طراحی پژوهش

نمونه کاربرد طرح موازی همگرا در رویکرد ترکیبی (پایان‌نامه)

Willis, Lynyetta Gittens. "African American Baptist church community: Influence of sociocultural factors on faith development." PhD diss., McGill University, 2007. Full-Text

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا برای مطالعه تاریخی و تشخیص گرایش‌ها (مقاله)

Ray Reutzel, D., and Kathleen AJ Mohr. "50 Years of Reading Research Quarterly (1965–2014): Looking Back, Moving Forward." Reading Research Quarterly 50, no. 1 (2015): 13-35. Full-Text

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا در مطالعات میان‌رشته‌ای (مقاله)

Fredenburg, Hilary A., and Michael J. Silverman. "Effects of cognitive-behavioral music therapy on fatigue in patients in a blood and marrow transplantation unit: A mixed-method pilot study." The Arts in Psychotherapy41, no. 5 (2014): 433-444

نمونه کاربرد روش موازی همگرا و کیفی کردن داده کمی (طرح پژوهشی) کشاورز، زهره، و تاجدار علیزاده. «شیوه زندگی ارتقاءدهنده سلامت و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به بیماری اسکلروز مولتیپل: یک مطالعه ترکیبی همگرای موازیطرح پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، 1393

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا برای بررسی چندین متغیر در یک مطالعه (مقاله)

Mannino, Jennifer Emilie. "Resilience and Transitioning to Adulthood among Emerging Adults with Disabilities." Journal of pediatric nursing 30, no. 5 (2015): e131-e145

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا در رویکرد ترکیبی (مقاله)

Beer, Marianne, and Lena Mårtensson. "Feedback on students' clinical reasoning skills during fieldwork education." Australian occupational therapy journal 62, no. 4 (2015): 255-264 Full-Text

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا برای بررسی تأثیر پدیده‌ها (مقاله)

Simonelli, Guido, Yvan Leanza, Alexandra Boilard, Martín Hyland, Jura L. Augustinavicius, Daniel P. Cardinali, Annie Vallières, Daniel Pérez-Chada, and Daniel E. Vigo. "Sleep and quality of life in urban poverty: the effect of a slum housing upgrading program." Sleep 36, no. 11 (2013): 1669 Full-Text

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا برای بررسی ظرفیت سازمانی دانشجویان (مقاله)

Kerrigan, Monica Reid. "A Framework for Understanding Community Colleges’ Organizational Capacity for Data Use A Convergent Parallel Mixed Methods Study." Journal of Mixed Methods Research (2014): 1558689814523518

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا برای مطالعه رابطه میان متغیرها (مقاله)

King, Patricia A. Lee, Julie A. Cederbaum, Seth Kurzban, Timothy Norton, Steven C. Palmer, and James C. Coyne. "Role of patient treatment beliefs and provider characteristics in establishing patient–provider relationships."Family practice 32, no. 2 (2015): 224-231. Full-Text

اجرای پژوهش

ارائه پژوهش

 
موضوعات
148
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) چه اندازه رضایت دارید؟