفاده از نقشه مفهومی، نقشه ذهنی در پژوهش کیفی (مقاله)

Wheeldon, Johannes and Faubert, Jacqueline. 2009. Framing Experience: Concept Maps, Mind Maps, and Data Collection in Qualitative Research, International Journal of Qualitative Methods, Sage online publications. Retrieved in 25 Dec 2015

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نمونه ساخت مدل مفهومی در پژوهش (وبگاه)

Conceptual Framework. 2003. Learning Support for Higher Degree Research students, Monash University, Australia. Retrieved in 25 Dec 2015

در این صفحه از وبگاه فرایند تکاملی ساخت چارچوب مفهومی در پژوهش به کمک یک مثال نمایش داده شده است.

نمونه مدل مفهومی در پژوهش کیفی در حوزه تعلیم و تربیت  (مقاله)

Sathye, Milind. 2004. Leadership in Higher Education: a qualitative study, Qualitative Social Research 5(3). Retrieved in 25 Dec 2015

در این مقاله شیوه بهره‌گیری از مدل مفهومی برای چارچوب‌بندی پژوهش و تحلیل یافته‌ها نشان داده شده است.

استفاده از نقشه مفهومی، نقشه ذهنی در پژوهش کیفی (مقاله)

Wheeldon, Johannes and Faubert, Jacqueline. 2009. Framing Experience: Concept Maps, Mind Maps, and Data Collection in Qualitative Research, International Journal of Qualitative Methods, Sage online publications. Retrieved in 25 Dec 2015

درباره چارچوب نظری و مفهومی در پژوهش منصوریان، یزدان. 1392. جایگاه چارچوب نظری و مفهومی در پژوهش. سخن هفته لیزنا، شماره 155. در این نوشته مفهوم و کارکرد چارچوب نظری در پژوهش به همراه مثال‌هایی تشریح شده‌ است.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

اجرای پژوهش

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نمونه استفاده از پرسشنامه در پژوهش (پایان‌نامه)

Shiu, Li Ju. "Efl Learners’ Perceptions of Grammatical Difficulty in Relation to Second Language Proficiency, Performance, and Knowledge." PhD diss., University of Toronto, 2011

در این رساله که در حوزۀ زبان‌شناسی به انجام رسیده است، پژوهشگر برای گردآوری دادۀ پژوهش از روش‌ها و منابع گوناگونی استفاده کرده که پرسشنامه یکی از آنهاست. چگونگی گردآوری داده از طریق پرسشنامه در فصل سوم این اثر توضیح داده شده است. همچنین، در پیوست A رساله نمونۀ پرسشنامۀ مورد استفاده قرار داده شده است.

نمونه استفاده از پرسشنامه در پیمایش (پایان‌نامه) ثابتی، زینب، «بررسی میزان اجرای شاخص های کلاسهای سازنده گرا در واحد اصول وروش تدریس زبان انگلیسی دانشگاه قم.» پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، 1391 این پژوهش به بررسی میزان اجرای شاخص‌های کلاس‌های سازنده‌گرا در واحد اصول و روش تدریس زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی واحد ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه سراسری قم پرداخته است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ارائه پرسشنامه شاخص‌های کلاس‌های سازنده‌گرا به 150 دانشجو بوده است.

نمونه استفاده پرسشنامه برای گردآوری داده (مقاله) صادقی نبری، رقیه، «مفهوم شادی و نشاط از دیدگاه قرآن، مبانی اسلامی و سیره و کلام ائمه معصومین(ع).» فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامي 1، شمارۀ 1 (1390): 23 در این مقاله سعی شده ضمن معرفی شادی ممدوح و مذموم، به شرایط شادی ممدوح و عوامل و راهکارهای عملی ایجاد آن در کلام قرآن و معصومین(ع) اشاره شود. برای گردآوری دادۀ این پژوهش، علاوه بر منابع کتابخانه‌ای، از یک پرسشنامه استفاده شده است، که جامعه آماری آن 200 نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان بوده‌اند.

نمونه ترکیب ابزارهای گوناگون برای پژوهش خواندن و مطالعه (مقاله) جوادی یگانه، محمدرضا، سيدمحمدعلي صحفي، و طاهره خيرخواه «خوانش تدريجي كتاب دا» دو فصلنامه جامعه شناسي هنر و ادبيات 5، شمارۀ 2 (1392): 165-186 بررسی فهم خوانندگان از خوانش «كتاب دا» موضوعی است که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. پژوهشگران برای گردآوری دادۀ لازم از دو ابزار استفاده کرده‌اند. یکی از این ابزارها مرور نوشته‌ها و حاشيه‌نويسي خوانندگان بر این کتاب بوده است.

پرس لاین: ساخت پرسشنامه آنلاین فارسی

پُرس‌لاین سامانه‌ای تحت‌وب و آنلاین است که به دانشجویان این امکان را می‌دهد در محیطی فارسی، با چند درگ و دراپ انواع سوالات طیفی، متنی، درجه‌بندی، چند‌گزینه‌ای و ... را به همراه تصاویر یا ویدیو، به پرسشنامه خود اضافه کنند، به شیوه‌های مختلف به دست مخاطبان خود برسانند و بدون معطلی نتایج و گزارشات آماری را دریافت نمایند.

نمونه مصاحبه با نخبگان (مقاله)

MacAllister, Iain, Edward Fieldhouse, and Andrew Russell. "Yellow fever? The political geography of Liberal voting in Great Britain." Political Geography 21, no. 4 (2002): 421-447

پژوهشگران در حوزۀ علوم سیاسی مطالعه‌ای بر روی موضوع رأی دادن افراد به حزب‌ها انجام داده‌اند. دادۀ لازم برای انجام این بررسی از طریق مصاحبه با نخبگان حزبی گردآوری شده است.

نمونه استفاده از مصاحبه در پژوهش (مقاله)

Wahab, Mohamad Hanif Abdul, and Alia Fatin Ahmad Zuhardi. "Human visual quality: art gallery exhibition."  Social and Behavioral Sciences 101 (2013): 476-487

در این مقاله، نویسندگان برای قدرت بخشیدن به دادۀ گردآوری شده در نوشته‌ها از مصاحبه با متخصصان به عنوان یکی دیگر از ابزارهای گردآوری داده استفاده کرده‌اند.

نمونه نامه روکش برای انجام مصاحبه (پایان‌نامه)

Saint-Amour, Paul K, “Immense debtorship: originality, literary property, and deficit poetics in British letters, 1840-1940.” PhD diss., Stanford University, 1997

در این پایان‌نامۀ دکتری که در حوزۀ ادبیات انگلیسی کار شده است یک نمونۀ نامۀ روکش برای انجام مصاحبه در یک کار پژوهشی وجود دارد.

نمونه استفاده از مشاهده برای گردآوری داده (پایان‌نامه)

Tucker, Stacey U. "Unto the least of these: The Pentecostal church and social ministry." PhD diss., University of Tennessee, 2011

در این پژوهش، پژوهشگر برای دستیابی به اهداف پژوهش دادۀ حاصل از مشاهده کلیسا را تجزیه و تحلیل کرده است. در این پژوهش، که با رویکرد کیفی انجام شده، پژوهشگر از مشاهدۀ مشارکتی برای گردآوری داده استفاده کرده است.

کاربرد مشاهده در اقدام‌پژوهی (پایان‌نامه)

Brown, Beth Lynne. "Improving teaching practices through action research." PhD diss., Virginia Polytechnic Institute and State University, 2002

مشاهدۀ کلاسی غیر رسمی یکی از ابزارهای گردآوری داده در این پایان‌نامه بوده است. بنابراین، پژوهشگر در فرایند گردآوری داده به عنوان یک مشارکت‌کننده ناشناس عمل کرده است.

نمونه استفاده از مشاهده برای گردآوری داده (پایان‌نامه) Ndlovu, Eventhough. "Mother Tongue Education in Official Minority Languages of Zimbabwe: A Language Management Critique." PhD diss., University of the Free State, 2013 در پایان‌نامۀ دکتری، که در حوزۀ زبان‌شناسی کار شده، یکی از تکنیک‌های پژوهشگر برای گردآوری دادۀ مورد نیاز مشاهده بوده است. در قسمت پنجم فصل چهارم به توضیح این تکنیک در بافت پژوهش پرداخته شده است.

کاربرد گروه کانونی در پژوهش‌های آینده‌نگاری (پایان‌نامه) چپریان، محمدرضا «قلمروشناسی پژوهش در رسانه ملی (صداوسیمای جمهوی اسلامی ایران).» پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1388 در این پژوهش، به تعیین قلمروشناسی پژوهش در رسانه ملی (صداوسیمای جمهوی اسلامی ایران) پرداخته شده است. پژوهشگر برای بررسی این موضوع یک گروه کانونی متشکل از کارشناسان و متخصصان ارتباطات و رسانه که بصورت هدفمند از میان اساتید و دانشمندان انتخاب شده‌اند تشکیل داده، و دادۀ گردآوری شده را تحلیل کرده است.

نمونه اجرای گروه کانونی به عنوان روش مکمل در پژوهش (مقاله) فرازنده پور، فائزه «آسیب شناسی متون حقوقی از دیدگاه زبان شناسی وارائه الگویی بر مبنای تحلیل ساخت موضوعی : رویکرد زبان شناسی حقوقی (قانونی).» پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1388 پژوهشگر در این پایان‌نامه به آسیب‌شناسی متون حقوقی از دیدگاه زبان شناسی وارائه الگویی بر مبنای تحلیل ساخت موضوعی با رویکرد زبان‌شناسی حقوقی پرداخته است. پژوهشگر به تحلیل محتوای 50 دادنامه با موضوع کیفری و حقوقی پرداخته و سپس برای بررسی نتایج حاصل از این تحلیل یک گروه کانونی تشکیل داده و دادۀ حاصل را تجزیه و تحلیل کرده است.

نمونه استفاده از گروه کانونی در پژوهش زبان‌شناسی (پایان‌نامه)

Ndlovu, Eventhough. "Mother Tongue Education in Official Minority Languages of Zimbabwe: A Language Management Critique." PhD diss., University of the Free State, 2013

در این پایان‌نامه، که در حوزۀ زبان‌شناسی کار شده، پژوهشگر از گروه کانونی به عنوان یکی از ابزارهای گردآوری داده استفاده کرده است. در قسمت نهم از فصل چهارم این پایان‌نامه توضیح‌هایی در رابطه با استفاده از این ابزار ارائه شده است. همچنین، مستندات استفاده از این ابزار در پیوست پایان‌نامه آمده است.

نمونه کاربرد تفکر گویا برای گردآوری داده در پژوهش (پایان‌نامه)

Guidi, Claudia. "Glossing for meaning and glossing for form: a computerized study of the effects of glossing and type of linguistic item on reading comprehension, noticing, and L2 learning." PhD diss., Georgetown University, 2009

پروتکل تفکر گویا به عنوان یکی از ابزارهای پژوهش در این پایان‌نامه بکار گرفته شده است. این پایان‌نامه، که در حوزۀ زبان‌شناسی اسپانیایی کار شده، به مسئلۀ شرح و تأویل افراد دربارۀ متون و عوامل تأثیرگذار بر آن پرداخته است. در فصل چهارم پایان‌نامه پروتکل تفکر گویا توضیح داده شده است.

نمونه ترکیب ابزارهای گوناگون برای پژوهش خواندن و مطالعه (مقاله) جوادی یگانه، محمدرضا، سيدمحمدعلي صحفي، و طاهره خيرخواه «خوانش تدريجي كتاب دا» دو فصلنامه جامعه شناسي هنر و ادبيات 5، شمارۀ 2 (1392): 165-186 بررسی فهم خوانندگان از خوانش «كتاب دا» موضوعی است که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. پژوهشگران برای گردآوری دادۀ لازم از دو ابزار استفاده کرده‌اند. یکی از این ابزارها مرور نوشته‌ها و حاشيه‌نويسي خوانندگان بر این کتاب بوده است.

نمونه استفاده از روش تحلیل اسناد در پژوهش زبان‌شناسی (پایان‌نامه)

Ndlovu, Eventhough. "Mother Tongue Education in Official Minority Languages of Zimbabwe: A Language Management Critique." PhD diss., University of the Free State, 2013

در این پایان‌نامه، که در حوزۀ زبان‌شناسی کار شده، یکی از تکنیک‌های پژوهشگر برای گردآوری دادۀ مورد نیاز مطالعه و تحلیل اسناد بوده است. در قسمت پنجم فصل چهارم به توضیح این تکنیک در بافت پژوهش پرداخته شده است.

پرس لاین: ساخت پرسشنامه آنلاین فارسی

پُرس‌لاین سامانه‌ای تحت‌وب و آنلاین است که به دانشجویان این امکان را می‌دهد در محیطی فارسی، با چند درگ و دراپ انواع سوالات طیفی، متنی، درجه‌بندی، چند‌گزینه‌ای و ... را به همراه تصاویر یا ویدیو، به پرسشنامه خود اضافه کنند، به شیوه‌های مختلف به دست مخاطبان خود برسانند و بدون معطلی نتایج و گزارشات آماری را دریافت نمایند.

نمونه پایان‌نامه‌ای که منبع داده آن «داده‌های موجود» است

اولادقبادی،احسان.1392.«شناسایی و بررسی موقوفه‌های ایران در زمان سلجوقیان.»پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

شناسایی و بررسی موقوفه‌های ایران در زمان سلجوقیان ـ پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد ـ در این پایان‌نامه تلاش شده است تا لیستی تفصیلی از موقوفه‌ها، وقف‌نامه، و واقفان ایران تهیه شود که داده‌های آن به روش آرشیوی و از داده‌های موجود گردآوری شده است.

نمونه استفاده از داده‌های موجود و آرشیوی در مطالعات تاریخی فرهنگی (پایان‌نامه) اولادقبادی، احسان. 1392. «شناسایی و بررسی موقوفه‌های ایران در زمان سلجوقیان.» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این پایان‌نامه تلاش شده است تا لیستی تفصیلی از موقوفه‌ها، وقف‌نامه، و واقفان ایران تهیه شود که داده‌های آن به روش آرشیوی و از داده‌های موجود گردآوری شده است.

نمونه گردآوری گزارش‌ها و مطالعه‌های موجود خوشه‌های فرهنگی (مقاله)

Hitters, Erik, and Greg Richards. 2002. “The Creation and Management of Cultural Clusters.” Creativity and Innovation Management 11 (4): 234–247. doi:10.1111/1467-8691.00255.

در این مقاله دو خوشۀ فرهنگی از دید راهبردهای مدیریتی ارزیابی می‌شوند. تجزیه و تحلیل این مقاله بر اساس هر دو گونه دادۀ اصلی و ثانویه بوده است. داده‌های ثانویۀ این پژوهش از گزارش‌ها و مطالعه‌هایی که در دورۀ توسعۀ این خوشه‌ها انجام شده، گرفته شده است.

استفاده از داده‌های ثانویۀ موجود در پژوهش (مقاله)

Parab, Vitthal V. 2015. “The Victorian versus Modern Poetry in the Poems of Tennyson, Browning and Hopkins.International Journal of Science and Research (IJSR) 4 (7): 2409–2411

هدف اصلی این مقاله بررسی و به بحث گذاشتن خواسته های متضاد و تنش‌زای بین اشعار دوران ویکتوریا در برابر مدرن است. تمام این کار بر بستر منابع ثانویه انجام شده است.

نمونه روش مشاهدۀ مشارکت‌کننده در مطالعه رویدادها (مقاله)

Mackellar, Joanne. 2013. “Participant Observation at Events: Theory, Practice and Potential.” Edited by Judith Mair. International Journal of Event and Festival Management 4 (1) (March 15): 56–65. doi:10.1108/17582951311307511

در این مقاله از مشاهدۀ مشارکت‌کننده برای دستیابی به درک ژرف‌تر از پویایی رفتار مخاطبان و ابعاد عاطفی رفتار آنها استفاده شده است. این روش در یک جشنوارۀ مجسمه‌سازی توسط مدیران برای درک و مدیریت انتظارات مخاطبان مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه‌ای از یادداشت‌های میدانی برای مشاهده (شکل)

“Sample Fieldnotes from a Student’s Observation of an Art Object.”. 2012. In Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, by John W. Creswell, 4th ed., P216. Boston: Pearson Education, Inc

یادداشت‌های میدانی یک دانش‌آموز دربارۀ بیست دقیقه مشاهده از یک شی هنری در کلاس

نمونه مشاهده در قالب عکس‌برداری (مقاله)

Sather-Wagstaff, J. 2008. “Picturing Experience: A Tourist-Centered Perspective on Commemorative Historical Sites.” Tourist Studies 8 (1): 77–103. doi:10.1177/1468797608094931

در این مقاله به بررسی تجربه‌های گردشگران از بازدید از یک مکان یادبود بنا پرداخته می‌شود. بدین منظور بر رویکرد تصویری و قوم‌نگاری تمرکز می‌شود. در این رویکرد از فعالیت‌هایی مانند عکاسی در طول سفر و استفاده از عکس‌ها پس از تور هر روزه استفاده می‌شود.

بررسی نگرش جامعۀ میزبان نسبت به گردشگری با استفاده از پرسشنامه (مقاله) عادلی، سمیرا. 1391. «بررسی نگرش جامعه میزبان نسبت به گردشگری و پیامدهای آن دریک بافت زنده تاریخی (پژوهش موردی: بافت تاریخی فهادان یزد).» نشریه هنرهای زیبا ـ معماری و شهرسازی 17 (4): 81–93 در این مقاله که در حوزۀ گردشگری بافت‌های زندۀ تاریخی قرار دارد، نگرش جامعۀ میزبان گردشگری با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است.

بررسی و تحلیل اشعار کتاب‌های فارسی دورۀ ابتدایی با کمک مصاحبه (پایان‌نامه) علیزاده، پورچیستا. 1389. «بررسی و تحلیل اشعار کتاب‌های فارسی دوره‌ی ابتدایی از منظر اصول و معیارهای ادبیات کودک و نوجوان.» دانشگاه پیام نور استان تهران این پژوهش به بررسی اشعار موجود در کتاب‌های فارسی دورۀ دبستان می‌پردازد. یکی از گام‌های این پژوهش مصاحبه با معلمان کلاس‌های پنجم پایۀ دبستان است.

انجام مصاحبه‌های کیفی با افراد دارای مشکلات زبان بیانی (مقاله)

Lloyd, Vicki, Amanda Gatherer, and Sunny Kalsy. 2006. “Conducting Qualitative Interview Research with People with Expressive Language Difficulties.” Qualitative Health Research 16 (10): 1386–1404. doi:10.1177/1049732306293846

در این مقاله اشاره می‌شود که افرادی که دارای مشکلات زبان بیانی هستند از رویکردها و روش‌هایی که در آنها مصاحبه هست کنار گذاشته می‌شوند. این مقاله، نقش و اهمیت مصاحبه با این افراد را شفاف می‌سازد.

اندازه‌گیری و بررسی شرایط نور روز در خانه‌های قدیمی با استفاده از شبیه‌سازی (مقاله) کاظم‌زاده، مرضیه، و منصوره طاهباز. 1392. «اندازه‌گیری و بررسی شرایط نور روز در خانه‌های قدیمی کرمان (نمونه موردی خانه امینیان)نشریه هنرهای زیبا ـ معماری و شهرسازی 18 (2): 17–26 این مقاله به بررسی شرایط نورپردازی و شرایط گرمایی فضاهای اصلی زندگی در یکی از خانه‌های کرمان پرداخته است. در این بررسی از شبیه‌سازی در شرایط کنترل شده استفاده شده است که یکی از روش‌های آزمایشی محسوب می‌شود.

بهینه‌سازی دودکش خورشیدی و بررسی اثر آن بر تهویۀ ساختمان با استفاده از شبیه‌سازی (مقاله) فخاری، مریم، و شاهین حیدری. 1392. «بهینه‌سازی دودکش خورشیدی و بررسی اثر آن بر تهویۀ ساختماننشریه هنرهای زیبا ـ معماری و شهرسازی 18 (2): 83–88 در این مقاله به دلیل این که به نمونه‌های گوناگون دودکش خورشیدی دسترسی وجود نداشت، از روش شبیه‌سازی رایانه‌ای برای گردآوری داده استفاده شد. در این شبیه‌سازی، مدل‌های گوناگون با ابعاد مختلف دودکش خورشیدی با هم مقایسه شدند (گردآوری داده در شرایط کنترل شده و آزمایشی).

نمونه آزمایش کلاسیک برای بررسی تأثیر یک فیلم بر روی پیش‌داوری (شکل)

 “The Classical Experiment: Using an African American History Film to Reduce Prejudice.” 2010. In The Practice of Social Research, by Earl Babbie, 12th ed., P243. Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning

این شکل ساختار اولیۀ یک نمونه آزمایش کلاسیک را برای آزمون تأثیر یک فیلم بر روی پیش‌داوری نشان می‌دهد. گروه کنترل، پیش آزمون، و پس آزمون از اجزای مهم این گونه آزمایش هستند.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

ارائه پژوهش

چگونگی گزارش‌دهی داده کمی:‌ نکات طلایی و نمونه‌های خوب (وبگاه)

How do I report my quantitative data? LSE Media and Communications, UK. Retrieved in 27 Dec 2015

نمونه پژوهش کمی در رشته تعلیم و تربیت (پایان‌نامه)

Johnson, Daniel R. 2011. A Quantitative Study of Teacher Perceptions of Professional Learning Communities' Context, Process, and Content. Seton Hall University Dissertations and Theses (ETDs). Retrieved in 27 Dec 2015

چگونگی اجرا و ارائه پژوهش ترکیبی در رشته مشاوره و دیگر حوزه‌ها (مقاله)

Leech, Nancy L.; Onwuegbuzie, Anthony J. 2010. Guidelines for Conducting and Reporting Mixed Research in the Field of Counseling and Beyond. counseling.org/resources, Continuing Education Online, JCD articles. Retrieved in 27 Dec 2015

صراف‌زاده، مریم. 1395. آموزش شیوه های استناد (ارجاع) به منابع علمی. از مجموعه آموزش‌های فرادرس.

استناد به منابع و آثاری که در نوشته خود از آنها استفاده کرده ایم یکی از اصول نگارش علمی و رعایت اخلاق نویسندگی است. در اهمیت استناد همین بس که یکی از معیارهای مهم داوری نوشته های علمی مثل مقالات و پایان نامه ها، استناددهی صحیح است. برخی بجای استناد از لغات ارجاع و رفرنس دهی استفاده می کنند. استناددهی از استانداردهای خاص خود برای منابع مختلف علمی مثل کتاب، مقاله مجله و روزنامه و کنفرانس، وب سایت ها و سایر منابع اطلاعاتی پیروی می کند. شیوۀ درست استناددهی از مهارت‌های کلیدی در پژوهش و انتشارات علمی است. در این ویدئو شیوۀ درست استناددهی آموزش داده می‌شود.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

مقالات برگرفته از پژوهش‌های کیفی در رشته علوم تربیتی (نمونه‌ مقاله تمام‌متن)

International Journal of Qualitative Studies in Education, Retrieved in 27 Dec 2015

در این نشریه مقالات تمام متن برگرفته از پژوهش‌های کیفی در رشته علوم تربیتی منتشر می‌شوند. مطالعه و کالبدشکافی این مقالات برای پژوهشگران علاقه‌مند به نگارش مقاله کیفی به ویژه در حوزه‌های علوم تربیتی مفید خواهد بود.

راهنمای نگارش مقاله از پژوهش کمی و چند نمونه مرتبط (راهنما)

Clayton Smith, Douglas. [2015]. Quantitative research methods paper. Department of Sociology, Potter College of Arts and Sciences, Western Kentucky University, USA. Retrieved in 27 Dec 2015

نمونه مقاله مروری علی‌احمدی، علیرضا؛ بابائیان‌پور، مرضیه. 1384. مرور و مقایسه چارچوب‌های معماری سازمانی. فصلنامه مدیریت فردا، 3(9 و 10): 1-14.

نمونه مقاله ترویجی نظری، مریم. 1392. گسست دانشی در پژوهش‌های مولد چگونه رصد می‌شود؟ پیشنهاد ترسیم دو نقشه: نقشه دانش و نقشه پژوهش. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 74(4): 27-48. این مقاله آموزه‌های کاربردی درباره چگونه خواندن و نوشتن تحلیلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه می‌دهد.

نمونه مقاله مفهومی-ترویجی درباره موانع ذهنی تولید محصولات علمی پربار اسلامی اردکانی، سید حسن. 1393. تقابل خوب‌‌نویسی و پرنویسی در تولید علم: تحلیلی انتقادی. راهبرد فرهنگ،‌شماره 25 در این مقاله موانع ذهنی پرکاری علمی مطرح شده است و تحلیل اینکه آیا باور داشتن به اینکه هر کس زیاد می‌نویسد کم‌کیفیت می‌نویسد درست است یا نه؟

صراف‌زاده، مریم. 1395. آموزش انتخاب نشریه مناسب برای انتشار مقالات علمی. از مجموعه آموزش‌های فرادرس.

در این ویدئو آموزشی معیارها و راهکارهایی برای انتخاب نشریه مناسب برای انتشار مقاله ارائه شده و ابزارها و وب‌سایت‌هایی معرفی شده‌اند. به کمک این آموزه‌ها می‌توانید با وارد کردن عنوان یا چکیده مقاله خود، نشریه مناسب را پیدا کنید؛ اعتبار علمی نشریات را بسنجید و اعتبار نشریات را با یکدیگر مقایسه نمایید؛ از تقلبی و جعلی نبودن نشریه اطمینان حاصل کنید؛ به آی اس آی بودن یا نبودن نشریه پی ببرید؛ زمان تقریبی انتشار مقاله خود را بسنجید؛ نشریات دسترسی آزاد یا اوپن اکسس را بشناسید و …

صراف‌زاده، مریم. 1395. آموزش شیوه های استناد (ارجاع) به منابع علمی. از مجموعه آموزش‌های فرادرس.

استناد به منابع و آثاری که در نوشته خود از آنها استفاده کرده ایم یکی از اصول نگارش علمی و رعایت اخلاق نویسندگی است. در اهمیت استناد همین بس که یکی از معیارهای مهم داوری نوشته های علمی مثل مقالات و پایان نامه ها، استناددهی صحیح است. برخی بجای استناد از لغات ارجاع و رفرنس دهی استفاده می کنند. استناددهی از استانداردهای خاص خود برای منابع مختلف علمی مثل کتاب، مقاله مجله و روزنامه و کنفرانس، وب سایت ها و سایر منابع اطلاعاتی پیروی می کند. شیوۀ درست استناددهی از مهارت‌های کلیدی در پژوهش و انتشارات علمی است. در این ویدئو شیوۀ درست استناددهی آموزش داده می‌شود.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نمونه پوستر‌های برگرفته از پژوهش‌های دکتری (وبگاه)

PhD posters

نمونه پوستر‌های پژوهشی حین نمایش (وبگاه)

Sample research poster

پوسته‌های آماده و رایگان برای طراحی پوستر در ابعاد مختلف (وبگاه)

Free templates and tutorials; by posterpresentations.com. Retrieved in 25 Dec 2015

چگونگی طراحی پوستر در علوم انسانی و علوم اجتماعی (راهنما)

Tobey, Elizabeth. 2015. Designing a Research Poster for the Humanities/Social Sciences. Maryland Center for Undergraduate Research, McKeldin Library, USA. Retrieved in 27 Dec 2015

نمونه کتاب‌های برگرفته از پایان‌نامه و رساله دکتری (وبگاه)

Sample dissertation books, from GoodReads website

در این وبگاه عنوان و خلاصه بیش از 8000 عنوان از محبوب‌ترین کتاب‌های برگرفته از پایان‌نامه و رساله دکتری در رشته‌های گوناگون ارائه شده‌اند. در کنار معرفی هر اثر دیدگاه‌های خوانندگان و نقد و بررسی‌های انجام‌ شده توسط آنها هم درج گردیده است. مطالعه عناوین و خلاصه این کتا‌بها به فهم بهتر دو نکته کمک می‌کنند: اول – فهم عمیق اینکه «پایان‌نامه کتاب نیست» و نمی‌توان با تغییر صفحه‌آرایی و تغییرات جزیی در محتوا پژوهش را به کتاب تبدیل کرد. دوم - اینکه برای تبدیل پایان‌نامه یا رساله دکتری باید عصاره یافته‌ها و آهان‌های پژوهشگر به زبان ساده و جذاب نوشت و این نیازمند فهم عمیق موضوع و دغدغه‌های مخاطب است.

صراف‌زاده، مریم. 1395. آموزش شیوه های استناد (ارجاع) به منابع علمی. از مجموعه آموزش‌های فرادرس.

استناد به منابع و آثاری که در نوشته خود از آنها استفاده کرده ایم یکی از اصول نگارش علمی و رعایت اخلاق نویسندگی است. در اهمیت استناد همین بس که یکی از معیارهای مهم داوری نوشته های علمی مثل مقالات و پایان نامه ها، استناددهی صحیح است. برخی بجای استناد از لغات ارجاع و رفرنس دهی استفاده می کنند. استناددهی از استانداردهای خاص خود برای منابع مختلف علمی مثل کتاب، مقاله مجله و روزنامه و کنفرانس، وب سایت ها و سایر منابع اطلاعاتی پیروی می کند. شیوۀ درست استناددهی از مهارت‌های کلیدی در پژوهش و انتشارات علمی است. در این ویدئو شیوۀ درست استناددهی آموزش داده می‌شود.

نمونه فرم ارزیابی کارگاه آموزشی

Sample workshop evaluation questionnaire

62
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) چه اندازه رضایت دارید؟