طراحی پژوهش

نمونه کاربرد طرح آزمایشی در پژوهش (مقاله)

Hnilica, Richard, Martin Jankovský, Miroslav Dado, Valéria Messingerová, Marián Schwarz, and Darina Veverková. "Use of the analytic hierarchy process for complex assessment of the work environment." Quality & Quantity,  (2015): 1-9

نمونه کاربرد پیش ـ آزمون پس ـ آزمون در پژوهش‌های کمی (مقاله) کاظمی فروغ، حسین، مسعود کيانپور، و وحيد قاسمی. «تبيين جامعه‌شناختي تاثير تصاوير رسانه‌اي بر تصوير بدن و عزت نفس با تاكيد بر نقش خودطرحواره ظاهر (مطالعه موردي: دانشجويان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان)جامعه شناسي كاربردي 56، شماره 4 (1393): 91 ـ 111 (تمام‌متن)

نمونه کاربرد پیش ـ آزمون پس ـ آزمون در پژوهش‌های کمی (مقاله) مرادی مخلص، حسین، محمد رضا نيلي، و جمشيد حيدري. «بررسي اثر بخشي الگوي چند عاملي پرورش تفكر انتقادي در محيط هاي يادگيري الكترونيكيفناوري اطلاعات و ارتباطات ايران 6، شماره 21 (1394): 41 ـ 52 (تمام‌متن)

نمونه کاربست پژوهش پیمایشی برای بررسی رابطه دو متغیر (مقاله)

Setar, Sarah B., Johanna H. Buitendach, and Herbert Kanengoni. "The moderating role of psychological capital in the relationship between job stress and the outcomes of incivility and job involvement amongst call centre employees.SA Journal of Industrial Psychology 41, no. 1 (2015): 13-pages Full-Text

نمونه استفاده از روش پیمایشی و آزمون‌های آماری گوناگون (مقاله) جلالی فراهانی، مجید، و ابراهیم علی دوست قهفرخی. «بررسی دلایل و انگیزه های حضور فارغ التحصیلان رشته های غیرتربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنینشریه مدیریت ورزشی 2، شماره 7 (1389): 145 (تمام‌متن)

نمونه کاربرد روش پیمایش برای مطالعه ارتباط میان متغیرها (پایان‌نامه) حسینی، نرگس. «بررسي ارتباط هوش فرهنگي و عملكرد كاركنان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران.» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1391

نمونه پژوهش قوم‌نگاری برای مطالعه کلاس‌های مدارس ابتدایی بومی (پایان‌نامه)

Abdulrehman, Haneef. "A Portrait of Aboriginal Elementary School Classrooms: An Exploratory Study Using Elements of Ethnographic Research Design." PhD diss., University of Alberta, 2010. Full-Text

نمونه پژوهش  قوم‌نگاری برای مطالعه اخلاق کار خانواده‌های چندوضعیتی (مقاله)

Mangual Figueroa, Ariana. "Citizenship, beneficence, and informed consent: the ethics of working in mixed-status families." International Journal of Qualitative Studies in Education ahead-of-print (2014): 1-20

نمونه پژوهش قوم‌نگاری برای مطالعه پیامدهای فرهنگی تجارت مرزی (مقاله) قادرزاده، امید، و امید قادری. «مطالعه كيفي پيامدهاي فرهنگي تجارت مرزي در شهرستان مريوانمطالعات اجتماعي ايران 7، شماره 2 (1392): 125 ـ 134 (تمام‌متن)

نمونه پژوهش موردکاوی مشارکتی درباره فقر از نگاه دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه مک‌گیل (پایان‌نامه)

Reis, Clarice. "Perceptions and attitudes of McGill dental students towards poverty: A case study." PhD diss., McGill University, 2011. Full-Text

نمونه پژوهش موردکاوی چندتایی برای مطالعه جانشین‌پروری در کسب و کارهای خانوادگی (مقاله) صامعی، حسین، و سيد عليرضا فيض بخش. «شناسايي روش هاي جانشين پروري براي پيشبرد كارآفريني بين نسلي در بنگاه هاي خانوادگي ايرانفصلنامه توسعه كارآفريني 7، شماره 23 (1393): 75 ـ 94 (تمام‌متن)

نمونه پژوهش موردکاوی برای مطالعه مدیریت بحران در فلوریدا (مقاله)

Mittler, Elliott. A case study of Florida's emergency management since Hurricane Andrew. Natural Hazards Research and Applications Information Center, Institute of Behavioral Science, University of Colorado, 1998. Full-Text

نمونه‌های استفاده از پژوهش روایتی در علوم ورزشی (مقاله)

Dowling, Fiona, Robyne Garrett, lisahunter, and Alison Wrench. "Narrative inquiry in physical education research: the story so far and its future promise." Sport, Education and Society ahead-of-print (2013): 1-17

نمونه کاربرد پژوهش روایتی در مطالعات خانواده و جنسیت فرزند (مقاله)

Eerola, Petteri, and Johanna Mykkänen. "Paternal Masculinities in Early Fatherhood Dominant and Counter Narratives by Finnish First-Time Fathers."Journal of Family Issues (2013) Full-Text

نمونه کاربرد روش پژوهش روایتی برای طراحی الگوهای مفهومی (مقاله) بهزادی، نازنین، سید مصطفی رضوی، و سید رسول حسینی. «طراحي الگوي مفهومي دانشگاه كارآفرين با رويكرد كارآفريني سازمانيتوسعه کارآفرینی 7، شماره 4 (1393): 697 ـ 713 (تمام‌متن)

نمونه پژوهش پدیدارشناسی برای مطالعه تأثیر یوگا بر انسان (پایان‌نامه)

Myers, Elizabeth Deedee. "Lived outcomes of amputees who practice yoga: A qualitative study informed by phenomenology." PhD diss., Fielding Graduate University, 2015. Full-Text

نمونه پژوهش پدیدارشناسی برای مطالعه تجربه بزرگسالان با طلاق والدینشان (پایان‌نامه)

Du Plooy, Jacobus Christoffel. "Adults' experience of coping with parental divorce during childhood: a phenomenological perspective." PhD diss., North-West University, 2014. Full-Text

 

نمونه پژوهش گراندد تئوری برای مطالعه مکانیزم‌های تغییر درمان‌شناسی در معالجه اضطراب  (پایان‌نامه)

Jones, Hannah Linley. "The mechanisms of therapeutic change: a qualitative study of a cognitive-behavioral intervention with a parent-training component for anxious youth." PhD diss., 2014. Full-Text

نمونه پژوهش گراندد تئوری برای تولید مدل توانمندی‌های موردنیاز پرسنل امنیت و حفاظت (پایان‌نامه)

Lubbe, Lindy-Lee. "A competency model for security officers: a qualitative design." PhD diss., McGill University, 2010. Full-Text

در این پژوهش کیفی جزئیات مفیدی درباره چگونگی مشارکت جامعه پژوهش در گردآوری داده ارائه شده است.

نمونه پژوهش گراندد تئوری برای مدل‌سازی فرایند دفاع در خشونت‌های محلی (پایان‌نامه)

Drummond, Sarah Jane. "A Descriptive Model of the Offence Process in Domestic Violence." MA Thesis, University of Canterbury, 1999. Full-Text

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا برای بررسی ظرفیت سازمانی دانشجویان (مقاله)

Kerrigan, Monica Reid. "A Framework for Understanding Community Colleges’ Organizational Capacity for Data Use A Convergent Parallel Mixed Methods Study." Journal of Mixed Methods Research (2014): 1558689814523518

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا برای مطالعه رابطه میان متغیرها (مقاله)

King, Patricia A. Lee, Julie A. Cederbaum, Seth Kurzban, Timothy Norton, Steven C. Palmer, and James C. Coyne. "Role of patient treatment beliefs and provider characteristics in establishing patient–provider relationships."Family practice 32, no. 2 (2015): 224-231. Full-Text

نمونه استفاده از طرح متوالی توضیحی در مطالعه الگوها (مقاله)

Taghizadeh, Ziba, Abouali Vedadhir, Fereshteh Behmanesh, Abbas Ebadi, Abulghasem Pourreza, and Mohammad J. Abbasi-Shavazi. "Reproductive practices by patterns of marriage among Iranian women: study protocol for an explanatory sequential mixed methods design." Reproductive health 12, no. 1 (2015): 89. Full-Text

نمونه استفاده از طرح متوالی توضیحی در توسعه یک مدل (مقاله)

Barclay-Goddard, Ruth, Jacquie Ripat, and Nancy E. Mayo. "Developing a model of participation post-stroke: a mixed-methods approach." Quality of Life Research 21, no. 3 (2012): 417-426. Full-Text

نمونه کاربرد طرح متوالی توضیحی در تأثیر عوامل گوناگون بر یک پدیده (مقاله)

Casale, Marisa. "The importance of family and community support for the health of HIV‐affected populations in Southern Africa: What do we know and where to from here?." British journal of health psychology 20, no. 1 (2015): 21-35

نمونه استفاده از طرح متوالی اکتشافی با کمک پیمایش و مصاحبه (مقاله)

East, Jean F., Walter LaMendola, and Catherine Alter. "Distance education and organizational environment." Journal of Social Work Education 50, no. 1 (2014): 19-33

نمونه استفاده از طرح متوالی اکتشافی برای توسعه ابزار (مقاله)

Leykin, Dmitry, Mooli Lahad, Odeya Cohen, Avishay Goldberg, and Limor Aharonson-Daniel. "Conjoint community resiliency assessment measure-28/10 items (CCRAM28 and CCRAM10): A self-report tool for assessing community resilience." American journal of community psychology 52, no. 3-4 (2013): 313-323

نمونه کاربرد طرح متوالی اکتشافی برای توسعه مدل مفهومی و آزمون آن (مقاله)

De Bosscher, Veerle, Simon Shibli, Maarten van Bottenburg, Paul De Knop, and Jasper Truyens. "Developing a method for comparing the elite sport systems and policies of nations: A mixed research methods approach."Journal of sport management 24, no. 5 (2010): 567-600. Full-Text

نمونه استفاده از طرح ترکیبی تحولی برای مطالعه رنسانس و افراط‌گرایی (مقاله)

Ferree, Myra Marx. "Resonance and Radicalism: Feminist Framing in the Abortion Debates of the United States and Germany." American Journal of Sociology 109, no. 2 (2003): 304-344. Full-Text

نمونه کاربرد طرح تحولی در پژوهش‌های ترکیبی (مقاله)

Cartwright, Elizabeth, Diana Schow, Silvia Herrera, Yezenia Lora, Maricela Mendez, Deborah Mitchell, Elizabeth Pedroza, Leticia Pedroza, and Angel Trejo. "Using participatory research to build an effective type 2 diabetes intervention: the process of advocacy among female Hispanic farmworkers and their families in Southeast Idaho." Women & health 43, no. 4 (2006): 89-109

نمونه استفاده از طرح تحولی برای مطالعه معلولیت و ملاحظات روش‌شناختی مربوطه (مقاله)

Boland, M., Leslie Daly, and Anthony Staines. "Methodological issues in inclusive intellectual disability research: A health promotion needs assessment of people attending Irish disability services." Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 21, no. 3 (2008): 199-209

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

استفاده از نقشه مفهومی، نقشه ذهنی در پژوهش کیفی (مقاله)

Wheeldon, Johannes and Faubert, Jacqueline. 2009. Framing Experience: Concept Maps, Mind Maps, and Data Collection in Qualitative Research, International Journal of Qualitative Methods, Sage online publications. Retrieved in 25 Dec 2015

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

استفاده از نقشه مفهومی، نقشه ذهنی در پژوهش کیفی (مقاله)

Wheeldon, Johannes and Faubert, Jacqueline. 2009. Framing Experience: Concept Maps, Mind Maps, and Data Collection in Qualitative Research, International Journal of Qualitative Methods, Sage online publications. Retrieved in 25 Dec 2015

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نمونه ساخت مدل مفهومی در پژوهش (وبگاه)

Conceptual Framework. 2003. Learning Support for Higher Degree Research students, Monash University, Australia. Retrieved in 25 Dec 2015

در این صفحه از وبگاه فرایند تکاملی ساخت چارچوب مفهومی در پژوهش به کمک یک مثال نمایش داده شده است.

استفاده از نقشه مفهومی، نقشه ذهنی در پژوهش کیفی (مقاله)

Wheeldon, Johannes and Faubert, Jacqueline. 2009. Framing Experience: Concept Maps, Mind Maps, and Data Collection in Qualitative Research, International Journal of Qualitative Methods, Sage online publications. Retrieved in 25 Dec 2015

درباره چارچوب نظری و مفهومی در پژوهش منصوریان، یزدان. 1392. جایگاه چارچوب نظری و مفهومی در پژوهش. سخن هفته لیزنا، شماره 155. در این نوشته مفهوم و کارکرد چارچوب نظری در پژوهش به همراه مثال‌هایی تشریح شده‌ است.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

اجرای پژوهش

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نمونه استفاده از پرسشنامه (پایان‌نامه)

Kondapalli, Vamshi Prakash, “Evaluation of the user interface of the BLAST annotation tool.” Master Thesis, Linköpings universitet, 2012

در پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، در مورد ارزیابی رابط کاربری، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. به دلیل ماهیت این پژوهش، پژوهشگر از پرسش‌های بازپاسخ استفاده کرده است.

نمونه استفاده از پرسشنامه برخط (مقاله) رسولی، بهروز، نادر نقشینه، و فاطمه فهیم‌نیا. «مطالعۀ کيفيت زندگی کاری کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهرانتحقيقات اطلاع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي 20، شمارۀ 2 (1393): 317-331 در این مقاله به بررسی وضعيت کيفيت زندگی کاری کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران پرداخته شده است. پژوهشگران برای انجام این مطالعه از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی گردآوری دادۀ پژوهش استفاده کرده‌اند. روش توزیع این پرسشنامه به صورت برخط بوده است.

نمونه استفاده از استاندارد (مقاله) پورقاز، عبدالوهاب، و امین محمدی، «بررسي رابطه‌ي منابع قدرت مديران با ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني كاركنان.» پژوهش‌هاي مديريت عمومي 4، شمارۀ 12 (1390): 111-130 هدف این پژوهش، بررسي رابطه ي منابع قدرت مديران با كارآفريني كاركنان مي باشد. برای اجرای پژوهش 155 نفر با روش خوشه اي- تصادفي انتخاب شده‌اند. به منظور گردآوري داده از دو پرسشنامۀ سنجش منابع قدرت هينكين و شرايخيم و پرسشنامۀ ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني كه اقتباس شده از پرسشنامۀ استاندارد شدۀ بين‌المللي مركز كارآفريني دانشگاه «دارهام» مي باشد استفاده شده است.

نمونه استفاده از نامه روکش (پایان‌نامه)

Zhu, Ping, "Space Design for the Acitc Educational technology Office Area Using a Workplace neighborhood Concept." Master Thesis, University of Virginia Tech, 1997

در پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد زیر یک نمونه از نامۀ روکش در پیوست وجود دارد، که برای آشنایی با نحوۀ نگارش این نامه‌ها مناسب است.

نمونه استفاده از مشاهده برای پژوهش تصادف‌های جاده‌ای (مقاله)

Da Silva, Fátima Pereira, Jorge Almeida Santos, and Andreia Meireles. "Road Accident: Driver Behaviour, Learning and Driving Task." Procedia-Social and Behavioral Sciences 162 (2014): 300-309

در این مقاله، از مشاهده به عنوان یکی از ابزارهای گردآوری داده استفاده شده است. این مقاله، به موضوع تصادف‌های جاده‌ای پرداخته است

نمونه استفاده از مصاحبه، گروه کانونی، و مطالعه اسناد برای پژوهش بیماری‌های روانی (پایان‌نامه)

Shaban, Ramon Zenel. “Paramedic Clinical Judgement and Decision-making of Mental Illness in the Pre-hospital Emergency Care Setting: A Case Study of Accounts of Practice”. PhD diss., Griffith University, 2011

مطالعۀ اسناد و سیاست‌ها از ابزارهای گردآوری داده در این پژوهش بوده، که در حوزۀ بیماری‌های روانی انجام شده است. هرچند، در این پژوهش از مصاحبه و گروه کانونی نیز استفاده شده است. پژوهشگر در فصل روش پژوهش، به چرایی انتخاب این ابزارها و همچنین معیارهای انتخاب افراد در گروه کانونی پرداخته است. در پیوست شمارۀ 8، پژوهشگر دادۀ حاصل از تحلیل اسناد و سیاست‌ها را نیز گزارش کرده است.

پرس لاین: ساخت پرسشنامه آنلاین فارسی

پُرس‌لاین سامانه‌ای تحت‌وب و آنلاین است که به دانشجویان این امکان را می‌دهد در محیطی فارسی، با چند درگ و دراپ انواع سوالات طیفی، متنی، درجه‌بندی، چند‌گزینه‌ای و ... را به همراه تصاویر یا ویدیو، به پرسشنامه خود اضافه کنند، به شیوه‌های مختلف به دست مخاطبان خود برسانند و بدون معطلی نتایج و گزارشات آماری را دریافت نمایند.

نمونه استفاده از مصاحبه برای گردآوری داده کیفی (مقاله)

Laranjeira, Carlos, Paula Ponce Leão, and Isabel Leal. "Meaning of life after cancer: An existential-phenomenological approach to female cancer survival." In Women's Studies International Forum, vol. 40, pp. 132-143. Pergamon, 2013

در این مقاله، پژوهشگران برای مطالعۀ «مفهوم زندگی پس از سرطان»، با 10 نفر از زنانی که پس از دچار شدن به سرطان زنده مانده‌اند، مصاحبه کرده و دادۀ حاصل از این مصاحبه‌ها را تجزیه و تحلیل کرده‌اند.

نمونه انواع مصاحبه - نیمه ساخت‌یافته، عمیق، چهره به چهره، و مصاحبۀ تلفنی (مقاله)

Goodhue, Rebecca, Mark Onslow, Susan Quine, Sue O’Brian, and Anna Hearne. "The Lidcombe program of early stuttering intervention: mothers’ experiences." Journal of Fluency Disorders 35, no. 1 (2010): 70-84

در این مقاله برای بررسی تجربۀ یک برنامۀ رفتاری، پژوهشگران با 16 مادر مصاحبه کرده‌اند. مصاحبۀ نیمه ساخت‌یافته، مصاحبۀ عمیق، مصاحبۀ چهره به چهره، و مصاحبۀ تلفنی از انواع مصاحبه‌هایی هستند که در این پژوهش برای گردآوری داده مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

نمونه استفاده از مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته (مقاله)

Khansa, Racha. "Teachers’ Perceptions toward School Counselors in Selected Private Schools in Lebanon." Procedia-Social and Behavioral Sciences 185 (2015): 381-387

در این مقاله، پژوهشگر برای گردآوری دادۀ پژوهش از مصاحبۀ نیمه ساخت‌یافته استفاده کرده است.

نمونه استفاده از مشاهده برای پژوهش ارزیابی کلاسی از دیدگاه معلمان ریاضی (پایان‌نامه) Susuwele-Banda, William John. "Classroom Assessment in Malawi: Teachersâ Perceptions and Practices in Mathematics." PhD diss., Virginia Polytechnic Institute and State University, 2005 مدیریت آموزشی مشاهده به عنوان یکی از ابزارهای گردآوری دادۀ پژوهش در مطالعۀ زیر مورد استفاده قرار گرفته است. در پیوست C این پایان‌نامه پروتکل مشاهده آورده شده است. در این پژوهش، همچنین، نمونۀ نامه‌های مرتبط با دریافت اجازه از یک مؤسسه برای گردآوری داده آمده است.

نمونه استفاده از مصاحبه عمیق و گروه کانونی برای پژوهش بیماری‌های روانی (پایان‌نامه)

Shaban, Ramon Zenel. “Paramedic Clinical Judgement and Decision-making of Mental Illness in the Pre-hospital Emergency Care Setting: A Case Study of Accounts of Practice”. PhD diss., Griffith University, 2011

مصاحبۀ عمیق و گروه کانونی مهمترین ابزارهای گردآوری داده در این پژوهش بوده، که در حوزۀ بیماری‌های روانی انجام شده است. پژوهشگر در فصل روش پژوهش، به چرایی انتخاب این ابزارها و همچنین معیارهای انتخاب افراد در گروه کانونی پرداخته است. در پیوست شمارۀ 7، پژوهشگر دادۀ حاصل از گروه کانونی را نیز گزارش کرده است.

نمونه استفاده از گروه کانونی در رویکرد آمیخته (مقاله) باقری، مسلم، حسن پولادی، و مهرداد کیانی «شناسايي و رتبه بندي مولفه هاي موثر در ارزيابي عملكرد دانش گران شركت هاي دانش بنيان (مطالعه موردي: يك شركتICT)فصلنامۀ بهبود مدیریت 9، شمارۀ 27 (1394): 115-136 در این پژوهش به شناسايي و رتبه‌بندي مولفه‌هاي موثر در ارزيابي عملكرد دانش‌گران شركت‌هاي دانش‌بنيان پرداخته شده است. با توجه به نبود يك مدل جامع براي ارزيابي عملكرد كاركنان دانشي، پژوهشگران در اين مطالعه از رویکرد آميخته اكتشافي استفاده کرده‌اند. از این رو، در بخش کیفی پژوهش، دادۀ مورد نیاز از طریق گروه کانونی گردآوری شده است.

نمونه استفاده از گروه کانونی برای گردآوری داده کیفی (مقاله) مبارکی، محمد حسن، علی رضاییان، روزا مهرابی، و امیر محمد کلابی «شناسایی ابعاد تأثیرگذار بر سطح پیچیدگی شناختی کارآفرینان تصمیم گیرندهپژوهش‌نامۀ مدیریت 4، شمارۀ 8 (1391): 125-145 در این پژوهش درک اهمیت شناخت و به خصوص الگوی پیچیدگی شناختی در فرایند تصمیم‌گیری کارآفرینانه به شناسایی ابعاد اثرگذار بر سطح پیچیدگی شناختی کارآفرینان تصمیم گیرنده مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش از دو رویکرد کمی و کیفی برای بررسی موضوع کمک گرفته، و در بخش کیفی پژوهشگران دادۀ لازم را از طریق گروه کانونی گردآوری کرده‌اند. دو گروه کانونی در این پژوهش مد نظر قرار گرفته‌اند؛ نمونه آماری در گروه کانونی اول، کارآفرینان برتر ایران در سال 1388-1389، در گروه کانونی دوم، خبرگان و اساتید حوزه کارآفرینی و تصمیم‌گیری هستند.

نمونه استفاده از مصاحبه، گروه کانونی، و مطالعه اسناد برای پژوهش بیماری‌های روانی (پایان‌نامه)

Shaban, Ramon Zenel. “Paramedic Clinical Judgement and Decision-making of Mental Illness in the Pre-hospital Emergency Care Setting: A Case Study of Accounts of Practice”. PhD diss., Griffith University, 2011

مطالعۀ اسناد و سیاست‌ها از ابزارهای گردآوری داده در این پژوهش بوده، که در حوزۀ بیماری‌های روانی انجام شده است. هرچند، در این پژوهش از مصاحبه و گروه کانونی نیز استفاده شده است. پژوهشگر در فصل روش پژوهش، به چرایی انتخاب این ابزارها و همچنین معیارهای انتخاب افراد در گروه کانونی پرداخته است. در پیوست شمارۀ 8، پژوهشگر دادۀ حاصل از تحلیل اسناد و سیاست‌ها را نیز گزارش کرده است.

نمونه استفاده از پروتکل تفکر گویا برای رصد رفتار دیجیتال در حوزه خبر (پایان‌نامه)

Powers, Elia Michael. "How Students Access, Filter and Evaluate Digital News: Choices That Shape What They Consume and the Implications for News Literacy Education." PhD diss., University of Maryland, 2014

در این منبع، یکی از ابزارهای گردآوری دادۀ پژوهشگر برای بررسی اینکه دانشجویان چگونه به اخبار دیجیتالی دسترسی دارند و چگونه این اخبار را ارزیابی و فیلتر می‌کنند، پروتکل تفکر گویا بوده است. نمونۀ مورد مطالعه در این پژوهش 37 نفر بوده‌اند. علاوه بر پروتکل تفکر گویا، از مصاحبه نیز برای گردآوری داده استفاده شده است.

نمونه استفاده از اسناد برای فهم چگونگی انتقال بین‌فرهنگی دانش حرفه‌ای در همکاری‌های بین‌المللی (پایان‌نامه)

Banner, Rebecca Leigh Miller. "The intercultural transfer of professional knowledge in international partnerships: A case study of the American Bulgarian library exchange." PhD diss., Emporia State University, 2008

در این پایان‌نامه، که به روش مطالعۀ موردی در حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی انجام شده، پژوهشگر از مطالعۀ اسناد (شامل تصاویر و پست‌های الکترونیکی) به عنوان یکی از ابزارهای گردآوری داده برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های پژوهش استفاده کرده است. این ابزار گردآوری داده در صفحۀ 150 توضیح داده شده است.

پرس لاین: ساخت پرسشنامه آنلاین فارسی

پُرس‌لاین سامانه‌ای تحت‌وب و آنلاین است که به دانشجویان این امکان را می‌دهد در محیطی فارسی، با چند درگ و دراپ انواع سوالات طیفی، متنی، درجه‌بندی، چند‌گزینه‌ای و ... را به همراه تصاویر یا ویدیو، به پرسشنامه خود اضافه کنند، به شیوه‌های مختلف به دست مخاطبان خود برسانند و بدون معطلی نتایج و گزارشات آماری را دریافت نمایند.

نمونه پژوهش اجتماعی با استفاده از داده‌های موجود (پایان‌نامه) دورویی، کافیه. 1389. «بررسی تغییر ساختار گروه‌های سنی اشتغال زنان و عوامل موثر بر آن طی سال‌های 85-1335.» دانشگاه علامه طباطبایی این پایان‌نامه که به مسئلۀ اشتغال زنان پرداخته است، داده‌ها و آمارهای مورد نیاز خود را از آرشیوها و آمار رسمی کشور بدست آورده است.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن (گزارش) مرکز آمار ایران. 1391. «نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن ـ 1390». دسترسی در چهارم آبان‌ماه 1394 در این گزارش، اطلاعات سرشماری کشور موجود است. در این گزارش، مواردی مانند گزیدۀ نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت و خانوارهای کشور، و ... قابل مشاهده است. این داده‌ها و اطلاعات می‌توانند مورد استفادۀ پژوهش‌های دیگر قرار گیرند.

گزارشی از بیمۀ سلامت بر مبنای تجزیه و تحلیل ثانویۀ داده‌های سه سالۀ پیمایش (گزارش)

Freeman, Howard E., and Christopher R. Corey. 1993. “Health Insurance and Access to Medical Services: A Secondary Analysis of Three Years of NCHS Health Interview Surveys.” Santa Monica, CA

این گزارش که به بررسی وضعیت بیمۀ سلامت در ایالات متحده و محدودیت‌های افراد بدون بیمه برای دسترسی به خدمات پزشکی می‌پردازد، از داده‌های موجود یک پیمایش انجام شده در طول سه سال گذشتۀ آن استفاده می‌کند.

نقدی بر نظریه‌های مدرن ملی‌گرایی با استفاده از شواهد موجود (مقاله)

Gorski, Philip S. 2000. “The Mosaic Moment: An Early Modernist Critique of Modernist Theories of Nationalism.” American Journal of Sociology 105 (5): 1428–1468. doi:10.1086/210435

این مقاله ملی‌گرایی را یک پدیدۀ مدرن معرفی می‌کند و از این دیدگاه هم آن را نقد می‌کند. برای این کار از شواهد اولیه و موجود از هلند، انگلستان، و دیگر حکومت‌های مدرن استفاده می‌کند.

نمونه مشاهدۀ رفتار خواندن مردم در وب (گزارش)

Nielsen Norman Group. 2015. “How People Read on the Web: The Eyetracking Evidence | Nielsen Norman Group Report.” Accessed October 20

در این گزارش برای بررسی رفتار خواندن مردم در وب از مشاهده استفاده شده است. بدین منظور، داده از مشاهدۀ چگونگی خواندن صدها سایت گوناگون توسط بیشتر از 300 نفر گردآوری شده است. البته این مشاهده از گونۀ خاص ردیابی چشم بوده است که در آن حرکت چشم افراد دنبال شده است.

نمونه مشاهدۀ رفتاری دانش‌آموزان (فایل ویدئویی)

Behavioral Observation Video.” 2012. JVisseau’s channel

این فایل ویدئویی آموزشی فرایند مشاهدۀ رفتاری دانش‌آموزان را در سه گام بر می‌شمرد. گام نخست، آماده‌سازی فرم مورد نیاز است که شامل مشخصات، زمان، خلاصۀ فعالیت مورد مشاهده، فاصله‌های زمانی مشاهده، و ... است. آماده شدن برای تماشا گام بعدی است. گام سوم، آغاز عمل مشاهده است.

نمونه مشاهدۀ رفتار خرید (فایل ویدئویی)

“Observational Examples.” 2010. Ewell: Vox Pops International

در این فایل ویدئویی نمونه‌ای از کاربرد مشاهده برای گردآوری داده دربارۀ مکان‌های پر بازدید، زمان بازدید، و به طور کلی رفتار پیش از خرید مردم در یک فروشگاه نشان داده شده است.

توسعۀ چارچوبی برای سازمان دولتی هوشمند با استفاده از پرسش از خبرگان (پایان‌نامه) نبی‌میبدی، مرتضی. 1390. «طراحی چارچوبی برای سازمان دولتی هوشمند: از منظر حکمت.» دانشگاه تربیت مدرس این پایان‌نامه چارچوبی را برای سازمان دولتی هوشمند از دیدگاه حکمت توسعه می‌دهد. در بخشی از این کار برای توسعۀ چارچوب از پرسش از خبرگان دانشگاهی و سازمانی استفاده می‌شود.

بخشی از پرسشنامه با سنجه‌های مربوط به نگرش (شکل)

Baker, Robert W., and Bohdan Siryk. 2012. “Example of an Instrument That Measures Attitudes.” In Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, by John W. Creswell, 4th ed., P153. Boston: Pearson Education, Inc

این پرسشنامه برای گردآوری داده‌های نگرشی طراحی شده است. این پرسشنامه با پرسش‌های مربوط به اطلاعات شخصی آغاز می‌شود و سپس پرسش‌هایی مطرح می‌شوند که نگرش دانشجویان را نسبت به تطبیق یافتن در کالج می‌سنجند.

نمونه‌ای از پروتکل مصاحبه (شکل)

“Sample Interview Protocol.”. 2012. In Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, Creswell, John W., 4th ed., P226. Boston: Pearson Education, Inc

در این نمونه اجزایی که ممکن است در یک پروتکل مصاحبه قرار گیرد مشخص شده است. هدف نمونه، بررسی واکنش دانشگاه نسبت به رویداد مرد مسلح بوده است.

نمونه‌ای از فرم رضایت آگاهانه برای مشارکت در پژوهش (شکل)

Smith, Jane W. 2012. “An Example of an Informed Consent Form.” In Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, by John W. Creswell, 4th ed., P149. Boston: Pearson Education, Inc

فرم رضایت آگاهانه بیانیه‌ای است که مشارکت‌کنندگان پیش از مشارکت در پژوهش امضا می‌کنند. این فرم، مشارکت‌کننده را از شرایط پژوهش و حقوق وی آگاه می‌سازد. نمونه‌ای از این فرم در این منبع آمده است. هدف پژوهش این نمونه، برقراری ارتباط میان تجربه‌های گذشته با امتیازات امتحان‌های کلاسی بوده است.

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای شناختی بر انگیزش و عملکرد با آزمایش (پایان‌نامه) اختیاری اردکانی، فرحناز. 1377. «بررسی تأثیر آموزش راهبردهای شناختی بر انگیزش و عملکرد حل مسئله ریاضی در دانش‌آموزان کلاس پنجم شهر شیراز.» دانشگاه شیراز هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش راهبردهای شناختی بر انگیزش و عملکرد حل مسئلۀ ریاضی دانش‌آموزان کلاس پنجم است. برای دستیابی به این هدف از آزمایش برای گردآوری داده استفاده شد. بدین صورت که افراد مورد مطالعه در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و پس از طی دورۀ آموزش، از هر دو گروه در حل مسئله و انگیزش ارزیابی به عمل آمد.

آموزش طراحی آزمایش (فایل ویدئویی)

ByPass Publishing’s difficult topics explained. 2013. “Experimental Design.” ByPass Publishing

در این فایل آموزشی، طراحی آزمایش با یک نمونه از رشتۀ روان‌شناسی توضیح داده می‌شود. برای انجام آزمایش، ابتدا فرضیه مشخص می‌شود و براساس آن دو گروه کنترل و گروه با شرایط آزمایش ایجاد می‌شود. سپس داده‌های آزمایش در هر دو گروه گردآوری می‌شود و با مقایسه آن در مورد نتیجۀ فرضیه تصمیم‌گیری می‌شود.

بررسی چگونگی توسعۀ گروه و اعضا در گروه‌های تجربی (مقاله)

Ohrt, Jonathan H., Yulia Prochenko, Hayley Stulmaker, David Huffman, Delini Fernando, and Karrie Swan. 2014. “An Exploration of Group and Member Development in Experiential Groups.” The Journal for Specialists in Group Work 39 (3) (July 3): 212–235. doi:10.1080/01933922.2014.919047

 در این مطالعۀ پدیدارشناسی، توسعۀ 52 عضو گروه در گروه‌های تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش، به مدت 10 هفته تجربیات خودشان را به عنوان عضو و همچنین توسعۀ کلی گروه انعکاس دادند.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

ارائه پژوهش

نمونه مطالعات چندکشوری در حوزه خشونت بر زنان (وبگاه)

Partners for Prevention (P4P). [2008]. The UN multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific, Bangkok. Retrieved in 27 Dec 2015

مطالعه محتوا و آموزه‌های این وبگاه به علاقه‌مندان به مطالعات چند کشوری، مطالعات کمی و کیفی در حوزه زنان، مردان و خشونت توصیه می‌شود. گزارش‌های مختلفی از فازهای مختلف این پژوهش در این وبگاه در دسترس است که می‌توانند برای الگوبرداری در زمینه طراحی، اجرا و ارائه پژوهش به کار آیند.

چگونگی گزارش‌دهی داده کمی:‌ نکات طلایی و نمونه‌های خوب (وبگاه)

How do I report my quantitative data? LSE Media and Communications, UK. Retrieved in 27 Dec 2015

نمونه پژوهش کمی در رشته تعلیم و تربیت (پایان‌نامه)

Johnson, Daniel R. 2011. A Quantitative Study of Teacher Perceptions of Professional Learning Communities' Context, Process, and Content. Seton Hall University Dissertations and Theses (ETDs). Retrieved in 27 Dec 2015

نمونه گزارش یک پژوهش کمی در موضوع تلویزیون و رسانه

Let’s Talk TV: Quantitative Research Report. 2014. Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission. Retrieved in 27 Dec 2015

 

نمونه گزارش یک پژوهش کمی در موضوع خرید آنلاین و امنیت آن از نگاه خریداران آنلاین

Stancombe Research + Planning P/L. 2012. Quantitative research report: Attitudes towards online shopping and knowledge about shopping online securely. Fair trading, New South Wales, Australia. Retrieved in 27 Dec 2015

چگونگی اجرا و ارائه پژوهش ترکیبی در رشته مشاوره و دیگر حوزه‌ها (مقاله)

Leech, Nancy L.; Onwuegbuzie, Anthony J. 2010. Guidelines for Conducting and Reporting Mixed Research in the Field of Counseling and Beyond. counseling.org/resources, Continuing Education Online, JCD articles. Retrieved in 27 Dec 2015

دو نمونه گزارش پژوهش کیفی در حوزه مطالعات زنان و کودکان

Centre for Violence against women and children. 1999. Qualitative methodology: two examples in Feminist research. University of Western Ontario. Retrieved in 27 Dec 2015

نمونه گزارش تحلیل داده کیفی

Sgier, Irena. 2014. Qualitative Data Analysis Report Analysis of the BeLL interviews in 10 countries: overall report, Benefits of Lifelong Learning (BeLL), the European Commission. Retrieved in 27 Dec 2015

در این گزارش نمونه‌هایی از مراحل مختلف تحلیل داده کیفی اعم از گدگذاری، تم‌بندی و گزارش داده‌ها ارائه شده است. این گزارش حاصل تحلیل داده گردآوری شده از مصاحبه در 10 کشور است.

صراف‌زاده، مریم. 1395. آموزش شیوه های استناد (ارجاع) به منابع علمی. از مجموعه آموزش‌های فرادرس.

استناد به منابع و آثاری که در نوشته خود از آنها استفاده کرده ایم یکی از اصول نگارش علمی و رعایت اخلاق نویسندگی است. در اهمیت استناد همین بس که یکی از معیارهای مهم داوری نوشته های علمی مثل مقالات و پایان نامه ها، استناددهی صحیح است. برخی بجای استناد از لغات ارجاع و رفرنس دهی استفاده می کنند. استناددهی از استانداردهای خاص خود برای منابع مختلف علمی مثل کتاب، مقاله مجله و روزنامه و کنفرانس، وب سایت ها و سایر منابع اطلاعاتی پیروی می کند. شیوۀ درست استناددهی از مهارت‌های کلیدی در پژوهش و انتشارات علمی است. در این ویدئو شیوۀ درست استناددهی آموزش داده می‌شود.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نمونه کلبدشکافی شده یک مقاله مروری فراتحلیلی (وبگاه)

Sample meta-analysis paper, Retrieved in 27 Dec 2015

مقالات برگرفته از پژوهش‌های کیفی در رشته علوم تربیتی (نمونه‌ مقاله تمام‌متن)

International Journal of Qualitative Studies in Education, Retrieved in 27 Dec 2015

در این نشریه مقالات تمام متن برگرفته از پژوهش‌های کیفی در رشته علوم تربیتی منتشر می‌شوند. مطالعه و کالبدشکافی این مقالات برای پژوهشگران علاقه‌مند به نگارش مقاله کیفی به ویژه در حوزه‌های علوم تربیتی مفید خواهد بود.

راهنمای نگارش مقاله از پژوهش کمی و چند نمونه مرتبط (راهنما)

Clayton Smith, Douglas. [2015]. Quantitative research methods paper. Department of Sociology, Potter College of Arts and Sciences, Western Kentucky University, USA. Retrieved in 27 Dec 2015

نمونه مقاله ترویجی نظری، مریم. 1392. گسست دانشی در پژوهش‌های مولد چگونه رصد می‌شود؟ پیشنهاد ترسیم دو نقشه: نقشه دانش و نقشه پژوهش. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 74(4): 27-48. این مقاله آموزه‌های کاربردی درباره چگونه خواندن و نوشتن تحلیلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه می‌دهد.

نمونه مقاله پژوهشی با نوآوری موضوعی،‌ روش‌شناختی و بافتی

Nazari, Maryam. 2011. A contextual model of information literacy. Journal of Information Science. 37(4): 345-359

در این مقاله مفهوم تازه‌ای از سواد اطلاعاتی ارائه می‌شود. این مفهوم تازه حاصل به کارگیری شیوه متفاوتی از پرسیدن در حوزه پژوهش‌های سواد اطلاعاتی است (روش موردپژوهی اکتشافی) و همچنین حاصل بررسی چیستی، چرایی و چگونگی سواد اطلاعاتی در بافت رشته‌ و محیط آموزشی است که قبلا در پژوهش‌های سواد اطلاعاتی مورد پژوهش قرار نگرفته است (رشته جی‌آی‌اس و محیط یادگیری الکترونیکی از راه دور).

نمونه مقاله مفهومی-ترویجی درباره چرایی موانع دانش در علوم انسانی و چگونگی غلبه بر این چالش‌ها

دانایی‌ فرد، حسن. 1388. تحليلي بر موانع توليد دانش در حوزة علوم انساني: رهنمودهايي براي ارتقاي كيفيت ظرفيت سياست ملي علم ايران. سیاست علم و فناوری 2، 1: 1-16
در این مقاله موانع تولید دانش در پژوهش‌های علوم انسانی در کشور تحلیل و بررسی شده‌اند. سپس برای غلبه بر این چالش‌ها رهنمودهایی ارائه شده است.

نمونه مقاله مفهومی-ترویجی درباره موانع ذهنی تولید محصولات علمی پربار اسلامی اردکانی، سید حسن. 1393. تقابل خوب‌‌نویسی و پرنویسی در تولید علم: تحلیلی انتقادی. راهبرد فرهنگ،‌شماره 25 در این مقاله موانع ذهنی پرکاری علمی مطرح شده است و تحلیل اینکه آیا باور داشتن به اینکه هر کس زیاد می‌نویسد کم‌کیفیت می‌نویسد درست است یا نه؟

صراف‌زاده، مریم. 1395. آموزش انتخاب نشریه مناسب برای انتشار مقالات علمی. از مجموعه آموزش‌های فرادرس.

در این ویدئو آموزشی معیارها و راهکارهایی برای انتخاب نشریه مناسب برای انتشار مقاله ارائه شده و ابزارها و وب‌سایت‌هایی معرفی شده‌اند. به کمک این آموزه‌ها می‌توانید با وارد کردن عنوان یا چکیده مقاله خود، نشریه مناسب را پیدا کنید؛ اعتبار علمی نشریات را بسنجید و اعتبار نشریات را با یکدیگر مقایسه نمایید؛ از تقلبی و جعلی نبودن نشریه اطمینان حاصل کنید؛ به آی اس آی بودن یا نبودن نشریه پی ببرید؛ زمان تقریبی انتشار مقاله خود را بسنجید؛ نشریات دسترسی آزاد یا اوپن اکسس را بشناسید و …

صراف‌زاده، مریم. 1395. آموزش شیوه های استناد (ارجاع) به منابع علمی. از مجموعه آموزش‌های فرادرس.

استناد به منابع و آثاری که در نوشته خود از آنها استفاده کرده ایم یکی از اصول نگارش علمی و رعایت اخلاق نویسندگی است. در اهمیت استناد همین بس که یکی از معیارهای مهم داوری نوشته های علمی مثل مقالات و پایان نامه ها، استناددهی صحیح است. برخی بجای استناد از لغات ارجاع و رفرنس دهی استفاده می کنند. استناددهی از استانداردهای خاص خود برای منابع مختلف علمی مثل کتاب، مقاله مجله و روزنامه و کنفرانس، وب سایت ها و سایر منابع اطلاعاتی پیروی می کند. شیوۀ درست استناددهی از مهارت‌های کلیدی در پژوهش و انتشارات علمی است. در این ویدئو شیوۀ درست استناددهی آموزش داده می‌شود.

نظری، مریم. 1397. وبینار فوق‌العاده کاربردی کیمیاگری پژوهش. آموزش گام به گام طراحی، اجرا و ارائه پژوهش مولد و تاثیرگذار. قابل دسترس در maryamnazari.com

نمونه پوستر‌های برگرفته از پژوهش‌های دکتری (وبگاه)

PhD posters

نمونه پوستر‌های پژوهشی حین نمایش (وبگاه)

Sample research poster

پوسته‌های آماده و رایگان برای طراحی پوستر در ابعاد مختلف (وبگاه)

Free templates and tutorials; by posterpresentations.com. Retrieved in 25 Dec 2015

چگونگی طراحی پوستر در علوم انسانی و علوم اجتماعی (راهنما)

Tobey, Elizabeth. 2015. Designing a Research Poster for the Humanities/Social Sciences. Maryland Center for Undergraduate Research, McKeldin Library, USA. Retrieved in 27 Dec 2015

نمونه کتاب‌های برگرفته از پایان‌نامه و رساله دکتری (وبگاه)

Sample dissertation books, from GoodReads website

در این وبگاه عنوان و خلاصه بیش از 8000 عنوان از محبوب‌ترین کتاب‌های برگرفته از پایان‌نامه و رساله دکتری در رشته‌های گوناگون ارائه شده‌اند. در کنار معرفی هر اثر دیدگاه‌های خوانندگان و نقد و بررسی‌های انجام‌ شده توسط آنها هم درج گردیده است. مطالعه عناوین و خلاصه این کتا‌بها به فهم بهتر دو نکته کمک می‌کنند: اول – فهم عمیق اینکه «پایان‌نامه کتاب نیست» و نمی‌توان با تغییر صفحه‌آرایی و تغییرات جزیی در محتوا پژوهش را به کتاب تبدیل کرد. دوم - اینکه برای تبدیل پایان‌نامه یا رساله دکتری باید عصاره یافته‌ها و آهان‌های پژوهشگر به زبان ساده و جذاب نوشت و این نیازمند فهم عمیق موضوع و دغدغه‌های مخاطب است.

صراف‌زاده، مریم. 1395. آموزش شیوه های استناد (ارجاع) به منابع علمی. از مجموعه آموزش‌های فرادرس.

استناد به منابع و آثاری که در نوشته خود از آنها استفاده کرده ایم یکی از اصول نگارش علمی و رعایت اخلاق نویسندگی است. در اهمیت استناد همین بس که یکی از معیارهای مهم داوری نوشته های علمی مثل مقالات و پایان نامه ها، استناددهی صحیح است. برخی بجای استناد از لغات ارجاع و رفرنس دهی استفاده می کنند. استناددهی از استانداردهای خاص خود برای منابع مختلف علمی مثل کتاب، مقاله مجله و روزنامه و کنفرانس، وب سایت ها و سایر منابع اطلاعاتی پیروی می کند. شیوۀ درست استناددهی از مهارت‌های کلیدی در پژوهش و انتشارات علمی است. در این ویدئو شیوۀ درست استناددهی آموزش داده می‌شود.

نمونه فرم ارزیابی کارگاه آموزشی

Sample workshop evaluation questionnaire

71
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه راهنمای پژوهش و پژوهشگران (پژوهش‌کار) چه اندازه رضایت دارید؟