طراحی پژوهش

پژوهش کیفی و نمونه‌گیری در رویکرد کیفی (کتاب)

ببی، ارل. روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي. ترجمۀ رضا فاضل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)‏، 1381.

بخشی از کتاب «ارل ببی» که به فارسی هم ترجمه شده است به پژوهش کیفی و نمونه‌گیری اختصاص دارد.

نمونه‌گیری در پژوهش کیفی (مقاله)

Sampling in Qualitative Research: Rationale, Issues, and Methods

مقاله «نمونه‌گیری در پژوهش کیفی: منطق، موضوع و روش‌ها» طرحی کلی از اصول راهنما، منطق، ویژگی‌ها و مثال‌هایی عینی از نمونه‌گیری در پژوهش کیفی را شرح می‌دهد.

اجرای پژوهش

ارائه پژوهش

 
موضوعات