طراحی پژوهش

روایی و پایایی، همچون سایر روش‌های پژوهش، یکی از ارکان رویکرد کمی حین بررسی یک مسئله علمی به شمار می‌آیند. روایی و پایایی از ویژگی‌های ابزار پژوهش (مانند آزمون‌ها، پرسشنامه‌ها، و غیره) قلمداد می‌شوند، که پژوهشگر از آن طریق از صحت انجام پژوهش خود و نتایج آن مطمئن می‌شود.

روایی به معنی مناسب بودن ابراز گردآوری داده برای گردآوری داده است؛ برای مثال، زمانی که می‌خواهیم قد یک نفر را اندازه‌گیری کنیم از خط‌کش استفاده خواهیم کرد، نه از ترازو.

در مقابل، پایایی به معنی تکرارپذیری نتایج حاصل از یک اندازه‌گیری است. برای مطالعه بیشتر درباره روایی و پایایی به مندرجات بخش «اجرای پژوهش» مراجعه کنید.

اجرای پژوهش

 

ابزار گردآوری داده یا ابزار پژوهش به هر نوع وسیله یا ابزاری گفته می‌شود که برای سنجش یک متغیر یا یک ویژگی، یا برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ به پرسش پژوهش بکار گرفته می‌شوند. پرسشنامه، آزمایش، مقیاس، یا مصاحبه می‌توانند به عنوان ابزارهای گردآوری داده در یک پژوهش بکار گرفته شوند. انتخاب دقیق ابزار برای گردآوری داده‌ می‌تواند پژوهشگر را به اهدافش برساند و در وقت او صرفه‌جویی کند.

انواع ابزارهای گردآوری داده

انواع ابزارهای گردآوری داده به دو دسته قابل تقسیم‌بندی هستند: ابزارهایی که بیشتر در پژوهش‌های کمی مورد استفاده قرار می‌گیرند و ابزارهایی که بیشتر در پژوهش‌های کیفی استفاده می‌شوند. اگرچه، باید توجه داشت که ممکن است هرکدام از ابزارهایی که در ادامه توضیح داده خواهند شد ـ بسته به کارآیی آنها ـ در هر دو رویکردِ کمی و کیفی مورد استفاده قرار بگیرند. به این جهت، دسته‌بندی آنها در دو بخش متمایز قدری دشوار است. اما به دلیل آنکه فهم مطالب آسان‌تر شود، این دسته‌بندی صورت گرفته و در ادامه به توضیح هرکدام از ابزارها در این دو دسته پرداخته خواهد شد.

برای انتخاب درست ابزار گردآوری داده

انتخاب ابزار گردآوری داده با در نظر گرفتن هدف و پرسش‌های پژوهش صورت می‌پذیرد. پژوهشگر باید نوع ابزار پژوهش را بر اساس مسئلۀ پژوهش پیش‌رو انتخاب کند، ابزاری که بتواند مناسب‌ترین و دقیق‌ترین پاسخ را در اختیار قرار دهد.

بدین منظور پژوهشگر قبل از آنکه دست به انتخاب ابزار پژوهش بزند، باید پرسش و یا فرضیه‌های خود - یا آنچه بناست  اندازه‌گیری شود -  را به درستی تعیین کند. همان قدر که انتخاب درست ابزار می‌تواند ما را به اهداف پژوهش برساند، انتخاب نادرست آن ممکن است به همان اندازه ما را از هدف پژوهش دور کند. عواملی که در انتخاب دقیق ابزار پژوهش باید در نظر گرفته شوند، عبارتند از:

 • میزان اعتبار علمی ابزار برای گردآوری داده در یک پژوهش مشخص؛
 • زمان مورد نیاز برای گردآوری داده با استفاده از ابزارهای موجود؛
 • هزینه‌های مالی؛
 • در دسترس بودن، آیا ابزار قابل دسترسی است؟؛
 • آیا ابزار نیازمند کسب اجازه از صاحب ابزار است؟
 • کاربرپسندی و سهولت مدیریت؛
 • مناسب برای جامعۀ پژوهش؛
 • ساختار قبلاً آزموده شده، مسئلۀ روایی و پایایی ابزار؛
 • در اختیار بودن ابزارهای پشتیبان (روش‌های ورود، تحلیل، و تفسیر داده)؛
 • قابلیت ارزشیابی ابزار؛
 • مسائل اخلاقی؛
 • تمایل مشارکت‌کنندگان برای شرکت در مرحلۀ گردآوری داده.

رهنمودهایی برای ساخت و اجرای پرسشنامه در پیمایش (راهنما)

Ross, Kenneth N. Quantitative research methods in educational planning. UNESCO International Institute for Educational Planning, 2005. Available from http://www.unesco.org/iiep/PDF/TR_Mods/Qu_Mod8.pdf

این منبع راهنمای به نسبت جامعی دربارۀ روش تحقیق کمی است که توسط مؤسسۀ بین‌المللی طراحی آموزشی یونسکو منتشر شده است. طراحی پرسش‌های در یک پرسشنامه، رهنمودهایی برای نگارش پرسش‌ها، نمونه‌هایی برای طراحی پرسش، و انواع پرسش‌ها و ساختار پرسشنامه از مطالبی هستند که در این منبع مورد بحث قرار گرفته‌اند.

رایج‌ترین و شاید مهمترین ابزار گردآوری داده در پژوهش‌هایی که با رویکرد کمی اجرا می‌شوند ابزار پرسشنامه است. پرسشنامه از مجموعۀ گویه‌ها (items) یا پرسش‌هایی تشکیل شده که به دنبال بررسی سؤال‌های پژوهش و در نهایت رسیدن به اهداف پژوهش هستند. به طور معمول، پژوهشگر زمانی از پرسشنامه استفاده می‌کند که به دنبال پیمایش نگرش‌ها، عقاید، و نظر تعداد نسبتاً زیادی از افراد باشد. اما زمانی که پژوهشگر بخواهد یک مسئلۀ پیچیده، چالش‌برانگیز، یا جدید را به صورت عمیق بررسی کند، صرف استفاده از پرسشنامه راه‌حل مناسبی به نظر نمی‌رسد.

questionnaire-DC-R

یکی از مسائلی که در استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده باید به آن توجه کرد، ترتیب پرسش‌هایی است که در پرسشنامه مطرح می‌شود. به طور کلی، بهتر است ابتدا پرسش‌هایی مطرح شوند که از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ با این حال، اگر پرسش‌های حساس یا شخصی برای پژوهش مهم هستند، بهتر است پرسشنامه با این پرسش‌ها آغاز نشود. یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در طراحی این ابزار آن است که پرسشنامه تا جایی که ممکن است باید «کوتاه» باشد. برای مثال، اگر یک پرسشنامه در 10 صفحه طراحی شود! به احتمال زیاد هیچ کس در پژوهش مشارکت نخواهد کرد. از این رو، باید سعی کرد پرسش‌هایی را در پرسشنامه قرار داد که حاوی اطلاعات مهم و کاربردی و دقیق برای پژوهش هستند. دسته‌بندی پرسش‌ها به سه دستۀ «باید پرسیده شود»، «بهتر است پرسیده شود»، و «بد نیست پرسیده شود» می‌تواند در تعیین طول پرسشنامه به پژوهشگر کمک کند.

بدون شک، هر پژوهشگر بر اساس اهداف پژوهش خود باید بهترین ابزار را برای گردآوری داده انتخاب کند. زمانی که پژوهشگر در حال بررسی ابزار گردآوری داده است، ممکن است ابزار مناسب و مورد نیاز وی از قبل طراحی شده باشد یا خیر؛ در صورتی که ابزار آماده وجود نداشته باشد، پژوهشگر باید ابزار مناسبی برای گردآوری داده طراحی کند. ابزارهایی که از قبل طراحی شده‌اند، معمولاً پس از مدتی به شکل استاندارد درمی‌آیند و توسط تعداد زیادی از پژوهشگران مورد استفاده و مورد پذیرش عام قرار می‌گیرند. برای مثال، در حوزه‌های مدیریت ممکن است ابزارهای استاندارد گوناگونی برای بررسی میزان «رضایت شغلی» کارکنان وجود داشته باشد؛ که در این صورت، با توجه به بافت پژوهش می‌توان از آنها استفاده کرد.

اما زمانی که پژوهشگر مجبور به طراحی پرسشنامه می‌شود، بهتر است از مراحل زیر پیروی کند:

گام اول: بررسی ابزارهای استفاده شده در پژوهش‌های مرتبط: قبل از هرچیز بهتر است پژوهشگر منابع لازم راجع به موضوع را مطالعه و دانش تخصصی خود در زمینۀ مورد نظر را تکمیل کند. ممکن است در این مرحله، پرسشنامه‌های مشابه نیز پیدا شوند و به کمک پژوهشگر بیایند.

گام دوم: طراحی محتوای پرسش‌ها، جمله‌بندی، و قالب پاسخگویی به پرسش‌ها: در واقع، این مرحله مهمترین مرحلۀ طراحی پرسشنامه است. پژوهشگر پس از آنکه دانش تخصصی خود را افزایش داد و پیشینه‌های مرتبط را مطالعه کرد، نوبت به آن می‌رسد که بر اساس اهداف پژوهش به طراحی پرسش‌ها و گویه‌های مناسب برای طرح در پرسشنامه بپردازد. این مرحله هم شامل طراحی محتوا می‌شود و هم طراحی ساختار. بنابراین، پژوهشگر باید دربارۀ نوع پرسش‌ها و قالب پاسخ مورد انتظار به یک پرسش/گویه تصمیم‌گیری کند.

گام سوم: ترتیب و اولویت پرسش‌ها: اولویت‌بندی پرسش‌ها مرحلۀ سوم طراحی یک پرسشنامه است. بنابراین، پژوهشگر پس از آنکه در مورد محتوا و ساختار پرسش‌ها/گویه‌های پرسشنامه تصمیم گرفت، باید تشخیص دهد چه گویه‌هایی در ابتدا و انتهای پرسشنامه قرار گیرند، و ترتیب پرسش‌ها به چه صورت باشد.

گام چهارم: تأیید همترازها: همترازها افرادی هستند که از دانش تخصصی لازم در یک زمینۀ موضوعی برخوردارند، و نظر آنها می‌تواند موجب ارتقای اعتبار یک کار علمی شود. پژوهشگر پس از آنکه پرسشنامه را تهیه کرد، بهتر است آن را در اختیار همترازها قرار دهد تا بازخورد آنها نیز دریافت شود.

گام پنجم: اجرای طرح پایلوت (یا آزمایشی): پس از طراحی اولیۀ پرسشنامه و دریافت نظر همترازها، برای آزمودن تناسب ابزار با اهداف مورد بررسی در پژوهش باید دست به اجرای یک طرح آزمایشی (یا پایلوت) زد. در این طرح ابزار پژوهش میان نمونۀ کوچکی از افراد توزیع می‌شود و بازخوردهای این پیمایش دریافت می‌شود. اجرای این مرحله در طراحی ابزار بسیار مهم است، چراکه ابزار پژوهش در عمل مورد سنجش قرار می‌گیرد.

گام ششم: اصلاح و بازنگری: پس از اجرای طرح پایلوت نقاط ضعف ابزار مشخص خواهد شد و بازخوردهای لازم در اختیار پژوهشگر قرار می‌گیرد. بنابراین، پژوهشگر می‌تواند بر اساس این اطلاعات و بازخوردها پرسشنامه را اصلاح کند تا بهتر بتواند به هدف پژوهش دست یابد.

گام هفتم: تهیۀ ویرایش نهایی پرسشنامه برای توزیع: پس از انجام تمامی مراحل فوق، نسخۀ نهایی پرسشنامه آماده شده و در میان نمونۀ پژوهش توزیع خواهد شد.

پس از طراحی پرسشنامه، پژوهشگر می‌تواند به دو طریق اقدام به گردآوری داده کند:

 1. پرسشنامه‌ها را در اختیار پاسخ‌دهندگان و مشارکت‌کنندگان پژوهش قرار دهد تا آن را تکمیل کنند، یا
 2. خود پژوهشگر پرسش‌های پرسشنامه را از جامعه پژوهش بپرسد و آنها را تکمیل کند.

روش‌های متفاوتی برای توزیع پرسشنامه در دو گروه فوق وجود دارد. در ادامه این شیوه‌ها تشریح می‌شوند. از میان روش‌های زیر، توزیع و تجمیع، توزیع پستی، توزیع از طریق پست الکترونیکی، و توزیع برخط جزء گروه اول، و پرسیدن چهره به چهره و پرسیدن تلفنی در گروه دوم قرار دارند.

مقیاس موازنه عاطفه

Bradburn. 1965. Affect Balance Scale -ABS. Bradburn Scale of Psychologic Well-Being -Revised 1969

این مقیاس به واکنش های روانی مثبت و منفی مردم در جامعه به رویدادهای زندگی روزمره می پردازد. "برادبارن" از این مقیاس به عنوان شاخص شادی و یا سلامت عمومی روانی نیز یاد کرده است. پنج پرسش به عاطفه مثبت و پنج پرسش به عاطفه منفی اختصاص دارد.

اعتبار: بازآزمایی پس از سه روز نزد 174 پاسخ دهنده 0.90 برای 9 ماده و هماهنگی درونی در نمونه های گوناگون از 0.61 تا 0.73 (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


مقیاس رده بندی ناتوانی

Rappaport, et al. 1982. Disability Rating Scale -DRS

این مقیاس برای پیگیری وضعیت بیمار آسیب مغزی (TBI) از حالت "کما" به شرایط عادی پدید آمده است. این مقیاس برای رده بندی آسیب مغزی و تصمیم گیری درباره چگونگی راه های بازیابی مورد استفاده قرار می گیرد (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


مقیاس تنش و پشتیبانی اجتماعی دوک

Parkerson. 1989. Duke Social Support and Stress Scale -DUSOCS


پرسشنامه عملکرد پشتیبانی اجتماعی

Broadhead, et al. 1988. Functional Social Support Questionnaire. Duke-UNC Functional Social Support Questionnaire -DUFSS. The Duke-University of North Carolina -UNC- Functional Social Support Questionnaire

این پرسشنامه خشنودی فرد از جنبه های عملکردی و عاطفی پشتیبانی اجتماعی را اندازه گیری می کند. برای استفاده بالینی در عملکرد خانواده و شناسایی افرادی که در معرض خطر انزوا هستند به کار گرفته شده است. گزاره یک، دو و هشت پشتیبانی موثر ، و بقیه پشتیبانی ناپیدا را پوشش می دهند.

اعتبار: بازازمایی پس از دو هفته از 0.50 تا 0.77، همبستگی گزاره ها برای پشتیبانی ناپیدا 0.62 و پشتیبانی موثر 0.65 (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


پرسشنامه های سلامت (روانی) عمومی

Goldberg. 1972. General Health Questionnaires -GHQ


فهرست بهزیستی عمومی

Dupuy. 1977.General Well-Being Schedule -GWB

این پرسشنامه یک شاخص کوتاه اما گسترده احساس سلامت روانی و پریشانی جامعه است. پرسشنامه دارای 18 ماده است، 15 مورد آخر، رفتارهای معیار و خود ارزیابی است.

شش خرده مقیاس: نگرانی سلامتی، سطح انرژی، خشنودی از زندگی، خلق افسرده – شاد، مهار هیجانی – رفتاری، آرام در مقابل اضطراب دارد.

اعتبار: بازآزمایی پس از سه ماه 0.68 و 0.85 برای دو گروه متفاوت (مانک)، پس از سه ماه 0.85 نزد دانشجویان ، 0.98 برای فارغ التحصیلان (فازیو) هماهنگی درونی 0.91 (فازیو) (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


نظر سنجی سلامت

Semmence. 1969. Health Opinion Survey -HOS - 27 items

شرح سایت روان سنجی: پرسشنامه غربالگری روانی است. 15 پرسش آن برگرفته از " پرسشنامه غربالگری روانپزشکی ارتش آمریکا" است (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


نظر سنجی سلامت

Macmillan. 195. Health Opinion Survey -HOS- published in 1957

این ابزار نخست به عنوان یک آزمون روانی "غربالگری بزرگسالان در جوامع روستایی" برای شناسایی گونه های افراد مبتلا به روان نژندی ها و گونه های اختلال پدید آمد. بعد ها به گونه گسترده در مطالعات همه گیرشناسی (اپیدمیولوژیکال) برای برآورد نیاز خدمات روان شناسی و ارزیابی اثر آنها مورد استفاده قرار گرفت. یادآوری شود، مک میلان عنوان نظرسنجی بهداشتی (سلامتی) را به منظور پنهان کردن هدف ابزار و کاهش اثر عاطفی پاسخ دهندگان برگزید. بنابراین گاه روشن نیست که کدام نسخه از این پرسشنامه به کار گرفته شده است.

اعتبار: بعدها برخی گزاره ها را کم کرده اند، برخی تغییراتی دادند بنابراین، برای گزارش اعتبار و روایی این مقیاس باید به نسخه ای که به کار برده شده است، توجه کرد (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


پرسشنامه ادراک از سلامت

Ware. 1976. Health Perceptions Questionnaire -HPQ

این پرسشنامه به ادراک از سلامت، در گذشته، حال و آینده ، مقاومت به بیماری ، نگرش به بیمار شدن و همچنین ارزیابی باور فرد از سلامت عمومی را می سنجد (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


فهرست مصاحبه برای تعامل اجتماعی

Henderson, et al. 1980. Interview Schedule for Social Interaction -sample

این ابزار  50 ماده ای برای یک نظر سنجی درباره در دسترس بودن و کیفیت حمایت از روابط اجتماعی، برای اندازه گیری عوامل اجتماعی مرتبط با گسترش بیماری های نژندی پدید آمد. همچنین برای بررسی نتایج مراقبت از بیماران روانی نیز به کار گرفته شده است (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


مقیاس سازگاری "کاتز"

Katz. 1963. Katz Adjustment Scale -KAS-R. Form R2 and Form R3

آنچه در بالا آمده ، بخشی از مقیاس سازگاری "کاتز" است. "مک داول، 2006" تعداد ماده ها را 205، دائره المعارف نوروسایکولوژی 178، و برخی منابع  126و 127 نوشته اند. به هر رو مجموعه ای چند بعدی برای سنجش سازگاری اجتماعی، از جمله علائم روانی، رفتار اجتماعی، فعالیت های خانه و اوقات فراغت است. هم توسط بیمار (مقیاس S)، خویشاوند نزدیک ( مقیاس R) تکمیل می شود. در فرم R1 بستگان علائم روانی و رفتار اجتماعی را رده بندی می کنند. فرم R2 با 166 ماده درباره عملکرد اجتماعی فرد چون: مسئولیت اجتماعی، مراقبت از خود و فعالیت های اجتماعی را در بر دارد. ماده های فرم R3 با R2 یکسان هستند تنها در مقیاس پاسخ دهی تفاوت دارند. این ابزار خرده مقیاس های R4‚ R5 نیز دارد (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


شاخص خشنودی (رضایت) از زندگی

Barrett, and Murk. 2006. Life Satisfaction Index for the Third Age – Short Form -LSITA- SF

احساس عمومی سلامتی را در میان افراد مسن در برابر کهنسالی را می سنجد. نخسه نخست این پرسشنامه توسط "نیوگارتن و همکار، 1961" و در سال های بعد نسخه های گوناگونی برای این مقیاس ارائه شد. نسخه A  به نام LSIA دارای 12 گزاره مثبت و هشت گزاره منفی است. نسخه B، LSIB 122 گزاره با مقیاسی سه ارزشی و نسخه Z، LSIZ که توسط "وود و همکاران " همچنین نسخه هایی توسط "آدامز" و "هریس" ارائه شده است. این نسخه توسط "بارت و مورک، 2006" ارائه شده است، نسخه بلند آن 35 گزاره دارد. در نسخه 35 گزاره ای، 20 گزاره به LSIA تعلق دارد. نسخه LSITA دارای پنج عامل : رغبت در برابر بی تفاوتی، تصمیم و بردباری، تجانس بین اهداف و دستیابی به آنها، خود-پنداره و آهنگ خلق و خو است (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


شاخص خشنودی (رضایت) از زندگی

Neugarten and Havighurst. 1961. Life Satisfaction Index -LSI

احساس عمومی سلامتی را در میان افراد مسن در برابر کهنسالی را می سنجد. نسخه های گوناگونی برای "شاخص رضایت از زندگی" وجود دارد. نسخه A  به نام LSIA دارای 12 گزاره مثبت و هشت گزاره منفی است. نسخه B، LSIB 12 گزاره با مقیاسی سه ارزشی و نسخه Z، LSIZ که توسط "وود و همکاران " همچنین نسخه هایی توسط "آدامز" و "هریس" ارائه شده است (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


سیاهه احساس شخص

Personal Feelings Inventory -PFI


شاخص سلامت روانی عمومی

Dupuy, 1984, Grossi et al. 2006. Psychological General Well-Being Index -PGWBI


منبع سلامت اجتماعی

RAND Corporation. 1978. RAND Social Health Battery


مقیاس سازگاری اجتماعی

Weissman, 1971, 1999, 2001. Social Adjustment Scale-Self Report -SAS


مقیاس رده بندی اختلال عملکرد اجتماعی

Linn et al. 1969. Social Dysfunction Rating Scale -SDRS


فهرست عملکرد اجتماعی

Remington and Tyrer. 1979. Social Functioning Schedule -SFS


مقیاس ارتباط اجتماعی

McFarlane. 1981. Social Relationship Scale -SRS


مقیاس روحیه سالمندان

Lawton. 1975. The Philadelphia Geriatric Center Morale Scale -PGCMS


مقیاس غربالگری نشانگان روانپزشکی

Langner. 1962. Twenty-Two Item Screening Score of Psychiatric Symptoms


ابزار پیمایش سلامتی 20 ماده‌ای

Stewart & Ware. 1992. 20-Item Short Form Survey Instrument (SF-20). RAND Medical Outcomes Study -revised 1998

نسخه کوتاه شده "پیمایش سلامتی SF-36" است و همانند آن دارای زمینه های، عملکرد فیزیکی، نقش فیزیکی، درد، سلامت عمومی، انرژی (توان)، عملکرد اجتماعی، نقش عاطفی، سلامت ذهنی (روانی) است (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


مقیاس پریشانی و ناتوانی

Rosser and Watts. 1978. Disability and Distress Scale

مقیاسی بالینی در دو بخش است، در بخش نخست، جایگاه فرد از نظر ناتوانی درجه بندی می شود و در بخش دوم میزان پریشانی، درد و رنج روانی ناشی از آن ناتوانی توصیف می شود. اعتبار: بازآزمایی برآورد شده برای 50 داوطلب % 97.2 نزد 10 ارزیاب (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).

مقیاس کیفیت زندگی اروپایی

EuroQol Group. 1990. EuroQol EQ-5D Quality of Life Scale -revised 1993

برای هر یک از پنج زمینه سلامتی: تحرک، مراقبت از خود، فعالیت های روزانه، درد/ ناراحتی، اضطراب و افسردگی، سه گزینه قرار دارد که در نهایت 243 حالت سلامتی را در بر می گیرد. یک مقیاس 20 سانتی متری از صفر تا صد از ماده های این ابزار است (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


شاخص بهره‌مندی از سلامت

Feeny and Torrance. 1986, 1990. Health Utilities Index -HUI

نسخه یکم این شاخص برای کودکان و نوزادان پدید آمد که کمتر از آن استفاده می شود. نسخه دوم درباره کودکان سرطانی به کار گرفته شد . نسخه سوم و دوم امروز بیشتر به کارگرفته می شود. برای آگاهی بیشتر می توانید از ویکی پدیا استفاده کنید (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


مقیاس همدردی جفرسون، برای دانشجویان

Hojat, et al. 2001, Williams, et al. 2013. Jefferson Scale of Empathy Health Profession Students’ version -JSPE-HPS

این ابزار همدلی با بیمار را نزد دانشجویان - رشته های مراقبت حرفه ای بهداشت- می سنجد. دو نسخه دیگر پزشکان و مراقبت کنندگان، نسخه دانشحویان پزشکی نیز دارد (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


مقیاس همدلی پزشک با بیمار

Hojat, et al. 2001. Jefferson Scale of Physician Empathy -JSPE

این ابزار همدلی پزشک با بیمار را می سنجد. دارای سه نسخه، نسخه پزشکان و مراقبت کنندگان، نسخه دانشحویان پزشکی و نسخه دانشجویان مرتبط با بهداشت است (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


پرسشنامه شاخص سلامت مک مستر

Chambers. 1976. McMaster Health Index Questionnaire -MHIQ- revised 1984


نیمرخ سلامتی ناتینگهام

Hunt. 1981. Nottingham Health Profile -NHP


مقیاس کیفیت سلامتی

 Kaplan et al. 1973. Quality of Well-Being Scale. The Health Status Index -Revised 1976, 1994


پیمایش سلامتی – 12 ماده‌ای

Stewart & Ware. 1992. 12-Item Short Form Survey -SF-12. RAND Medical Outcomes Study -revised 1998

نسخه کوتاه شده "پیمایش سلامتی SF-36" است و همانند آن دارای زمینه های، عملکرد فیزیکی، نقش فیزیکی، درد، سلامت عمومی، انرژی (توان)، عملکرد اجتماعی، نقش عاطفی،، سلامت ذهنی (روانی) است. نسخه مصاحبه از این ابزار در "ویر، 19988" وجود دارد (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


مقیاس کیفیت سلامتی سازمان بهداشت جهانی

WHOQOL Group. 1994. WHO Quality of Life Scale -WHOQOL-100


مقیاس معنویت، مذهبی و باورهای شخصی

WHOQOL Group. 1994. WHOQOL Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs -SRPB


مقیاس کیفیت سلامتی سازمان بهداشت جهانی- اچ آی وی

WHOQOL Group. 2002. WHOQOL-HIV -WHOQOL-120. WHO Quality of Life Scale


مقیاس کوتاه کیفیت سلامتی سازمان بهداشت جهانی- اچ آی وی

WHOQOL-HIV BREF. WHO Quality of Life Scale


مقیاس همدلی با بیمار

هاشمی‌پور، كرمی. 1391. مقیاس همدلی با بیمار.


اندازه گیری روحیه مذهبی کودکان

Moore et al. 2014. Children’s Spirituality Measure -revised 2016


مقیاس معنویت، مذهبی و باورهای شخصی

WHOQOL Group. 1994. WHOQOL Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs -SRPB


مقیاس نظام باورهای دینی

Dangi & Nagle. 2016. Religious Belief System Scale


مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی

Leary. 1983. Brief Fear of Negative Evaluation Scale -BFNE

مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی دارای شواهد روان سنجی بسیار خوبی است (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


پرسشنامۀ مشارکت در زورگویی

Demaray, et al. 2014. Bullying Participant Behaviors Questionnaire -BPBQ


پرسشنامه شیوع قلدری

Rigby & Phillip Slee. 1993. Bullying Prevalence Questionnaire -BPQ. The Peer Relations Questionnaire -PRQ- For Children


مقیاس‌گونه‌های قلدری

Shaw et al. 2013. Forms of Bullying Scale -FBS


مقیاس ایمان مسیحی

Sherr, Stamey, & Garland. 2009. Christian Faith Practices Scale -CFPS


  مقیاس بلوغ ایمان

Benson, Donahue & Erickson. 1993. Faith Maturity Scale -FMS

پرسشنامه یکی از 11 مقیاس مربوط به آیین مسحیت است. این مقیاس به بعد عمودی و بعد افقی نگرش دیندار مسیحی توجه دارد (برگرفته از وبسایت «روانسنجی»).


پرسشنامه مدیریت قلدری

Rigby. 2002, 2006. Handling Bullying Questionnaire -HBQ


مقیاس اضطراب تعامل

Leary. 1983. Interaction Anxiousness Scale


پرسشنامۀ مذهبی تنیدگی سوگ

Burke and Neimeyer. 2016. Inventory of Complicated Spiritual Grief -ICSG


پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

Maslach et al. 1981, 1986. Maslach Burnout Inventory -MBI


پرسشنامه چند بعدی بهزیستی مذهبی- معنوی

Unterrainer. 2005, 2012. Multidimensional Inventory for Religious/Spiritual Well-Being -MI-RSWB


پرسشنامه ماهیت و شیوع قلدری در مدارس

Livesey, et al. 2007. Nature and Extent of Bullying in Schools


مقیاس نیاز وابستگی

Leary, Cottrell, & Schreindorfer. 2001, 2005. Need to Belong scale -NTBS


آزمون پنج عاملی نئو

Costa & McCrae. 1992. NEO-FFI Test. Neuroticism-Extroversion-Openness-Five Factor Inventory


پرسشنامه سیاهه درمان روانپزشکی اعصاب

Cummings et al. 1994, 1997. Neuropsychiatric Inventory–Questionnaire


آزمون شخصیت خلق و خو

LaHaye. 1984. Personality Temperament Test


پرسشنامه قربانی/ مرتکب قلدری یا زورگویی

Olweus. 1996. Olweus Bully/Victim Questionnaire -OBVQ


مقیاس طرفداری از قربانی

Rigby. 1997. Revised Pro-victim Scale


مقیاس نقش حاضران در فضای زورگویی

Pozzoli, Gini & Vieno. 2012. Self-reported participant role scale


فهرست نگرش و مشارکت معنوی

De Jager Meezenbroek et al. 2012. Spiritual Attitude and Involvement List -SAIL


مقیاس گرایش به سرخ شدن

Leary & Meadows, 1991 & Bögels et al. 1996. Blushing Propensity Scale -BPS


مقیاس قابلیت شرمساری

Modigliani. 1968. Embarrassability Scale -ES


پرسشنامه ساماندهی هیجان

Gross, & John. 2003. Emotion Regulation Questionnaire-ERQ


پرسشنامه مهارت‌های ساماندهی هیجان

Berking & Znoj. 2008. Emotion-Regulation Skills Questionnaire -ERSQ


مقیاس آزرده شدن احساسات

Leary & Springer. 2001. Hurt Feelings Scale -HFF


مقیاس وانمود گرایی

Leary, Patton, Orlando, & Funk. 2000. Impostorism Scale


مقیاس سبک های مدیریت تاثیر گذاری

Scale. Bolino & Turnley. 1999. Impression Management Styles -IMS


پرسشنامه ویژگی های محیط اجتماعی توانبخشی آسیب

Driediger & Hall. 2012. Injury Rehabilitation Social Environment Preferences Questionnaire


مقیاس انگیزه تاییدجویی مارتین- لارسن

Martin. 1984. Martin- Larsen Approval Motivation Scale -MLAMS


مقیاس خودکارآمدی جسمی

Ryckman et al. 1982. Physical Self-Efficacy Scale -PSE


مقیاس باورهای خودکارآمدی درباره دخالت در کار همسالان

Kingston. 2008. Self-efficacy beliefs regarding peer intervention scale


مقیاس خود پایشی

Snyder. 1974, Snyder & Gangestad, revised 1986. Self-Monitoring -SM- Scale


پرسشنامه دیدگاه در توانبخشی آسیب

Driediger & Hall. 2012. Self-Presentation in Injury Rehabilitation Questionnaire-SPIRQ


مقیاس راه کنش ارائه خود

Lee et al., 1999. Self-Presentation Tactics Scale -SPTS


مقیاس اضطراب تعامل اجتماعی

Mattick and Clarke. 1989. Social Interaction Anxiety Scale -SIAS


مقیاس ترس از اجتماع

Mattick & Clarke. 1998. Social Phobia -Scrutiny Fear- Scale -SPS


پرسشنامه هراس اجتماعی

Connor KM, et al. 2000. Social Phobia Inventory -SPIN


مقیاس ترس اجتماعی

Mattick and Clarke. 1989. Social phobia scale -SIAS


مقیاس اضطراب اجتماعی اندام

Hart, Leary, & Rejeski. 1989. Social Physique Anxiety Scale -SPAS


مقیاس آمادگی خجالت

Kelly & Jones. 1997. Susceptibility to Embarrassment Scale


مقیاس پیوست اجتماعی

Lee & Robbins. 1995. Social Connectedness Scale


فهرستی از آزمون‌ها از زمان بارداری تا 34 سالگی - پیوند


پرسشنامه افکار خودآگاه منفی

Hollon & Kendall. 1980. Automatic Thoughts Questionnaire -ATQ-N


پرسشنامه افکار خودآگاه – تجدید نظر شده

Kendall, Howard & Hays. 1989.  Burgess & Haaga.1994. Automatic Thoughts Questionnaires – Revised -ATQ-R


مطالعه سلامتی مقعد

Kimberly. 2009. Colon Health Survey -Male


مقیاس خجالت در کولونسکوپی

Kimberly. 2009. Colonoscopy Embarrassment Scale -CES


مقیاس تاب آوری نفس

Block & Kremen. 1996. Ego Resilience Scale


مقیاس نفس تحت مهار

Letzring, Block, & Funder. 2005. Ego-undercontrol scale


مقیاس جنسیتی هافمن

Hoffman et al. 2000. Hoffman Gender Scale -HGS


پرسشنامه اهمیت داشتن دیگران

Marshall, 1998. 2001. Mattering to Others Questionnaire -MTOQ


مقیاس اهمیت داشتن

Elliott et al. 2004. Mattering Scale


پرسشنامه عزت نفس سازمانی

Pierce, Gardner, Cummings & Dunham. 1989. Organizational-based self-esteem scale -OBSE

پرسشنامه شناخت کمال گرایی

Flett et al. 1998, 2012. Perfectionism Cognitions Inventory -PCI

پرسشنامه افکار خودکار مثبت

Ingram & Wisnicki. 1988. Automatic thoughts questionnaire- Positive -ATQ-P


پرسشنامه روان شناختی نقاط قوت نفس

Markstrom et al. 1997. Psycholocial Inventory of Ego Strengths -PIES


مقیاس انعطاف پذیری

Wagnild et al. 1993. Resilience Scale -RS


مقیاس تعالی معنوی

Skrzypińska & Piotrowski. 2013. Scale of Spiritual Transcendence


مقیاس تنش ثانویه آسیب

Bride, Robinson, Yegidis, & Figley. 2004. Secondary Traumatic stress Scale -stss


مقیاس کوتاه پایداری در اهداف

Duckworth & Quinn. 2009. Short Grit Scale -Grit-S


پشتیبانی اجتماعی دوستان و خانواده

Procidano & Heller. 1983. Social Support-Friends and Family Scale -PSS-Fr and PSS-Fa


مجموعه پاسخ های اجتماعی مطلوب

Hays, Hayashi & Stewart. 1989. Socially Desirable Response Set -SDRS-5


پرسشنامه غربالگری رخدادهای  تنش زای زندگی

Goodman et al. 1998. Stressful Life Events Screening Questionnaire—Revised -SLESQ-R


پرسشنامه افکار خود آیند مثبت
گروه تحقیقاتی شبکه تحقیقات سلامت روان. پرسشنامه افکار خود آیند مثبت
  مقیاس اهمیت نداشتن

Flett & Nepon. 2015. Anti-Mattering Scale -AMSپرسشنامه افسردگی کودکان

Kovacs. 1985. Children's Depression Inventory -CDI


سیاهه ساماندهی هیجانی

Shields & Cicchetti. 1995. Emotion Regulation Checklist -ERC


مقیاس فضای خانواده

Moos & Moos. 1994. Family Environment Scale -FES


پرسشنامه جلوه خانواده

Halberstadt, 1986,  Halberstadt et al. 1995.Family Expressiveness Questionnaire -FEQ. Self-Expressiveness in the Family Questionnaire -SEFQ


پرسشنامه اهمیت داشتن عمومی

Rosenberg & McCullough. 1981. General Mattering Scale. Rosenberg Mattering Scale -RMS


پرسشنامه قدرت بین فردی

Raven, Schwarzwald, and Koslowsky. 1998. Interpersonal Power Inventory -IPI


پرسشنامه تنهایی و ناخشنودی اجتماعی

Asher and Wheeler. 1983, 1984. Loneliness and Social Dissatisfaction Questionnaire


پرسشنامه کیفیت دوستی

Parker & Asher. 1993. Friendship Quality Questionnaire - Revised -FQQ-R


نیمرخ درک از خود برای کودکان

Harter. 1985. Self-perception Profile for Children -SPPC


مقیاس  برچسب یاری جویی

Vogel, Wade, and Haake. 2006. Self-Stigma of Seeking Help scale -SSOSH


مقیاس های احساس تعلق

Hagerty and Patusky.1995. Sense of Belonging Instrument -SOBI-P & SOBI-A


مقیاس احساس تعلق

Anderson-Butcher & Conroy. 2002. Sense of Belonging Scale


مقیاس توقف و آغاز مهار خود

De Boer et al. 2011. Stop and start control scales


پرسشنامه هم پیمانی در درمان

Horvath and Greenberg. 1989. Working Alliance Inventory


پرسشنامه درجه بندی عملکرد تحصیلی

DuPaul et al. 1991. Academic Performance Rating Scale-APRS


مقیاس سازگاری با مدرسه

Alexander, Entwistle, and Dauber.1993. School Adaptation Scale


مقیاس رابطه معلم - شاگرد

Pianta. 2001. Student-Teacher Relationship Scale -STR


پرسشنامه بازخورد مربی

Horn & Glenn. 1988. Coaching Feedback Questionnaire -CFQ


مقیاس باور به بهره گیری از دوپینگ

Petroczi. 2007. Doping Use Belief -DUB


پرسشنامه ادراک جو انگیزشی در ورزش

Newton, Duda & Yin. 2000. Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 -PMCSQ-2


مقیاس کمال گرایی در ورزش

Anshel et al. 2003, 2009. Perfectionism in Sport Scale -PSS


مقیاس نگرش به افزایش دهنده عملکرد

Petroczi. 2006. Performance Enhancement Attitude Scale -PEAS


مقیاس اضطراب ورزش

Smith et al. 2006. Sport Anxiety Scale -SAS


آزمون اضطراب رقابت

Martens et al. 1977, 1990. Sport Competition Anxiety Test -SCAT


پرسشنامه جهت گیری خود و عملکرد در ورزش

Duda & Nicholls. 1992. Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire -TEOSQ


پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی

Vealey. 1986. Trait Sport Confidence Inventory -TSCI. Vealey's State Sport-Confidence Inventory -SSCI


مقی اس رابطه والد- فرزند

Pianta. 1992. Child-Parent Relationship Scale


فهرست کودک پروری

Greenberger & Goldberg. 1989. Raising Children Checklist -RCS


پرسشنامه ساماندهی هیجانی برای کودکان و نوجوانان

MacDermott, Gullone, Allen, King, & Tonge. 2010. Emotion Regulation Questionnaire for Children and Adolescents -ERQ-CA


پرسشنامه دوستی مک گیل

Mendelson & Aboud. 1992, 1999. McGill Friendship Questionnaire

پس از تعیین نوع داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز، نوبت به تعیین ابزار و طراحی پروتکل پژوهش است. ابزار، وسیله‌ای را برای سنجش، مشاهده، و ثبت داده‌های عملکردی، نگرشی، رفتاری، و واقعی در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهد. البته پژوهشگر باید پیش از گردآوری داده، ابزاری مناسب برای گردآوری داده موردنیازش انتخاب کند. 

در صورتی که این ابزار در نوشته‌های پیشین وجود دارد پژوهشگر می‌تواند با کسب اجازه از صاحب ابزار از آن به طور کامل یا با انجام تغییراتی استفاده کند. در غیر این صورت، پژوهشگر باید ابزار را طراحی کند. البته باید به موضوع‌ها و چالش‌های مربوط به طراحی ابزار هم توجه کند. برای آگاهی بیشتر می‌توان به بخش طراحی ابزار مراجعه کرد.
پروتکل پژوهش که بیشتر در پژوهش‌های کیفی بکار می‌رود به پژوهشگر کمک می‌کند تا اطلاعات گزارش شدۀ مشارکت‌کنندگان را سازماندهی کند. پروتکل‌ها دربرگیرندۀ فرایند ثبت اطلاعات هستند به گونه‌ای که پژوهشگر را از مشکلات بالقوۀ گردآوری داده و چالش‌های اخلاقی تأثیرگذار بر کیفیت داده آگاه می‌سازد. به عنوان نمونه، پروتکل مصاحبه می‌تواند راهنمای فرایند مصاحبه، پرسش‌ها، و فضایی برای یادداشت‌برداری را دربرگیرد و پروتکل مشاهده می‌تواند گاه‌شناسی رویدادها، تصویر افراد، تصویر یا نقشه‌ای از محیط، یا نقل قول کلمه به کلمه از افراد را دربرگیرد. به عنوان یک نمونه خاص‌تر، پروتکل مصاحبه در مورد عوامل موفقیت تأثیرگذار بر پایگاه‌های شبکۀ اجتماعی می‌تواند از سه بخش زیر تشکیل شود:

بخش نخست: ارائۀ توضیحاتی در رابطه با موضوع مصاحبه که هدف آن آماده ساختن مصاحبه‌شونده از نظر ذهنی و روحی برای مصاحبه است.

بخش دوم: پرسش از نقش و فعالیت‌های مشارکت‌کننده در شبکۀ اجتماعی و همچنین برداشت و تعریف وی از شبکه و کارکردهای آن که هدف آن مفهوم‌سازی پایگاه شبکۀ اجتماعی به طور کلی است.

بخش سوم: پرسش دربارۀ عوامل موفقیت که هدف آن استخراج عوامل مؤثر بر موفقیت پایگاه شبکۀ اجتماعی «انجمن» است.

تاکنون دسته‌بندی‌های گوناگونی برای شیوه‌های گردآوری داده ارائه شده است. این شیوه‌ها براساس مکان به کتابخانه‌ای، میدانی، و آزمایشگاهی تقسیم شده‌اند.

با این حال، برخی این دسته‌بندی را به شکل ابزاری‌تر مورد بررسی قرار داده‌اند و به جای شیوۀکتابخانه‌ایاز بررسی پژوهش‌ها و اطلاعات موجود، و استفاده از مستندات و یا داده‌های ثانویه و اسنادی؛ و به جای شیوه‌های میدانی از پرسش (بررسی پرسشنامه‌ای و مصاحبه) و مشاهده نام برده‌اند.

به طور کلی برای جمع‌بندیشیوه‌هایگردآوری داده، می‌توان آنها را به چهار دستۀ استفاده از داده‌های موجود، مشاهده، پرسش، و آزمایش تقسیم کرد. البته نکته‌ای که در مورد شیوه‌هایگردآوری داده وجود دارد این است کهتمامی این شیوه‌هامی‌توانند در تمامی گونه‌های طرح پژوهش مانند آزمایشی، مطالعۀ موردی، مطالعۀ طولی، و ...برای گردآوری داده بکار روند. تنها نکتۀ تمایز این است که بنا بر ماهیت پژوهش ممکن است تغییراتی در نحوۀ اجرای شیوۀ گردآوری داده انجام شود.

شاید یکی از مهمترین شیوه‌هایی که بشر برای ارضای حس کنجکاوی خود استفاده کرده است پرسیدن بوده است. در زمانی که هر کودک کنجکاوی به صحبت کردن روی می‌آورد پرسش از اطرافیان یکی از شیوه‌های مهم گردآوری داده در مورد جهان اطرافش بوده است. بنابراین می‌توان گفت که یکی از شیوه‌های گردآوری داده پرسش مستقیم از افراد است. در روش‌های علمی و دانشگاهی پرسش گاهی توسط مصاحبه‌گر در قالب مصاحبه پرسیده می‌شود و گاهی به صورت نوشته در قالب پرسشنامه به پاسخ‌دهندگان تحویل داده می‌شود.به طور کلی این شیوه در طیفی میان ساخت یافته و غیر ساخت یافته قرار می‌گیرند. در واقع هرچه پرسش‌ها و پاسخ آنها بیشتر از پیش تعیین شوند ابزار ساخت‌یافته‌تر است و هر چه پرسش‌ها بازتر و پاسخ‌ها کمتر از پیش مشخص شوند ابزار غیر ساخت‌یافته‌تر است.

image4-DC-N

 مصاحبه یکی از ابزارهای این شیوه است که هدف آن پرسیدن مجموعه پرسش‌هایی در رابطه با پژوهش از مشارکت‌کنندگان است. مصاحبه دارای گونه‌های ساخت‌یافته، نیمه ساخت‌یافته، و غیر ساخت‌یافته و همچنین سبک‌های رودررو، تلفنی، برخط، ایمیلی، و ... است.کیفیت داده‌های مصاحبه بستگی به پرسش‌هایی دارد که پژوهشگر می‌پرسد. پرسش‌های کمتر و بازتر مانند «دربارۀ زمانی صحبت کن که ...» یا «چگونه این موضوع را توصیف می‌کنید ...» یا «چه احساسی نسبت به آن دارید ...» می‌تواند داده‌های کیفی و بهتری را ایجاد کند.

پرسشنامه یکی دیگر از ابزارهایی است که به پژوهشگر اجازۀ پرسش مستقیم از افراد را می‌دهد. این ابزار یکی از ابزارهای اصلی گردآوری داده در راهبرد پیمایش است، و به دلیل این که از هر فرد درخواست می‌شود تا به مجموعۀ یکسانی از پرسش‌ها پاسخ دهد، زمینه برای گردآوری داده از نمونۀ بزرگی از افراد به منظور تجزیه و تحلیل کمی فراهم می‌کند.در این ابزار از فرد درخواست می‌شود تا پرسش‌هایی را بخواند و به آنها با علامت زدن یا نوشتن مطلبی پاسخ دهد. این پرسش‌ها می‌توانند باز یا بسته تعریف شوند. در پرسش‌های باز، پاسخ‌گو عبارت‌بندی و طول پاسخ را تعیین می‌کند و در گونۀ بسته، پاسخ‌گو فقط اجازۀ انتخاب پاسخ‌هایی را دارد که از پیش تعیین شده‌اند.

استفاده از پرسشنامه و مصاحبه برای پرسش از افراد (کتاب)

Ibert, Jérôme, Philippe Baumard, Carole Donada, and Jean-Marc Xuereb. 2001. “Data Collection and Managing the Data Source.” In Doing Management Research: A Comprehensive Guide, edited by Raymond-Alain Thietart. London: SAGE Publications

در بخش نخست از فصل نهم کتاب، پرسشنامه به عنوان شیوه‌ای از پرسش مستقیم از افراد در تعداد بالا معرفی می‌شود و آن را در ردیف رویکرد کمی بررسی می‌کند. در ادامه نیز گام‌های اصلی آن تشریح می‌شود. در بخش دوم، شیوۀ مصاحبه به عنوان راهکاری در رویکرد کیفی برای کمک به سوژه‌ها در راستای غلبه یا فراموش کردن سازوکارهای دفاعی ذهنی در نهان کردن افکار معرفی شده است. مصاحبه‌های فردی و گروهی از گونه‌هایی است که در ادامۀ بخش توضیحاتی دربارۀ آنها ارائه می‌شود.

بررسی نگرش جامعۀ میزبان نسبت به گردشگری با استفاده از پرسشنامه (مقاله) عادلی، سمیرا. 1391. «بررسی نگرش جامعه میزبان نسبت به گردشگری و پیامدهای آن دریک بافت زنده تاریخی (پژوهش موردی: بافت تاریخی فهادان یزد).» نشریه هنرهای زیبا ـ معماری و شهرسازی 17 (4): 81–93 در این مقاله که در حوزۀ گردشگری بافت‌های زندۀ تاریخی قرار دارد، نگرش جامعۀ میزبان گردشگری با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است.

نمونه استفاده از پرسشنامه برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب پلتفرم فناوری در تولید نان صنعتی (پایان‌نامه) جلیلی، پرستو. 1391. «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب پلتفرم فناوری در تولید نان صنعتی.» دانشگاه علامه طباطبایی در بخشی از این مطالعه که در بافت صنعت تولید نان صنعتی انجام گرفته است، در راستای بررسی چارچوب مفهومی پژوهش از پرسشنامه برای پرسش درستی اجزای چارچوب استفاده شده است.

استفاده از پرسشنامه برای بررسی تأثیر چند متغیر بر عملکرد زنان دارای درد زانو (مقاله)

Harrison, Anne L. 2004. “The Influence of Pathology, Pain, Balance, and Self-Efficacy on Function in Women with Osteoarthritis of the Knee.” Physical Therapy 84 (9): 822–831

در این مقاله چند آزمون با استفاده از متغیرهای روانی و فیزیولوژیکی در مورد زنان با دردهای زانو انجام می‌شود. بخشی از گردآوری داده با استفاده از پرسش از زنان و با پرسشنامه‌های استاندارد انجام می‌شود.

بخشی از پرسشنامه با سنجه‌های مربوط به نگرش (شکل)

Baker, Robert W., and Bohdan Siryk. 2012. “Example of an Instrument That Measures Attitudes.” In Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, by John W. Creswell, 4th ed., P153. Boston: Pearson Education, Inc

این پرسشنامه برای گردآوری داده‌های نگرشی طراحی شده است. این پرسشنامه با پرسش‌های مربوط به اطلاعات شخصی آغاز می‌شود و سپس پرسش‌هایی مطرح می‌شوند که نگرش دانشجویان را نسبت به تطبیق یافتن در کالج می‌سنجند.

نمونه‌ای از فرم رضایت آگاهانه برای مشارکت در پژوهش (شکل)

Smith, Jane W. 2012. “An Example of an Informed Consent Form.” In Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, by John W. Creswell, 4th ed., P149. Boston: Pearson Education, Inc

فرم رضایت آگاهانه بیانیه‌ای است که مشارکت‌کنندگان پیش از مشارکت در پژوهش امضا می‌کنند. این فرم، مشارکت‌کننده را از شرایط پژوهش و حقوق وی آگاه می‌سازد. نمونه‌ای از این فرم در این منبع آمده است. هدف پژوهش این نمونه، برقراری ارتباط میان تجربه‌های گذشته با امتیازات امتحان‌های کلاسی بوده است.

ارائه پژوهش

 
موضوعات
161
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) چه اندازه رضایت دارید؟