طراحی پژوهش

نمونه پژوهش آزمایشی در حوزه جی.آی.اس. (مقاله)

Britz, H. W., and P. Webb. "The effect of an intervention using GIS-generated geo-spatial data on the promotion of spatial cognition and spatial perspective taking in grade 11 learners." South African Geographical Journalahead-of-print (2014): 1-12

نمونه استفاده از روش آزمایش در مطالعات دامپزشکی (مقاله) دوستار، یوسف، رضا نقشینه، رضا طروقی، مهرداد هاشمی، و رضا رهبرقاضی جهانی. «مطالعه آزمايشي آپوپتوزيس القا شده توسط ويروس عامل بيماري بورس عفوني به روش تانلمجله تحقيقات دامپزشكي 60، شماره 4 (1384): 313 ـ 320 (تمام‌متن)

نمونه استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته در پژوهش‌های پیمایشی (مقاله)

Chang, Chiao-Chen. "Exploring mobile application customer loyalty: The moderating effect of use contexts." Telecommunications Policy 39, no. 8 (2015): 678-690

نمونه استفاده از پیمایش در پرستاری (مقاله)

Lima, Mauren Pimentel, Vânia Medianeira Flores Costa, Luis Felipe Dias Lopes, Laércio André Gassen Balsan, Andressa Schaurich dos Santos, and Gean Carlos Tomazzoni. "Levels of career commitment and career entrenchment of nurses from public and private hospitals." Revista latino-americana de enfermagem 23, no. 6 (2015): 1033-1040. Full-Text

نمونه کاربست پیمایش در پژوهش‌های همبستگی (مقاله) ناصری، مهدی، همايون فرهاديان، عنايت عباسی، و فرهاد خسروانی. «نقش شرکت‌های سهامی زراعی در بهبود شاخص‌های توانمندسازی کشاورزان عضو: مطالعه موردی جنوب استان خراسان جنوبیمجله فصلنامه روستا و توسعه 70، (1394): 39 ـ 63 (تمام‌متن)

نمونه استفاده از قوم‌نگاری و گردآوری داده به روش‌های گوناگون (پایان‌نامه)

Ånestrand, Grimstedt. "Milk consumption and growth of children in the Kilimanjaro region in rural Tanzania. An ethnographic research done through quantitative and qualitative methodes." MA Thesis, University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, 2013 Full-Text

نمونه پژوهش قوم‌نگاری کانونی برای مطالعه تجربه زنان ولیچری (پایان‌نامه)

Gratton, Carolyn. "Exploring the Experiences of Women who are Wheelchair Bound in Attaining Contraceptives: A Focused Ethnographic Study." PhD diss., University of Alberta, 2013 Full-Text

نمونه پژوهش قوم‌نگاری برای مطالعه مشارکت بیماران در تصمیم‌سازی‌های مراقبتی (پایان‌نامه)

Bélanger, Emmanuelle. "Patient participation in palliative care decisions: an ethnographic discourse analysis." PhD Diss., University of McGill, 2014 Full-Text

نمونه پژوهش موردکاوی در مطالعات پل‌سازی (پایان‌نامه)

Bjurström, Henrik, and Johan Lasell. "Capacity assessment of a single span arch bridge with backfill: A case study of the Glomman Bridge." MA Thesis, KTH, School of Architecture and the Built Environment, 2009. Full-Text

نمونه پژوهش موردکاوی چندگانه برای مطالعه به اشتراک‌گذاری دانش در صنعت نرم‌افزار (پایان‌نامه)

Ekadharmawan, Christian Harsana. "A field study of domain knowledge sharing in the software development industry in New Zealand." PhD diss., Auckland University of Technology, 2008. Full-Text

نمونه پژوهش موردکاوی اکتشافی درباره تجربه دانشجویان روان‌درمانی از بازدیدهای خانگی بیمارانشان  (پایان‌نامه)

Parris, Dianne. "The perceptions of final year physiotherapy students and their clients regarding their experiences of home visits: an exploratory case study." MPhil Thesis, Stellenbosch University, 2014. Full-Text

نمونه پژوهش گراندد تئوری درباره چگونگی امیدوار شدن در روان‌درمانی (پایان‌نامه)

Chamodraka, Martha. "Hope Development in Psychotherapy: A Grounded Theory Analysis of Client Experiences." PhD diss., McGill University, 2008. Full-Text

در این پژوهش نمونه تحلیل مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساخت‌یافته ارائه شده است.

نمونه پژوهش گراندد تئوری برای فهم عوامل تاثیرگذار بر سلامت زنان سرپرست خانوار (مقاله) صامعی، حسین، و سيد عليرضا فيض بخش. «عوامل مؤثر در ارتقاي سلامت زنان سرپرست خانوار: مثلث طلایی پول، وقت و انرژیدانش و تندرسی 10، شماره 4 (1394): 13 ـ 22 (تمام‌متن)

نمونه پیاده‌سازی و تحلیل 1261 صفحه مصاحبه در پژوهش روایتی (مقاله)

Noland, Carey M., and Heather J. Carmack. "Narrativizing Nursing Students’ Experiences With Medical Errors During Clinicals." Qualitative health research (2014): 1049732314562892

نمونه پژوهش و مصاحبه روایتی برای مطالعه درد (مقاله)

Torresan, Maria Marina, Lorenza Garrino, Alberto Borraccino, Giorgia Macchi, Anna De Luca, and Valerio Dimonte. "Adherence to treatment in patient with severe cancer pain: A qualitative enquiry through illness narratives." European Journal of Oncology Nursing (2015) Full-Text

نمونه کاربرد پژوهش روایتی در رویکرد کیفی (مقاله)

Peden-McAlpine, Cynthia, Joan Liaschenko, Terri Traudt, and Eleanor Gilmore-Szott. "Constructing the story: How nurses work with families regarding withdrawal of aggressive treatment in ICU–A narrative study."International journal of nursing studies 52, no. 7 (2015): 1146-1156

نمونه پژوهش پدیدارشناسی برای مطالعه رفتار ارتباط معلمان با دانش‌آموزان (پایان‌نامه)

Power, Nicola. "To touch or not to touch. Male primary school teachers' experiences of touch: a hermeneutic phenomenological study." MA Thesis, Auckland University of Technology, 2009 Full-Text

نمونه پژوهش پدیدارشناسی برای مطالعه درک سالمندان از فعالیت‌های فیزیکی گروهی (پایان‌نامه)

Bidonde, María Julia. "The meaning of group physical activity experiences to older women." PhD diss., University of Saskatchewan, Saskatoon, 2005 Full-Text

نمونه پژوهش پدیدارشناسی برای مطالعه تجربه‌های زیسته پزشکان داوطلب اهدای عضو (مقاله) هاشميان‌فر، سيد علی، لطفعلی خانی، و رضا اسماعيلی. «مطالعه تجربه زيسته پزشکان داوطلب اهدای عضوفصلنامه خون 12، شماره 3 (1394): 287 ـ 291 (تمام‌متن)

نمونه پژوهش قوم‌نگاری درباره هستی‌شناسی مرگ و سوگواری در مراقبت‌های بیمارستانی (مقاله)

CASSIDY, Richard Cassidy, “The body and ontology: Perinatal death and bereavement in the technoscientific landscape of hospital care.” Revista Teknokultura 12, no 2, (2005): 285-316. Full-Text

نمونه پژوهش گراندد تئوری برای فهم مشکلات زنان کارآفرین (مقاله) قمبرعلی، رضوان، و فرحناز رستمی. «شناسایی مشکلات زنان کارآفرین استان کرمانشاهکارآفرینی در کشاورزی 2، شماره 5 (1394): 1 ـ 17 (تمام‌متن) در این پژوهش از روش مصاحبه و یادداشت‌برداری میدانی برای گردآوری داده استفاده شده است.

نمونه کاربرد روش موازی همگرا و کیفی کردن داده کمی (طرح پژوهشی) کشاورز، زهره، و تاجدار علیزاده. «شیوه زندگی ارتقاءدهنده سلامت و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به بیماری اسکلروز مولتیپل: یک مطالعه ترکیبی همگرای موازیطرح پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، 1393

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا برای بررسی چندین متغیر در یک مطالعه (مقاله)

Mannino, Jennifer Emilie. "Resilience and Transitioning to Adulthood among Emerging Adults with Disabilities." Journal of pediatric nursing 30, no. 5 (2015): e131-e145

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا در رویکرد ترکیبی (مقاله)

Beer, Marianne, and Lena Mårtensson. "Feedback on students' clinical reasoning skills during fieldwork education." Australian occupational therapy journal 62, no. 4 (2015): 255-264 Full-Text

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا برای بررسی تأثیر پدیده‌ها (مقاله)

Simonelli, Guido, Yvan Leanza, Alexandra Boilard, Martín Hyland, Jura L. Augustinavicius, Daniel P. Cardinali, Annie Vallières, Daniel Pérez-Chada, and Daniel E. Vigo. "Sleep and quality of life in urban poverty: the effect of a slum housing upgrading program." Sleep 36, no. 11 (2013): 1669 Full-Text

نمونه استفاده از طرح متوالی توضیحی در پژوهش (مقاله)

Etz, Rebecca S., Rosalind E. Keith, Anna M. Maternick, Karen L. Stein, Roy T. Sabo, Melissa S. Hayes, Purvi Sevak, John Holland, and Jesse C. Crosson. "Supporting Practices to Adopt Registry-Based Care (SPARC): protocol for a randomized controlled trial." Implementation Science 10, no. 1 (2015): 46. Full-Text

نمونه استفاده از طرح متوالی توضیحی در پژوهش‌های ترکیبی (مقاله)

Pfaff, Kathryn A., Pamela E. Baxter, Susan M. Jack, and Jenny Ploeg. "Exploring new graduate nurse confidence in interprofessional collaboration: A mixed methods study." International journal of nursing studies 51, no. 8 (2014): 1142-1152. Full-Text

نمونه کاربرد متوالی توضیحی برای مطالعه پدیده‌های جدید (مقاله)

Mao, Jin. "Social media for learning: A mixed methods study on high school students’ technology affordances and perspectives." Computers in Human Behavior 33 (2014): 213-223

نمونه استفاده از طرح متوالی اکتشافی با رویکرد متغیر ـ محور (مقاله)

Litchfield, Kaitlin, and Amy Javernick‐Will. "“I Am an Engineer AND”: A Mixed Methods Study of Socially Engaged Engineers." Journal of Engineering Education 104, no. 4 (2015): 393-416

نمونه استفاده از طرح متوالی اکتشافی برای ساخت و اعتباریابی پرسشنامه (مقاله)

Yildirim, Caglar, and Ana-Paula Correia. "Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire."Computers in Human Behavior 49 (2015): 130-137

نمونه کاربرد طرح متوالی اکتشافی برای مسائل کاربردی (مقاله)

Foster, Helen, Ann Ooms, and Di Marks-Maran. "Nursing students' expectations and experiences of mentorship." Nurse education today 35, no. 1 (2015): 18-24 Full-Text

نمونه کاربرد رویکرد ترکیبی در آموزش هنر (مقاله)

Lee, Najuana P. "Engaging the pink elephant in the room: Investigating race and racism through art education." Studies in Art Education 54, no. 2 (2013): 141

نمونه استفاده از طرح ترکیبی لانه‌ای در مطالعات پرستاری (مقاله)

Hadi, Muhammad Abdul, David Phillip Alldred, Michelle Briggs, Kathryn Marczewski, and S. José Closs. "Effectiveness of a community based nurse-pharmacist managed pain clinic: A mixed-methods study."International journal of nursing studies 53 (2016): 219-227

نمونه کاربرد طرح لانه‌ای هم‌زمان برای مطالعه تأثیر یک پدیده (مقاله)

Kinser, Patricia Anne, Cheryl Bourguignon, Diane Whaley, Emily Hauenstein, and Ann Gill Taylor. "Feasibility, acceptability, and effects of gentle hatha yoga for women with major depression: findings from a randomized controlled mixed-methods study." Archives of psychiatric nursing 27, no. 3 (2013): 137-147

نمونه کاربرد طرح لانه‌ای هم‌زمان در پژوهش (مقاله)

Turner-Cobb, Julie M., Jenny Palmer, D. Aronson, Louise Russell, Stephanie Purnell, Michael Osborn, and David S. Jessop. "Diurnal cortisol and coping responses in close relatives of persons with acquired brain injury: A longitudinal mixed methods study." Brain Injury 24, no. 6 (2010): 893-903

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

چگونگی ساخت مدل مفهومی در پژوهشی درباره کیفیت و امنیت غذا (وبگاه)

Economic and Social Development Department [2005]. Trade Reforms and Food Security: Chapter 16: a conceptual framework for research, FAO Corporate Document Repository. Retrieved in 25 Dec 2015

درباره چارچوب نظری و مفهومی در پژوهش منصوریان، یزدان. 1392. جایگاه چارچوب نظری و مفهومی در پژوهش. سخن هفته لیزنا، شماره 155. در این نوشته مفهوم و کارکرد چارچوب نظری در پژوهش به همراه مثال‌هایی تشریح شده‌ است.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

اجرای پژوهش

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نمونه استفاده از پرسشنامه در پژوهش (پایان‌نامه) پارسا، شهناز، «بررسی عوارض ناخواسته ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ها (ADRAdverse drug reaction) در بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی (ره).» پایان‌نامۀ دکتری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، 1379 در این پایان‌نامه به بررسی عوارض ناخواسته آنتی‌بیوتیک‌ها در بیماران بستری پرداخته شده است. در این پژوهش 460 بیمار از بخش عفونی زنان و مردان بیمارستان امام خمینی شرکت داشته‌اند. برای جمع‌آوری دادۀ پژوهش از پرسشنامه مخصوص ثبت ADR متعلق به مرکز ADR وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده شده است.

نمونه استفاده از پرسشنامه در پیمایش (مقاله)

Walsh, Erin I., and Jay K. Brinker. "Should participants be given a mobile phone, or use their own? Effects of novelty vs utility." Telematics and Informatics 33, no. 1 (2016): 25-33

پژوهشگران برای مطالعۀ استفاده از گوشی‌های تلفن همراه در پژوهش، دادۀ لازم را از طریق ابزار پرسشنامه گردآوری کرده‌اند. در این پژوهش 179 دانشجوی کارشناسی مشارکت داده شده‌اند. شیوۀ گردآوری داده در این پژوهش جالب توجه است.

نمونه استفاده از چندین ابزار برای پژوهش منابع آبی (مقاله)

Garriga, Ricard Giné, Alejandro Jiménez Fdez de Palencia, and Agustí Pérez Foguet. "Improved monitoring framework for local planning in the water, sanitation and hygiene sector: From data to decision-making." Science of the Total Environment 526 (2015): 204-214

در این مقاله که به منظور ارائۀ چارچوبی برای پیمایش و برنامه‌ریزی بهتر جهت استفادۀ سیاست‌گذاران انجام شده، پژوهشگران دادۀ لازم را از دو منبع اصلی گردآوری کرده‌اند.

نمونه استفاده از سیاهه وارسی برای مطالعه میزان آمادگی مراکز پزشکی برای رویارویی با بحران (مقاله) اجاقی، شهناز، و دیگران «بررسی میزان آمادگی مراکز آموزشی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رویارویی با بحران (1387)فصلنامۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 13، شمارۀ 3 (1388): 267-274 سیاهۀ وارسی به عنوان ابزار اصلی گردآوری داده در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش، پژوهشگران به بررسی میزان آمادگی مراکز آموزشی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رویارویی با بحران پرداخته‌اند. سیاهۀ وارسی مورد استفاده در پژوهش دارای شش بعد و 203 گویه بوده است.

پرس لاین: ساخت پرسشنامه آنلاین فارسی

پُرس‌لاین سامانه‌ای تحت‌وب و آنلاین است که به دانشجویان این امکان را می‌دهد در محیطی فارسی، با چند درگ و دراپ انواع سوالات طیفی، متنی، درجه‌بندی، چند‌گزینه‌ای و ... را به همراه تصاویر یا ویدیو، به پرسشنامه خود اضافه کنند، به شیوه‌های مختلف به دست مخاطبان خود برسانند و بدون معطلی نتایج و گزارشات آماری را دریافت نمایند.

نمونه مصاحبه چهره‌ به‌ چهره (مقاله)

Day, Lesley, George Rechnitzer, and Jonathan Lough. "An Australian experience with tractor rollover protective structure rebate programs: process, impact and outcome evaluation." Accident Analysis & Prevention 36, no. 5 (2004): 861-867

مصاحبه به عنوان یکی از ابزارهای اصلی گردآوری دادۀ پژوهش در این مطالعه بکار گرفته شده است. پژوهشگران در مورد تجربۀ افراد راجع به برنامه‌ای که برایشان طراحی شده با آنها صحبت کرده و دادۀ حاصل را تجزیه و تحلیل کرده‌اند.

نمونه استفاده از مصاحبه در گراندد تئوری (مقاله)

Nastran, Mojca. "Why does nobody ask us? Impacts on local perception of a protected area in designation, Slovenia." Land Use Policy 46 (2015): 38-49

این مطالعه با روش گراندد تئوری تکمیل شده است. در این مقاله، پژوهشگران حوزۀ علوم کشاورزی با افراد گوناگون راجع به درک و تصور آنها نسبت به یک منطقۀ محافظت شده مصاحبه‌هایی انجام داده‌اند. این مصاحبه‌ها به صورت عمیق و باز پاسخ طراحی شده‌اند.

نمونه کاربرد مصاحبه در ارزیابی (پایان‌نامه)

Kondapalli, Vamshi Prakash, “Evaluation of the user interface of the BLAST annotation tool.” Master Thesis, Linköpings universitet, 2012

در این پایان‌نام در مورد ارزیابی رابط کاربری، از مصاحبه کمک گرفته شده است. پرسش‌های اصلی که در راستای انجام این پژوهش مد نظر بوده، در پیوست این پایان‌نامه آمده است.

نمونه استفاده از مشاهده غیرمستقیم (مقاله) موفقی، زهرا، و دیگران «مهلت داده شده به بیماران برای توضیح علت مراجعه به پزشک در درمانگاه های سرپایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدآموزش در علوم پزشکی 7، شمارۀ 13 (1391): 561-570 در این پژوهش، پژوهشگران برای بررسی تعیین زمان داده شده به بیماران برای توضیح علت مراجعه از ابزار مشاهده برای گردآوری داده استفاده کرده‌اند. از این رو، اطلاعات مربوط به 330 ویزیت به روش مشاهده غیر مشارکتی توسط پژوهشگران تجزیه و تحلیل شده است. پژوهشگران برای ثبت دادۀ لازم از ابزار ضبط صوت نیز استفاده کرده‌اند.

نمونه استفاده از مشاهده و مصاحبه برای گردآوری داده (پایان‌نامه)

Grochow, Keith. “The Design of COVE: A Collaborative Ocean Visualization Environment.” PhD diss., University of Washington, 2011

در پایان‌نامۀ زیر، علاوه بر مصاحبه، از مشاهدۀ میدانی نیز به عنوان یکی از ابزارهای گردآوری داده استفاده شده است. این پژوهش در حوزۀ اقیانوس‌شناسی انجام شده است.

نمونه کاربرد مشاهده در موردکاوی (پایان‌نامه)

Baillie, Lesley. "A case study of patient dignity in an acute hospital setting." PhD diss., London South Bank University, 2007

در این پژوهش، که دربارۀ احترام و منزلت بیماران در محیط‌های بیمارستانی در انگلستان به روش مطالعۀ موردی انجام شده، پژوهشگر بخشی از دادۀ مورد نیاز را از طریق مشاهده گردآری کرده است. نوع مشاهده در این پژوهش مشارکتی بوده، و پژوهشگر در بافت مذکور قرار گرفته است. بنابراین، پژوهشگر رفتار و فعالیت‌های کارکنان بیمارستان را از نزدیک زیر نظر داشته است.

نمونه طراحی و اجرای گروه کانونی برای طراحی ربات (مقاله)

Kim, Ryoung, Sona S. Kwak, Youn-kyung Lim, and Myung-suk Kim. "Focus group interview for designing a growing robot." In Proceedings of the 4th ACM/IEEE international conference on Human robot interaction, pp. 305-306. ACM, 2009

در این مقاله، پژوهشگران برای طراحی رباتی که بتواند رشد کند، از طریق گروه کانونی دادۀ لازم را گردآوری کرده‌اند. این گروه کانونی متشکل از افرادی بوده که حیوان‌های خانگی نگهداری می‌کرده‌اند.

استفاده از گروه کانونی برای نیازسنجی و طراحی موبایل (پایان‌نامه)

Washington, Michele A. "Gathering the Requirements for a Mobile Device Tutorial for Older Adults." PhD diss., Nova Southeastern University, 2015

در پایان‌نامۀ زیر پژوهشگر به دنبال شناسایی ملزومات طراحی ابزارهای موبایل برای جوانان بوده است. گروه کانونی و پرسشنامه مهمترین ابزارهایی بوده‌اند که در این پژوهش از آنها برای گردآوری داده استفاده شده است. پژوهشگر برای بررسی مسئله دو گروه کانونی را تشکیل داده است. در پیوست‌های این پایان‌نامه، اطلاعات کاملی راجع به نحوۀ برگزاری گروه کانونی و نتایج حاصل از آنها ارائه شده است.

نمونه طراحی و اجرای گروه‌های کانونی بزرگ (پایان‌نامه)

Lee, Ally. "An Empirical Investigation of the Role of Information Quality in Citizens’ Trust in E-government Systems." PhD diss., Nova Southeastern University, 2011

این پژوهش در حوزۀ دولت الکترونیک انجام شده است. پژوهشگر ابتدا با استفاده از مطالعۀ نوشته‌ها ویژگی‌های کیفیت اطلاعات دولت الکترونیکی را استخراج کرده و این فهرست را در یک جلسۀ گروه کانونی، متشکل از 20 شهروند، مطرح کرده است. در مراحل بعدی پژوهش، با استفاده از رویکرد کمی، سعی شده تا دادۀ لازم جهت پاسخ‌گویی به پرسش‌های پژوهش گردآوری شود.

نمونه استفاده از روش گروه کانونی برای ارزیابی نظام تغذیه بیمارستانی (پایان‌نامه)

Hartwell, Heather Jill. "Patient Experience, Nutritional Intake and Satisfaction with Hospital Food Service." PhD diss., Bournemouth University, 2004

در این پژوهش به بررسی تجربۀ بیماران از نظام تغذیه و خدمات غذایی بیمارستان پرداخته شده است. برای گردآوری دادۀ مناسب، پژوهشگر اقدام به برگزاری جلسۀ گروه کانونی متشکل از کارکنان بیمارستان و بیماران کرده است.

نمونه استفاده از اسناد و شواهد برای رصد نقش کشاورزی در اقتصاد (مقاله)

Khorami, Ahmad Reza and Saeed Pierof. "The Role of Agriculture in Iran’s Economic Development." Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 6, no. 11 (2013): 1928-1939

بررسی نقش کشاورزی در اقتصاد ایران موضوع این پژوهش بوده است، که تأثیر کشاورزی در بخش صنعت و خدمات را نیز مطالعه کرده است. پژوهشگران برای گردآوری دادۀ لازم برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های پژوهش از دو ابزار اصلی، یعنی اسناد و شواهد، استفاده کرده‌اند.

نمونه استفاده از چندین ابزار برای پژوهش منابع آبی (مقاله)

Garriga, Ricard Giné, Alejandro Jiménez Fdez de Palencia, and Agustí Pérez Foguet. "Improved monitoring framework for local planning in the water, sanitation and hygiene sector: From data to decision-making." Science of the Total Environment 526 (2015): 204-214

در این مقاله که به منظور ارائۀ چارچوبی برای پیمایش و برنامه‌ریزی بهتر جهت استفادۀ سیاست‌گذاران انجام شده، پژوهشگران دادۀ لازم را از دو منبع اصلی گردآوری کرده‌اند.

پرس لاین: ساخت پرسشنامه آنلاین فارسی

پُرس‌لاین سامانه‌ای تحت‌وب و آنلاین است که به دانشجویان این امکان را می‌دهد در محیطی فارسی، با چند درگ و دراپ انواع سوالات طیفی، متنی، درجه‌بندی، چند‌گزینه‌ای و ... را به همراه تصاویر یا ویدیو، به پرسشنامه خود اضافه کنند، به شیوه‌های مختلف به دست مخاطبان خود برسانند و بدون معطلی نتایج و گزارشات آماری را دریافت نمایند.

نمونه استفاده از داده‌های ثانویه در پژوهش سلامت عمومی (کتاب)

Boslaugh, Sarah. 2007. Secondary Data Sources for Public Health: A Practical Guide. New York, NY: Cambridge University Press

در این کتاب مقدمه‌ای بر داده‌های ثانویه و چالش‌های مربوط به مدیریت و تجزیه و تحلیل آن ارائه شده است. همچنین تعداد زیادی از منابع داده‌های ثانویه مربوط به حوزۀ سلامت در آن معرفی شده است.

نمونه استفاده از داده‌های ثانویه در پژوهش تعلیم و تربیت (مقاله)

Veeraiah, P, Asfa M Yasin, and R B Shivagunde. 2015. “Integrating Information and Communication Technologies in Indian Education for Sustainable Development – Some.” Journal of Educational Policy and Entrepreneurial Research (JEPER) 2 (9): 160–173

هدف این مقاله که یک پژوهش میان رشته‌ای است، تعیین روندهایی در فناوری آموزشی برای درک و نگهداری آموزش در یک محیط آموزشی دانش‌آموز پسند است. روش پژوهش این مقاله بر اساس داده‌های ثانویه است.

مشاهدۀ عکس‌های میکروسکوپ الکترونیکی برای بررسی تخریب میکروبی پنبه (پایان‌نامه) آهنگری، حاجی تویلی. 1376. «بررسی تخریب میکروبی پنبه ایران (رقم ساحل).» دانشگاه صنعتی اصفهان برای بررسی این موضوع شرایط آب و هوایی یک منطقه در آزمایشگاه شبیه‌سازی شد. یکی از روش‌های گردآوری داده برای بررسی امکان رشد میکروارگانیزم‌ها در این شرایط، مشاهدۀ عکس‌های میکروسکوپ الکترونیکی بود.

مشاهده در نمونۀ داستان سیب نیوتون (مقاله)

Fara, P. 1999. “Catch a Falling Apple: Isaac Newton and Myths of Genius.” Endeavour 23 (4): 167–70

 همگی ما با داستان سیب نیوتون آشنایی داریم. این مقاله، مسئلۀ نبوغ را با استفاده از داستان نیوتون مطرح می‌کند. در جایی از مقاله بیان می‌کند که افتادن سیب منجر به تولد علمی شد که بر مبنای استدلال ریاضی، مشاهدۀ تجمعی، و پژوهش‌های جمعی نهادی قرار دارد.

نمونه مطالعۀ مشاهده‌ای از شکل‌گیری ستارگان (مقاله)

Urquhart, J. S., L. K. Morgan, and M. a. Thompson. 2009. “Observational Study of Sites of Triggered Star Formation.” Astronomy and Astrophysics 497 (3): 789–804. doi:10.1051/0004-6361/200811149

تمرکز اصلی این مقاله، بررسی سطح فعلی شکل‌گیری ستاره در یک نمونه از نیم‌کرۀ جنوبی و ارزیابی میزان امکان راه‌اندازی شکل‌گیری ستاره است. در این مقاله، یک برنامۀ مشاهده با استفاده از تلسکوپ برای گردآوری داده طراحی شده است.

پرسش از کشاورزان برای بررسی رفتار پذیرش آبیاری بارانی (مقاله) باقری، اصغر، و ایرج ملک‌محمدی. 1384. «رفتار پذیرش آبیاری بارانی در میان کشاورزان استان اردبیلمجلۀ علوم کشاورزی ایران 36 (6): 1479–88 در این مقاله بیان شده است که آبیاری بارانی روش مناسبی برای افزایش راندمان آب آبیاری است. البته استفاده از این روش نیاز به پذیرش توسط کشاورزان نیز دارد. در بخشی از این مقاله گردآوری داده به شیوۀ پرسش از کشاورزان با استفاده از پرسشنامه انجام شده است.

نمونه استفاده از پرسشنامه برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب پلتفرم فناوری در تولید نان صنعتی (پایان‌نامه) جلیلی، پرستو. 1391. «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب پلتفرم فناوری در تولید نان صنعتی.» دانشگاه علامه طباطبایی در بخشی از این مطالعه که در بافت صنعت تولید نان صنعتی انجام گرفته است، در راستای بررسی چارچوب مفهومی پژوهش از پرسشنامه برای پرسش درستی اجزای چارچوب استفاده شده است.

استفاده از پرسشنامه برای بررسی تأثیر چند متغیر بر عملکرد زنان دارای درد زانو (مقاله)

Harrison, Anne L. 2004. “The Influence of Pathology, Pain, Balance, and Self-Efficacy on Function in Women with Osteoarthritis of the Knee.” Physical Therapy 84 (9): 822–831

در این مقاله چند آزمون با استفاده از متغیرهای روانی و فیزیولوژیکی در مورد زنان با دردهای زانو انجام می‌شود. بخشی از گردآوری داده با استفاده از پرسش از زنان و با پرسشنامه‌های استاندارد انجام می‌شود.

اثر باران اسیدی بر پاسخ‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه گندم با استفاده از آزمایش (مقاله) عزتی، رامین، و گلاره ربانی. 1393. «اثر باران اسیدی بر پاسخ‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه گندمیافته‌های نوین در علوم زیستی 15 (1): 70–81 در این مقاله اشاره شده است که به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌ها میزان باران اسیدی هم در حال افزایش است. باران اسیدی هم می‌تواند اثر منفی بر گیاهان بگذارد. در این مطالعه، گیاهان گندم تحت آبیاری با چهار تیمار باران اسیدی قرار گرفتند و یک گروه هم به عنوان گروه شاهد تحت آبیاری معمولی قرار گرفت.

بررسی اثر محافظتی سیر و یک ویتامین در ماهی (پایان‌نامۀ دکترای حرفه‌ای) قانعی‌مطلق، رضا. 1392. «بررسی اثر محافظتی سیر و ویتامین E در پیشگیری از اکسیداسیون لیپید و پروتئین‌های گوشت ماهی کپور در زمان‌های مختلف نگهداری.» دانشگاه فردوسی مشهد در این مطالعه که هدف بررسی اثر مصرف پودر سیر و ویتامین «ای» بر ماهی کپور در زمان‌های گوناگون نگهداری است، داده به شیوۀ آزمایش گردآوری شده است. بدین صورت که تعداد 100 عدد ماهی به چهار گروه تقسیم شدند. یک گروه به عنوان گروه شاهد انتخاب شد و سه گروه دیگر با اندازه‌های مختلفی از سیر و ویتامین به عنوان گروه‌های آزمایش قرار گرفتند.

کالیبراسیون مجدد صدا با استفاده از دو گروه کنترل و آزمایش (مقاله)

Zhong, Xiaoli, Jie Zhang, and Guangzheng Yu. 2015. “Recalibration of Virtual Sound Localization Using Audiovisual Interactive Training.” In 139th Audio Engineering Society Convention. New York

در این مقاله که در حوزۀ مهندسی صوتی انجام شده است، از دو گروه کنترل و آزمایش استفاده شده است.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

ارائه پژوهش

صراف‌زاده، مریم. 1395. آموزش شیوه های استناد (ارجاع) به منابع علمی. از مجموعه آموزش‌های فرادرس.

استناد به منابع و آثاری که در نوشته خود از آنها استفاده کرده ایم یکی از اصول نگارش علمی و رعایت اخلاق نویسندگی است. در اهمیت استناد همین بس که یکی از معیارهای مهم داوری نوشته های علمی مثل مقالات و پایان نامه ها، استناددهی صحیح است. برخی بجای استناد از لغات ارجاع و رفرنس دهی استفاده می کنند. استناددهی از استانداردهای خاص خود برای منابع مختلف علمی مثل کتاب، مقاله مجله و روزنامه و کنفرانس، وب سایت ها و سایر منابع اطلاعاتی پیروی می کند. شیوۀ درست استناددهی از مهارت‌های کلیدی در پژوهش و انتشارات علمی است. در این ویدئو شیوۀ درست استناددهی آموزش داده می‌شود.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

تفاوت زبان و نگارش پژوهش کمی و کیفی (مقایسه دو مقاله در رشته پرستاری)

Sallinen, Riitta and Braidwood, Eva. [2007]. Distinctive Linguistic Features of Qualitative and Quantitative Research Reporting: Comparing Research Papers in Nursing Science. Retrieved in 27 Dec 2015

چگونگی مکاتبه با سردبیر نشریات علوم پایه (نمونه)

BioScience Writers. 2012. Scientific Writing: Writing Cover Letters for Scientific Manuscripts. BioScience Writers LLC. Retrieved in 27 Dec 2015

نمونه مقاله ترویجی نظری، مریم. 1392. گسست دانشی در پژوهش‌های مولد چگونه رصد می‌شود؟ پیشنهاد ترسیم دو نقشه: نقشه دانش و نقشه پژوهش. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 74(4): 27-48. این مقاله آموزه‌های کاربردی درباره چگونه خواندن و نوشتن تحلیلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه می‌دهد.

نمونه مقاله مفهومی-ترویجی درباره چرایی موانع دانش در علوم انسانی و چگونگی غلبه بر این چالش‌ها

دانایی‌ فرد، حسن. 1388. تحليلي بر موانع توليد دانش در حوزة علوم انساني: رهنمودهايي براي ارتقاي كيفيت ظرفيت سياست ملي علم ايران. سیاست علم و فناوری 2، 1: 1-16
در این مقاله موانع تولید دانش در پژوهش‌های علوم انسانی در کشور تحلیل و بررسی شده‌اند. سپس برای غلبه بر این چالش‌ها رهنمودهایی ارائه شده است.

صراف‌زاده، مریم. 1395. آموزش انتخاب نشریه مناسب برای انتشار مقالات علمی. از مجموعه آموزش‌های فرادرس.

در این ویدئو آموزشی معیارها و راهکارهایی برای انتخاب نشریه مناسب برای انتشار مقاله ارائه شده و ابزارها و وب‌سایت‌هایی معرفی شده‌اند. به کمک این آموزه‌ها می‌توانید با وارد کردن عنوان یا چکیده مقاله خود، نشریه مناسب را پیدا کنید؛ اعتبار علمی نشریات را بسنجید و اعتبار نشریات را با یکدیگر مقایسه نمایید؛ از تقلبی و جعلی نبودن نشریه اطمینان حاصل کنید؛ به آی اس آی بودن یا نبودن نشریه پی ببرید؛ زمان تقریبی انتشار مقاله خود را بسنجید؛ نشریات دسترسی آزاد یا اوپن اکسس را بشناسید و …

صراف‌زاده، مریم. 1395. آموزش شیوه های استناد (ارجاع) به منابع علمی. از مجموعه آموزش‌های فرادرس.

استناد به منابع و آثاری که در نوشته خود از آنها استفاده کرده ایم یکی از اصول نگارش علمی و رعایت اخلاق نویسندگی است. در اهمیت استناد همین بس که یکی از معیارهای مهم داوری نوشته های علمی مثل مقالات و پایان نامه ها، استناددهی صحیح است. برخی بجای استناد از لغات ارجاع و رفرنس دهی استفاده می کنند. استناددهی از استانداردهای خاص خود برای منابع مختلف علمی مثل کتاب، مقاله مجله و روزنامه و کنفرانس، وب سایت ها و سایر منابع اطلاعاتی پیروی می کند. شیوۀ درست استناددهی از مهارت‌های کلیدی در پژوهش و انتشارات علمی است. در این ویدئو شیوۀ درست استناددهی آموزش داده می‌شود.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نمونه پوستر‌های برگرفته از پژوهش‌های دکتری (وبگاه)

PhD posters

نمونه پوستر‌های پژوهشی حین نمایش (وبگاه)

Sample research poster

پوسته‌های آماده و رایگان برای طراحی پوستر در ابعاد مختلف (وبگاه)

Free templates and tutorials; by posterpresentations.com. Retrieved in 25 Dec 2015

نمونه کتاب‌های برگرفته از پایان‌نامه و رساله دکتری (وبگاه)

Sample dissertation books, from GoodReads website

در این وبگاه عنوان و خلاصه بیش از 8000 عنوان از محبوب‌ترین کتاب‌های برگرفته از پایان‌نامه و رساله دکتری در رشته‌های گوناگون ارائه شده‌اند. در کنار معرفی هر اثر دیدگاه‌های خوانندگان و نقد و بررسی‌های انجام‌ شده توسط آنها هم درج گردیده است. مطالعه عناوین و خلاصه این کتا‌بها به فهم بهتر دو نکته کمک می‌کنند: اول – فهم عمیق اینکه «پایان‌نامه کتاب نیست» و نمی‌توان با تغییر صفحه‌آرایی و تغییرات جزیی در محتوا پژوهش را به کتاب تبدیل کرد. دوم - اینکه برای تبدیل پایان‌نامه یا رساله دکتری باید عصاره یافته‌ها و آهان‌های پژوهشگر به زبان ساده و جذاب نوشت و این نیازمند فهم عمیق موضوع و دغدغه‌های مخاطب است.

صراف‌زاده، مریم. 1395. آموزش شیوه های استناد (ارجاع) به منابع علمی. از مجموعه آموزش‌های فرادرس.

استناد به منابع و آثاری که در نوشته خود از آنها استفاده کرده ایم یکی از اصول نگارش علمی و رعایت اخلاق نویسندگی است. در اهمیت استناد همین بس که یکی از معیارهای مهم داوری نوشته های علمی مثل مقالات و پایان نامه ها، استناددهی صحیح است. برخی بجای استناد از لغات ارجاع و رفرنس دهی استفاده می کنند. استناددهی از استانداردهای خاص خود برای منابع مختلف علمی مثل کتاب، مقاله مجله و روزنامه و کنفرانس، وب سایت ها و سایر منابع اطلاعاتی پیروی می کند. شیوۀ درست استناددهی از مهارت‌های کلیدی در پژوهش و انتشارات علمی است. در این ویدئو شیوۀ درست استناددهی آموزش داده می‌شود.

نمونه فرم ارزیابی کارگاه آموزشی

Sample workshop evaluation questionnaire

63
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه راهنمای پژوهش و پژوهشگران (پژوهش‌کار) چه اندازه رضایت دارید؟