اگر به صورت ترتیبی به پارادایم‌های پژوهش در دنیای علم بیاندازیم،

 • اولین پارادایم را باید «پارادایم کمی» دانست.
 • دومین پارادایم، پارادایم کیفی بود که به دلیل انتقادهایی که به رویکرد کمی وارد کرد مطرح شد.
 • در حالی که پیروان این دو پارادایم مشغول نزاع بر سر موضوع‌های روش‌شناختی بودند، صاحب‌نظران و پیشگامان حوزه روش پژوهش از پارادایم نوین و سومی سخن به میان آوردند که تلفیقی از دو پارادایم کمی و کیفی بود.

از دیدگاه فلسفی، رویکرد ترکیبی، سومین پارادایم، سومین موج یا سومین جنبش در زمینه روش‌های تحقیق است، جنبشی که به جنگ پارادایم‌ها، توسط ارائه یک روش منطقی و عملی، خاتمه بخشیده است. از نظر فلسفی، روش آمیخته از روش عملی و نظام فلسفی استفاده می‌کند. روش‌های تحقیق آمیخته، به‌جای اینکه انتخاب‌های محققان را محدود و به آنها تحمیل کند، به دنبال راه‌هایی است که آنها بتوانند از رویکردهای چندگانه، جهت پاسخ‌گویی به سوالات خود استفاده کنند.

بنیان‌های پژوهش یا رویکرد ترکیبی ریشه در فلسفه‌هایی دارد که موجب متمایز شدن این رویکرد از رویکردهای دیگر ـ یعنی کیفی و کمی ـ می‌شوند. همین تفاوت در فلسفه‌های باعث شده تا برای اظهار رویکرد کمی، کیفی، و ترکیبی از اصطلاح‌شناسی دیگری با عنوان «پارادایم» استفاده شود؛ یعنی پارادایم کمی، پارادایم کیفی، و پارادایم ترکیبی. اگر نگاهی دوباره به رهیافت‌های معرفت‌شناسی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که بر این اساس رویکرد ترکیبی بر اساس معرفت‌شناسی عملگرایی (یا پراگماتیسم) شکل گرفته است.

از این رو، برخی پژوهشگران با الهام از آثار عملگراهایی چون پیرس، دیویی، و بنتلی و رهایی از دیدگاه سفت و سخت پارادایم‌های گذشته به جهان واقع، به بازتعریف رویکردهای مطرح در روش‌شناسی پژوهش پرداخته‌اند. عملگراها قائل به فرض‌های سنتی درباره معرفت‌شناسی، حقیقت، و تحقیق اجتماعی نیستند. بنابراین، با به چالش کشیدن این فرض‌ها و پیروان آنها، نگاهی نو به پدیده‌ها ارائه می‌دهند.

عملگراها، به‌جای اتخاذ یک دیدگاه مطلق نسبت به پدیده‌ها و جهان واقع، به مسئله توجه می‌کنند. به عبارت دیگر دیدگاه عملگرایی به نوعی دیدگاه حل مسئله است. مسئله چیست؟ و مشکل کجاست؟ را با استفاده از روش‌ها و رویکردهای گوناگون پاسخ خواهند داد.

روشی که ما در مورد آن بحث خواهیم کرد تا کنون با عناوین گوناگونی نام‌گذاری شده است؛ از قبیل: پژوهش آمیخته (blended research)، پژوهش تلفیقی (Integrative research)، پژوهش چندروشی (multimethod research)، روش چندگانه (multiple methods)، مطالعات مثلث‌بندی یا مثلث‌گیری (triangulated studies)، تحلیل پسا قوم‌نگاری (ethnographic residual analysis)، و پژوهش ترکیبی (mixed research). اما روش ترکیبی عنوانی است که در سال‌های اخیر بیشتر توجه محققان را به خود جلب کرده‌است.
آر. بورک جانسن‌ و همکارانش (2007) از 36 روش‌شناس سوال پرسیده بودند (از طریق پست الکترونیکی) که تعریف کنونی آنها از رویکرد ترکیبی چیست، که در پایان این تحقیق به 19 پاسخ گوناگون دست‌یافته بودند. بر طبق 15 تعریف از این 19 تعریف، رویکرد ترکیبی از ترکیب روش کمی و کیفی حاصل می‌شود. طبق یکی از این تعاریف، این ترکیب شامل ادغام پارادایم‌های مختلف هم می‌شود. یکی از این تعاریف، علاوه بر تحقیق کمی و کیفی، تحقیق تاریخی را هم در برمی‌گیرد. به عبارت دیگر، توافق محکمی بر سر این مسئله وجود دارد که رویکرد ترکیبی، هم شامل پژوهش کمی می‌شود و هم شامل پژوهش کیفی. تعریف زیر به عنوان تعریفی جامع از رویکرد ترکیبی، بنابر این 19 تعریف، بیان می‌شود:

«رویکرد ترکیبی نوعی از پژوهش است که در آن محقق یا تیم محققان عناصر و ویژگی‌های موجود در رویکردهای کمی و کیفی ( مانند، استفاده از نقطه‌نظرها، گردآوری داده، تحلیل‌ها و تکنیک‌های استنتاج کمی و کیفی) را به هدف اثبات و فهم عمیق‌تر و گسترده‌تر با هم ترکیب می‌کنند».

انجام یک پژوهش به روش آمیخته، شامل گردآوری، تحلیل، و تفسیر داده‌ها به روش کیفی و کمی در یک پژوهش واحد یا در مجموعه‌ای از پژوهش‌ها است که پدیده‌ی واحدی را مورد مطالعه قرار می‌دهند.
نمای کلی از تاریخ رویکرد ترکیبی در پژوهش تشکری و تدلی (1998) موجود است. تاریخچه این رویکرد شامل چهار دوره می‌شود که اغلب با هم تداخل دارند:
دوران شکل‌گیری: دوران شکل‌گیری از سال 1950 آغاز شد و تا پایان سال 1990 ادامه داشت. این دوره مصادف با نخستین گرایش‌ها برای به کارگیری بیش از یک شیوه در تحقیق است. این مسئله به‌طور جدی در سال 1990 مطرح شد. در این زمان کمپبل  و فیسک  (1959) جمع‌آوری اطلاعات مختلف از روش‌های کمی را برای اعتبار سنجی خصلت‌های روانشناسی مورد تأکید قرار دادند. این محققان ماتریس چند روشی و چند خصلتی ایجاد کردند تا بر اساس آن تفاوت‌های فردی در نمرات مربوط به مقیاس شخصیتی را با خود خصلت شخصیت نسبت دهند.

دوران بحث‌های پارادایمی: در طی دهه‌های 1970 و 1980 محققان تحقیق کیفی هم عقیده بودند که فرضیه‌های مختلف زیربناها را برای پژوهش‌های کمی و کیفی به وجود می‌آورند. به طور اساسی بحث‌های پارادایمی چه جزء داده‌های کمی یا کیفی باشند یا نباشند می‌توانند با آنها ترکیب شوند. برخی اینگونه استدلال می‌کنند که شیوه‌های تحقیق آمیخته غیرقابل دفاع‌اند. برایمن  این بحث را به چالش کشید و اظهار کرد که ارتباط آشکاری میان هر دو نسبت وجود دارد.

دوران پیشرفت‌های فرایندی در روش‌های آمیخته: گرچه بحث درباره‌ی اینکه کدام پارادایم مبنای رویکرد ترکیبی را تشکیل می‌دهد هنوز ادامه داشت، در دهه‌های 1980 توجه محققان به تدریج به سمت طراحی روش‌های ترکیبی تغییر مسیر داد. در سال 1989 سه محقق در زمینه ارزشیابی مقاله‌ای کلاسیک نگاشتند که مقدمات را برای طراحی روش‌های ترکیبی فراهم کرد. آنها در این مقاله 570 پژوهش ارزشیابی را تحلیل کرده‌اند، علاوه بر آن، یک نظام طبقه‌بندی شش گانه را توسعه داده و راجع به انتخاب روشی که در نمونه به کار می‌رود بحث کرده‌اند.

نشانه‌های اخیر اهمیت و توجه: گرایش‌های جدید نشان دهنده‌ی افزایش اهمیت رویکرد ترکیبی و گسترش نویسندگانی است که این رویکرد را به عنوان طرحی جداگانه و قابل دفاع پذیرفته و از آن طرفداری می‌کنند. در سال 2003، کتاب راهنمای شیوه‌های تحقیق آمیخته راجع به پژوهش اجتماعی و رفتاری توسط تشکری و تدلی در 768 صفحه نوشته‌شد که همراه با 26 بخش دیگر که مختص بحث و گفتگوها، موضوعات روش‌شناختی، کاربردها در رشته‌های گوناگون و جهت‌گیری‌های آینده بود.

بر طبق پژوهش‌های گرین و همکارانش  (1989)، محققان با پنج هدف اساسی از رویکرد ترکیبی استفاده می‌کنند. این اهداف عبارتند از: مثلث‌بندی (Triangulation): جهت اعتباربخشی به نتایج توسط خنثی کردن منابع ناهمگنی که ناشی از سوگیری پژوهشگر هستند.

تمامیت (Complementarity): جهت افزایش تفسیرپذیری و معنی‌داری نتایج پژوهش از طرق تقویت نقاط قوت تحقیق و بی‌اثر کردن سوءگیری‌های ممکن.

توسعه و گسترش (Development): جهت افزایش اعتبار نتایج توسط تقویت قوت‌های ذاتی روش تحقیق

شروع (Initiation): جهت افزایش عمق و گستره‌ی نتایج و تفاسیر حاصل تحقیق از طریق تحلیل جنبه‌های گوناگون

بسط (Expansion): جهت افزایش دامنه تحقیق از طریق انتخاب روش‌هایی که برای انجام تحقیق‌هایی که جنبه‌های گوناگونی دارند، مناسب‌ترند.

برایمن نیز طی پژوهشی که بر روی 232 مقاله در حوزه‌ی علوم اجتماعی  ـ که از روش‌های تحقیق آمیخته استفاده کرده بودند ـ انجام داد؛ 16 دلیل برای استفاده از روش‌های تحقیق آمیخته مشخص کرد. اما به طور کلی دلایل استفاده از روش‌های تحقیق آمیخته را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

مثلث‌بندی: نتایج پژوهش از طریق برقراری ارتباط میان داده کمی و کیفی، اعتبار بیشتری کسب کند؛

تمامیت: ترکیب دو رویکرد کمی و کیفی باعث کمال بیشتر تحقیق، و تصویر جامع‌تر از پدیده‌های مورد مطالعه می‌شود.

از بین رفتن ضعف‌ها و ارائه استنتاجی محکم‌تر: بسیاری از محققان معتقدند که استفاده از رویکرد ترکیبی محدودیت‌های هر کدام از رویکردهای کمی و کیفی را از بین می‌برد و نقاط قوت آنها را تقویت می‌کند و موجب استنتاج دقیق‌تری می‌شود.

پاسخ به پرسش‌های گوناگون پژوهش: استفاده از روش‌های ترکیبی به سوالاتی پاسخ می‌دهند که روش‌های کمی و کیفی قادر به پاسخ‌گویی به آنها نیستند، و همچنین طیف وسیعی از ابزارها را برای رسیدن به اهداف پژوهش فراهم می‌کند.

تشریح و توصیف یافته‌های پژوهش: پژوهش‌هایی که از روش‌های ترکیبی استفاده می‌کنند، از یکی از رویکردها (کمی یا کیفی) برای توضیح یافته‌هایی که از طریق رویکرد دیگر (کمی یا کیفی) بدست آمده‌اند، استفاده می‌کنند.

شرح و توضیح داده: استفاده از رویکرد کیفی برای شرح و توضیح داده‌های کمی، می‌تواند تصویر بهتری از پدیده‌ی مورد مطالعه بدست دهد.

ایجاد فرضیه و آزمایش آن: استفاده از رویکرد کیفی ممکن است فرضیه‌هایی را ایجاد کند، و می‌توان با استفاده از روش کمی این فرضیه‌ها را مورد آزمایش و مطالعه قرار داد.

توسعه و آزمایش ابزارها: مطالعه کیفی ممکن است باعث ایجاد آیتم‌هایی شود که بتوان آنها را در پرسشنامه درج کرد و در پژوهش کمی بکار گرفت.

اگرچه فواید رویکرد ترکیبی بر کسی پوشیده نیست، اما انتقاداتی نیز بر آن وارد است. بسیاری از این نقدها به این مسئله برمی‌گردد که اعتقاد بر این است که ترکیب و تلفیق روش‌های کمی و کیفی در یک تحقیق واحد امکان‌پذیر نیست، به دلیل اینکه آنها اصول هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه‌ی متفاوتی دارند. صاحب‌نظران روش‌شناسی به دوگانگی جهان‌بینی‌ها و روش‌های پژوهش معتقدند، و بنابراین مخالف ترکیب رویکردهای کمی و کیفی هستند. در هر صورت، آنوگ‌بوزی اظهار می‌کند که دیدگاه پیشوایان دوگانگی بین فلسفه‌های اثبات‌گرایی و پسااثبات‌گرایی، در واقع دوگانگی‌های اشتباهی است.
برخی از محققان نیز در مورد فلسفه عملگرایی (پراگماتیسم)، که مبنای رویکرد ترکیبی را تشکیل می‌دهد، سوالاتی مطرح کرده‌اند. این افراد اظهار داشته‌اند که، اینکه مبنای این روش را صرفاً فلسفه عملی قرار دهیم، کافی نیست. نقد دیگری که به این روش گرفته شده‌است، این است که، شاید اجرای این روش برای بسیاری از پژوهشگران مقدور نباشد، به این دلیل که برای اجرای این روش باید هم به روش‌های کیفی و هم به روش‌های کمی آشنا و نیز روش‌های تلفیق این دو را هم به خوبی فرا گرفته باشد. در این مورد، شاید به یک تیم پژوهش نیاز باشد.
محققان بسیاری تا کنون سعی بر تقسیم‌بندی و طبقه‌بندی انواع روش‌های پژوهش ترکیبی کرده‌اند، و هرکدام از آنها انواع گوناگون برای این روش تحقیق مطرح کرده‌اند. کرسول و پلانو کلارک (2007) پیشنهاد کرده‌اند که قبل از انتخاب یک نوع خاص از روش‌های پژوهش ترکیبی، باید سه تصمیم اساسی اتخاذ شود.
chart3-research-R
گرفتن سه تصمیم مهم قبل از انتخاب یکی از روش‌های پژوهش ترکیبی
 • تصمیم اول در رابطه با این است که مراحل روش‌های کمی و کیفی به صورت همزمان اتفاق بیافتند یا زنجیری؛
 • تصمیم کلیدی بعدی این است آیا هر دو روش ( کمی و کیفی) دارای اولویت و اهمیت برابری هستند؛
 • سومین مسئله این است که تعیین شود هر کدام از روش‌های کمی و کیفی در کجا با هم ترکیب شوند.

نتیجه یک مطالعه نشان داده که دوسوم پژوهش‌ها به صورت زنجیری اجرا می‌شوند، در اکثریت آنها اولویت با روش‌شناسی کمی است و ترکیب این دو غالباً در مرحله‌ی تفسیر نتایج اتفاق می‌افتد تا در مرحله تجزیه و تحلیل.

همانند سایر رویکردهای پژوهش ـ که به آنها اشاره شد ـ رویکرد ترکیبی نیز دارای دسته‌بندی‌ها گوناگون در ادبیات روش‌شناسی پژوهش است. دو دسته‌بندی رایج در این زمینه مطرح شده است. در اولین دسته‌بندی رویکرد ترکیبی متشکل از چهار روش می‌دانند: طرح سه‌سویه‌سازی یا مثلث‌بندی (triangulation design)، طرح به‌هم تنیده (embedded design)، طرح توضیحی (explanatory design)، و طرح اکتشافی (exploratory design). هر کدام از این روش‌ها نیز خود دارای مدل‌های گوناگون هستند؛ در نمودار زیر این روش‌ها و مدل‌های آنها نمایش داده شده است.

chart4-research-R

نوع‌شناسی رویکرد ترکیبی

 کرسول نیز یک دسته‌بندی چهارگانه از رویکرد ترکیبی ارائه داده است: طرح موازی همگرا (convergent parallel)، طرح متوالی اکتشافی (exploratory sequential)، طرح متوالی توضیحی (explainatory sequential)، و طرح تحولی، لانه‌ای، و چندمرحله‌ای (transformative, embedded, and multiphase). از آنجا که دسته‌بندی کرسول توجه بیشتری در نوشته‌های دانشگاهی به خود جلب کرده، در اینجا روش‌های مطرح در رویکرد ترکیبی را بر اساس این دسته‌بندی تشریح خواهیم کرد.

در میان روش‌های پژوهش تعریف شده در رویکرد ترکیبی، به احتمال طرح موازی همگرا رایج‌ترین طرح در پژوهش‌های دانشگاهی است. پژوهشگرانی که در پژوهش ترکیبی تازه‌کار هستند، اغلب به این روش ترکیبی فکر می‌کنند، چراکه تصور می‌کنند در رویکرد ترکیبی حتماً داده کمی و کیفی با همدیگر ترکیب می‌شوند. در هر صورت، در این روش پژوهش پژوهشگر داده کمی و کیفی را گردآوری و آنها را به صورت مجزا تجزیه و تحلیل می‌کند. سپس با مقایسه این نتایج در مورد تأیید یا تکذیب یافته‌های یک رویکرد از طریق دیگری قضاوت می‌کند. فرض اصلی این روش آن است که داده کمی و کیفی اطلاعات متفاوتی برای پژوهشگر فراهم می‌کنند.
برای مثال، پژوهشگری قصد سنجش سطح تعهد سازمانی کارکنان یک سازمان را دارد. این پژوهشگر ممکن است یک پرسشنامه سنجش میزان تعهد سازمانی میان کارکنان آن سازمان توزیع کند و داده گردآوری شده را تجزیه و تحلیل کند. در همین زمان، پژوهشگر برای آن‌که ابزاری برای مقایسه یافته‌های حاصل از روش پیمایش داشته باشد، ممکن است از طریق قوم‌نگاری و با استفاده از مشاهده رفتار کارکنان در محیط کار به مطالعه تعهد سازمانی آنها بپردازد. بنابراین، پس از تجزیه و تحلیل یافته‌های حاصل از این دو روش، پژوهش می‌تواند این نتایج را با همدیگر مقایسه و درباره تأیید یا تکذیب یافته‌ها قضاوت کند.

از این رو، از ویژگی‌های روش موازی همگرا آن است که گردآوری و تجزیه و تحلیل داده در هر دو رویکرد کمی و کیفی به صورت هم‌زمان اتفاق خواهد افتاد، اولویت دو رویکرد در پژوهش برابر است، تجزیه و تحلیل داده در هر کدام از رویکردها به صورت مستقل انجام می‌شود، و در مرحله تفسیر نتایج هر دو رویکرد با همدیگر ترکیب می‌شوند.

نام دیگر این روش «طرح متوالی تبینی» است. این روش برای افرادی مناسب است که پایه آنها در روش‌های پژوهش کمی قوی است، اما در پژوهش‌های کیفی به نسبت تازه‌کار هستند. پژوهش‌هایی که با کمک این روش انجام می‌شوند، به طور معمول ساختاری دو مرحله‌ای دارند؛ در گام نخست پژوهشگر به گردآوری داده کمی با استفاده از روش‌های کمی پرداخته و این داده را تجزیه و تحلیل می‌کند، و در گام دوم از یافته‌ها و نتایج گام اول برای طراحی پژوهش کیفی استفاده خواهد شد.
فرض بگیرید که پژوهشگر به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر گذر رانندگان از چراغ‌های قرمز در خیابان‌ها است. پژوهشگر پس از بررسی این مسئله متوجه نتایج عجیبی می‌شود، بیشتر افرادی که اتومبیل گران‌قیمت دارند اقدام به گذر از چراغ قرمز می‌کنند، و ارتباط میان قیمت اتومبیل و گذر از چراغ قرمز ارتباط معناداری است. حال برای روشن شدن این یافته‌ها، ممکن است پژوهشگر چند مصاحبه با رانندگان اتومبیل‌های گران‌قیمت انجام دهد تا بتواند یافته‌های پژوهش را توضیح دهد. تبین این یافته‌ها به این شکل اعتبار بیشتری به پژوهش خواهد بخشید و به حل بهتر مسئله کمک خواهد کرد.

از ویژگی‌های روش متوالی توضیحی آن است که گردآوری و تجزیه و تحلیل داده در دو رویکرد کمی و کیفی به صورت غیر هم‌زمان و ترتیبی اتفاق خواهد افتاد، در این روش اولویت با رویکرد کمی است، تجزیه و تحلیل داده در هر کدام از رویکردها به صورت مستقل و ترتیبی انجام می‌شود، و از نتایج کمی در مرحله تفسیر (مرحله کیفی) کمک گرفته خواهد شد.

بر خلاف روش متوالی توضیحی، در روش متوالی اکتشافی اولویت با رویکرد کیفی است. به عبارت دیگر، روش متوالی اکتشافی برای پژوهشگرانی بهتر و کاربردی‌تر است که در روش کیفی متبحر بوده، و دانش نسبتاً کمتری در رویکرد کمی دارند. بنابراین، اگر ما روش متوالی توضیحی را برعکس کرده و با رویکرد کیفی پژوهش را آغاز کنیم، از روش متوالی اکتشافی استفاده کرده‌ایم. پژوهش‌هایی که به این روش انجام می‌شوند نیز به طور معمول دو مرحله‌ای هستند. در گام نخست پژوهشگر از روش کیفی استفاده کرده، داده را گردآوری و آن را تجزیه و تحلیل می‌کند. سپس در گام بعد از این نتایج در روش کمی بهره می‌برد. پژوهشگران اغلب زمانی از این روش استفاده می‌کنند که قصد توسعه مقیاس یا ابزاری بهتر برای سنجش متغیری از طریق یک نمونه محدود را دارند؛ و می‌خواهند بدانند که آیا نتایج حاصل از یک نمونه کوچک (گام کیفی) می‌تواند به جامعه بزرگتری تعمیم یابد (گام کمی).
فرض بگیرید که پژوهشگری عوامل مؤثر بر دستبرد ادبی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را با استفاده از روش گراندد تئوری و گردآوری داده کیفی (از طریق مصاحبه عمیق) انجام می‌دهد. داده حاصل با استفاده از روش‌های گوناگون کدگذاری تجزیه و تحلیل شده و پژوهشگر تم‌های گوناگونی از نتایج استخراج می‌کند. حال برای آن‌که تعمیم‌پذیری این نتایج مشخص شود، تم‌ها و عوامل استخراج شده در طراحی یک ابزار (برای نمونه یک پرسشنامه) استفاده شده و این ابزار در یک پژوهش پیمایشی جهت گردآوری داده استفاده می‌شود. بنابراین، از این طریق یافته‌های حاصل از مرحله کیفی، به نوعی، در مرحله کمی آزمون می‌شوند.

از ویژگی‌های روش متوالی اکتشافی آن است که گردآوری و تجزیه و تحلیل داده در دو رویکرد کمی و کیفی به صورت غیر هم‌زمان و ترتیبی اتفاق خواهد افتاد، در این روش اولویت با رویکرد کیفی است، تجزیه و تحلیل داده در هر کدام از رویکردها به صورت مستقل و ترتیبی انجام می‌شود، و از نتایج کیفی در گام کمی استفاده خواهد شد.

روش‌های دیگری نیز در رویکرد ترکیبی می‌توان استخراج کرد که قدری پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر از روش‌های بیان‌شده هستند. این روش‌ها از ترکیب عناصر و ویژگی‌های موجود در سه روش پیشین ـ یعنی روش موازی همگرا، متوالی توضیحی، و متوالی اکتشافی استفاده می‌کنند. روش لانه‌ای، چندمرحله‌ای، و تحولی از این روش‌های پیشرفته به‌شمار می‌آیند. با توجه به خاص بودن و دشواری نسبی این روش‌ها، کمتر از آنها استفاده می‌شود و انجام آنها اغلب برای دانشجویان و پژوهشگران تازه‌کار دشوار است. در روش لانه‌ای پژوهشگر یک یا چند نوع داده  (کمی یا کیفی یا هردو) را در طرحی بزرگتر (مانند روش روایتی، قوم‌نگاری، یا آزمایش) قرار می‌دهد. این روش، اغلب توسط متخصصان حوزه بهداشت و علوم درمانی استفاده می‌شود. برای مثال، در روش آزمایشی پژوهشگر ممکن است داده کیفی نیز ـ همزمان، قبل، یا بعد آزمایش ـ گردآوری کند.

در روش تحولی، پژوهشگر ممکن است از طرح‌های موازی همگرا، متوالی توضیحی، و متوالی اکتشافی در چارچوب عدالت اجتماعی برای کمک به گروه‌هایی که در حاشیه وجود دارند استفاده کند. نظریه عدالت اجتماعی در این روش کاربرد خاصی دارد و یک چارچوب پایه قلمداد می‌شود. این نظریه بسیاری از جوانب روش پژوهش ترکیبی را تشکیل می‌دهد.

در روش پژوهش چندمرحله‌ای در رویکرد ترکیبی، پژوهشگر ممکن است از طرح‌های گوناگون ترکیبی ـ یعنی موازی همگرا، متوالی توضیحی، و متوالی اکتشافی ـ در یک مطالعه تاریخی و به ترتیب از آنها استفاده کند. تمرکز پژوهشگر در چنین پژوش‌هایی روی یک هدف مشترک در پروژه‌های گوناگون خواهد بود. از این روش بیشتر برای ارزیابی یا اجرای یک برنامه، که شامل گام‌های متفاوت در مقاطع زمانی گوناگون می‌شود، استفاده می‌شود. اگرچه در هرکدام از این گام‌ها هدفی وجود دارد، اما هدف غایی از تمامی گام‌ها یک هدف واحد و مشترک است.

کرسول در آثار پیشین خود درباره روش پژوهش ترکیبی، آنها را در شش روش دسته‌بندی می‌کرد (یعنی موازی همگرا، متوالی توضیحی، متوالی اکتشافی، لانه‌ای، تحولی، و چندمرحله‌ای)،  اما در ویرایش آثار خود در سال‌های اخیر قائل به یک دسته‌بندی چهارگانه است. در هر صورت، از آنجا که هدف پژوهش ترکیبی رفع نقص‌های متوجه رویکردهای کمی و کیفی است، بنابراین از ترکیب روش‌های گوناگون می‌توان به روش‌های جدیدتر و متفاوت‌تری دست پیدا کرد. بنابراین، به نظر می‌رسد این حوزه هنوز به بلوغ کامل نرسیده و در سال‌های آتی دستخوش تغییرات جدیدی خواهد شد.

منابع و مآخذ - مبانی و روش‌های پژوهش (پیوند) بهروز رسولی و حمیدرضا مختاری‌اسکی
کرسول، جان دبلیو. روش تحقیق تلفیقی. ترجمه عباس زارعی و محسن نیازی. تهران: ثامن الحجج، 1387

مختاری-اسکی، حمیدرضا. روایی و پایایی در پژوهش کیفی: پایایی، 1393. بازیابی شده از وبلاگ  کشکول پژوهشگر. بازیابی شده در تاریخ 20 دی 1394

Aliaga, Martha, and Brenda Gunderson. Interactive statistics. Sage Publication, 1999

Babbie, Earl. The practice of social research. Cengage Learning, 2015

Bryman, Alan. Social research methods. Oxford university press, 2012

Burns, Robert Bounds. Introduction to research methods. London: Sage, 2000

Campbell, Donald T, and Donald W Fiske. "Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix." Psychological bulletin no. 56 (2), 1959:81

Cohen, Louis, Lawrence Manion, and Keith Morrison. Research Methods in Education. New York: Routledge, 2011

Creswell, John W. Qualitative enquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications, 2007

Creswell, John W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications, 2014

Creswell, John W., and Vicki L. Plano Clark. Designing and conducting mixed methods research. Sage Publication, 2007

Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. The SAGE handbook of qualitative research. Sage, 2011

Doyle, Louise, Anne-Marie Brady, and Gobnait Byrne. "An overview of mixed methods research." Journal of Research in Nursing 14, no. 2 (2009): 175-185

Given, Lisa M., ed. The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Sage Publications, 2008

Gobo, Giampietro. Doing ethnography. Sage, 2008

Goodwin, William Lawrence, and Laura D. Goodwin. Understanding quantitative and qualitative research in early childhood education. Vol. 59. Teachers College Press, 1996

Gray, David E. Doing research in the real world. Sage, 2013

Johnson, R. Burke, Anthony J. Onwuegbuzie, and Lisa A. Turner. "Toward a definition of mixed methods research." Journal of mixed methods research 1, no. 2 (2007): 112-133

Labaree, R. V. "Organizing your social sciences research paper." Research Guides, University of Southern California, 2014

Luborsky Mr, Rubinstein Rl. Sampling in Qualitative Research: Rationale, Issues, and Methods. Research on aging. 1995;17(1): 89-113

Marshall, Catherine, and Gretchen B. Rossman. Designing qualitative research. Sage publications, 2014

Merriam, Sharan B. Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons, 2014

Muijs, Daniel. Doing quantitative research in education with SPSS. Sage, 2010

Newby, Peter. Research methods for education. Routledge, 2009

O'Cathain, Alicia, Elizabeth Murphy, and Jon Nicholl. "Why, and how, mixed methods research is undertaken in health services research in England: a mixed methods study." BMC health services research 7, no. 1 (2007): 85

Onwuegbuzie, Anthony J., and Nancy L. Leech. "Linking Research Questions to Mixed Methods Data Analysis Procedures 1." The Qualitative Report 11, no. 3 (2006): 474-498

Patton, Michael Quinn. Qualitative evaluation and research methods. 3rd edition ed: SAGE Publications, inc, 2001

Patton, Michael Quinn. Qualitative evaluation and research methods . SAGE Publications, inc, 1990

Pierce, Linda L. "Twelve steps for success in the nursing research journey." Journal of continuing education in nursing no. 40 (4), 2009:154-62; quiz 163-4, 192

Seale, Clive. Researching society and culture. Third Edition ed: SAGE Publications, 2012

Silverman, David, ed. Qualitative research. Sage, 2010

Tashakkori, Abbas, and Charles Teddlie. Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches. Vol. 46. Sage, 1998

Thomas, R. Murray. Blending qualitative and quantitative research methods in theses and dissertations. Corwin Press, 2003

در ادامه منابع مفید برای مطالعه بیشتر - به تفکیک نوع منبع - آمده‌اند.

 • چطور موضوع پژوهشم را چارچوب‌بندی کنم؟
 • چطور متغیرها و سازه‌های مناسب برای پژوهشم انتخاب کنم؟
 • چطور مدل مفهومی پژوهشم را بسازم؟
 • چطور ابزار پژوهشم را بسازم؟
 • چی بپرسم؟ از کی بپرسم؟ چطوری بپرسم؟
 • چطور بعد از گردآوری داده و تحلیل یافته‌ها، در بخش نتیجه‌گیری نوآوری پژوهشم را برجسته کنم؟
اگر پرسش‌هایی از این دست دارید دلیلش احتمالا دو چیز است: 📌 در سرچ و چگونگی دستیابی به متون عالی در حوزه پژوهشتان ورزیده نیستید و صرفا سرچ را به نیت پیدا کردن موضوع و مرور پیشینه انجام می‌دهید 📌 یا بعد از پیدا کردن متون علمی و مقالات نمی‌‌دانید چطور یک مقاله یا پژوهش را بخوانید و برای ساخت قطعات مختلف پژوهشتان از آن استفاده کنید. برخلاف تصور رایج پژوهش یک پروسه خطی نیست. برعکس، پژوهش یک پروسه رفت و برگشتی است که باید در هر مرحله از آن با متون علمی برتر و پژوهش‌های مرتبط تعامل و مشورت کنید و دقیقا همین تعامل و مشورت است که پاسخ همه پرسش‌های شما را می‌دهد و در شما اعتماد به نفسی رویشی ایجاد می‌کند و از شما یک محققِ متخصص و صاحب‌نظر می‌سازد. برای اینکار باید در سه مهارت سرچ، تحلیلی‌خوانی و اصیل‌نویسی ورزیده باشید تا به فراخور نیاز محتوایی‌تان در هر مرحله از پژوهش بتوانید سرچ‌های هدفمند انجام دهید و از دل مقالات و متون علمی، مطالب دست اول و معتبر استخراج کنید و برای پرسش‌های خود پاسخ‌های علمی و معتبر بیابید. چون نیاز شما به مطالب علمی در هر مرحله از پژوهش متفاوت است و بنابراین با بکارگیری یک استراتژی سرچ ثابت یا مراجعه به شکل خاصی از اطلاعات (مثلا پایان‌نامه‌ها و مقالات) نمی‌توانید به مطالب موردنیازتان در هر مرحله از پایان‌نامه یا پروپوزال دست بیابید. و دلیل اصلی قفل‌شدگی در پژوهش دقیقا از همین نقطه شروع می‌شود: اینکه سرچ می‌کنید به نیت انتخاب موضوع و گردآوری پیشینه و مقالات و پایان‌نامه‌ها را می‌خوانید به نیت اینکه مطمئن شوید پژوهشتان تکراری نیست!


منابع پژوهش منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

توضیح مختصر رویکرد ترکیبی (وبگاه)

روش پژوهش ترکیبی (قسمت اول)

روش پژوهش ترکیبی (قسمت دوم)

در این پیوند (قسمت یک و دو) رویکرد ترکیبی به صورت مختصر و ساده توضیح داده شده است. همچنین، روش‌های گوناگون رویکرد ترکیبی تعریف شده‌اند.

مسائل فرایندی مرتبط با طرح متوالی توضیحی (وبگاه)

Re-Evaluating the Procedural Issues of the Sequential Explanatory Design

در این پیوند بر مسائل فرایندی مرتبط با طرح متوالی توضیحی، به عنوان یکی از طرح‌های مطرح در رویکرد کیفی، تمرکز شده است.

استفاده از موردکاوی در طرح متوالی توضیحی در بافت پزشکی (وبگاه)

Using case study within a sequential explanatory design

در این پیوند استفاده از موردکاوی در طرح متوالی توضیحی در بافت پزشکی توضیح داده شده است. اگرچه این یک کار پژوهشی است، اما دستورالعملی برای نحوه استفاده از این ترکیب به شمار می‌آید.

انواع طرح‌های پژوهش ترکیبی (وبگاه)

Mixed Methods: Integrating Quantitative and Qualitative Data Collection and Analysis

در این پیوند انواع طرح‌های پژوهش ترکیبی در بافت پزشکی توضیح داده شده است. طرح متوالی اکتشافی نیز به عنوان یکی از این طرح‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.

نحوه استفاده و کاربرد روش پژوهش متوالی اکتشافی (وبگاه)

Using Mixed-Methods Sequential Explanatory Design

در این پیوند نحوه استفاده و کاربرد روش پژوهش متوالی اکتشافی تشریح شده است. همچنین، پدیدآوران به مبانی نظری این روش نیز اشاره کرده‌اند.

تفاوت میان طرح‌های گوناگون رویکرد ترکیبی (وبگاه)

What are the differences between Sequential Explanatory Design or Sequential Exploratory Design vs Sequential Transformative Design

در این پیوند پرسشی راجع به تفاوت میان طرح‌های گوناگون رویکرد ترکیبی، در وبگاه ریسرچ‌گیت مطرح شده و پاسخ‌هایی به این پرسش داده شده است.

طرح تحولی در رویکرد ترکیبی

Transformative Mixed Methods: Addressing Inequities

در این پیوند طرح تحولی در رویکرد ترکیبی معرفی شده و مثال‌هایی برای تشریح بیشتر آن ارائه شده است.

تعریف روش‌های پژوهش ترکیبی، الگوها و مدل‌های گوناگون ترکیب روش‌های کمی و کیفی (مقاله)

تخشید، محمدرضا، و مهدی متین جاوید. «روش‌های تحقیق ترکیبی در علوم سیاسی». فصلنامه سیاست 40، شماره 2 (1389) (تمام‌متن)

این نوشتار بر آن است تا ضمن معرفی و تعریف روش‌های پژوهش ترکیبی، الگوها و مدل‌های گوناگون ترکیب روش‌های کمی و کیفی را ارائه کرده، سپس نقاط قوت و ضعف این روش‌ها را بررسی نماید و سرانجام به کاربرد و بررسی چشم‌انداز آینده این روش‌ها در علوم سیاسی پرداخته است.

انواع طرح‌ها و روش‌های رویکرد ترکیبی به همراه نقاط قوت و ضعف آنها (مقاله)

Morse, Janice M., and Linda Niehaus. Mixed method design: Principles and procedures. Vol. 4. Left Coast Pr, 2009. Google Books

دو صاحب‌نظر در حوزه روش‌شناسی پژوهش، مورس و نیهاوس، یک راهنمای جامع در زمینه اصول و رویه پژوهش‌های ترکیبی نگاشته‌اند. در این اثر انواع طرح‌ها و روش‌های رویکرد ترکیبی به همراه نقاط قوت و ضعف آنها تشریح شده است. همچنین، تهدیدهایی که ممکن است در مورد روایی و اعتبار هرکدام از این روش‌ها مطرح شود، در این کتاب اشاره شده است.

روش‌ها و نمونه‌های پژوهش ترکیبی (کتاب)

Creswell, John W., and Vicki L. Plano Clark. Designing and conducting mixed methods research. Sage Publication, 2007. Google Books

این اثر جزء اولین آثار جامع در زمینه رویکرد ترکیبی به شمار می‌آید که توسط انتشارات سیج منتشر شده است. پدیدآوران این اثر در فصل‌های کتاب به ابعاد گوناگون رویکرد ترکیبی پرداخته‌اند. در فصل سوم کتاب، رهنمودهایی برای پژوهشگران پیرامون انتخاب یکی از روش‌های رویکرد ترکیبی، از میان چهار روش مطرح در این رویکرد، آمده که به آنها در پیشبرد پژوهش ترکیبی خود کمک خواهد کرد.

رویکرد ترکیبی و روش‌های مطرح آن (کتاب)

Creswell, John W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications, 2014. Google Books

جان کرسول، استاد دانشگاه نبراسکا در ایالات متحده، از اساتید مسلم حوزه روش‌شناسی ـ به‌ویژه در علوم اجتماعی ـ است. کتاب او با عنوان «طراحی پژوهش: رویکردهای کمی، کیفی، و ترکیبی» یکی از جامع‌ترین و ارزشمندترین منابع درباره روش‌شناسی پژوهش است. کرسول در فصل دهم این کتاب به توضیح انواع روش‌های مطرح در رویکرد ترکیبی، یعنی طرح همگرای موازی، طرح متوالی اکتشافی، طرح متوالی توضیحی، و طرح تحولی پرداخته است.

انواع طرح‌ها و روش‌های رویکرد ترکیبی (کتاب)

Morse, Janice M., and Linda Niehaus. Mixed method design: Principles and procedures. Vol. 4. Left Coast Pr, 2009. Google Books

دو صاحب‌نظر در حوزه روش‌شناسی پژوهش، مورس و نیهاوس، یک راهنمای جامع در زمینه اصول و رویه پژوهش‌های ترکیبی نگاشته‌اند. در این اثر انواع طرح‌ها و روش‌های رویکرد ترکیبی به همراه نقاط قوت و ضعف آنها تشریح شده است. همچنین، تهدیدهایی که ممکن است در مورد روایی و اعتبار هرکدام از این روش‌ها مطرح شود، در این کتاب اشاره شده است.

توضیح مفصل رویکرد ترکیبی و روش‌های آن (کتاب)

Tashakkori, Abbas, and Charles Teddlie, eds. Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research. Sage, 2010. Google Books

بدون شک، عباس تشکری و چارلز تدلی از تأثیرگذارترین افراد بر رویکرد ترکیبی و پیشرفت روش‌های پژوهش ترکیبی در سطح بین‌المللی هستند. حاصل پژوهش‌ها و تفکرهای چندین ساله این اساتید در اثری با عنوان «دستنامه سیج درباره روش‌های ترکیبی در پژوهش‌های اجتماعی و رفتاری» که توسط آنها ویراستاری شده خلاصه شده است. این کتاب پاسخگوی بسیاری از پرسش‌های پژوهشگران درباره روش‌های پژوهش ترکیبی است، از این‌که «پژوهش ترکیبی چیست؟» گرفته تا روش‌ها، طرح‌ها، و مدل‌های گوناگون مطرح در این رویکرد.

انواع روش‌های مطرح در رویکرد ترکیبی، یعنی طرح همگرای موازی، طرح متوالی اکتشافی، طرح متوالی توضیحی، و طرح تحولی (کتاب)

Creswell, John W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications, 2014. Google Books

جان کرسول، استاد دانشگاه نبراسکا در ایالات متحده، از اساتید مسلم حوزه روش‌شناسی ـ به‌ویژه در علوم اجتماعی ـ است. کتاب او با عنوان «طراحی پژوهش: رویکردهای کمی، کیفی، و ترکیبی» یکی از جامع‌ترین و ارزشمندترین منابع درباره روش‌شناسی پژوهش است. کرسول در فصل دهم این کتاب به توضیح انواع روش‌های مطرح در رویکرد ترکیبی، یعنی طرح همگرای موازی، طرح متوالی اکتشافی، طرح متوالی توضیحی، و طرح تحولی پرداخته است.

روش پژوهش موازی همگرا (پاورپوینت)

Mixed Methods -Convergent Parallel

روش پژوهش موازی همگرا، به عنوان یکی از طرح‌های رایج رویکرد ترکیبی، در این ارائه معرفی و توضیح داده شده است.

معرفی روش‌های پژوهش ترکیبی (پاورپوینت)

Mixed Methods Research

این پیوند شامل یک فایل پاورپوینت است که به معرفی روش‌های پژوهش ترکیبی و جوانب گوناگون آن پرداخته است.

تعریف انواع روش‌های مطرح در رویکرد ترکیبی (پاورپوینت)

Steps in Conducting a Scholarly Mixed Methods Study

در این ارائه جامع و مختصر، کرسول به معرفی رویکرد ترکیبی و تعریف انواع روش‌های مطرح در این رویکرد، به همراه نحوه پیاده‌سازی و اجرای آنها در پژوهش‌های دانشگاهی پرداخته است.

روش متوالی توضیحی (پاورپوینت)

Introduction to Mixed Methods Research

در این پیوند ارائه جان کرسول درباره روش‌های پژوهش ترکیبی، از جمله روش متوالی توضیحی، تشریح شده است.

معرفی روش‌های پژوهش ترکیبی و جوانب گوناگون آن (پاورپوینت)

Mixed Methods Research

این پیوند شامل یک فایل پاورپوینت است که به معرفی روش‌های پژوهش ترکیبی و جوانب گوناگون آن پرداخته است.

روش پژوهش تحولی (پاورپوینت)

Research Methodology -The Transformative Design

در این ارائه روش پژوهش تحولی، به عنوان یکی از طرح‌های رویکرد کیفی، در قالب 12 اسلاید توضیح داده شده است.

 • چطور موضوع پژوهشم را چارچوب‌بندی کنم؟
 • چطور متغیرها و سازه‌های مناسب برای پژوهشم انتخاب کنم؟
 • چطور مدل مفهومی پژوهشم را بسازم؟
 • چطور ابزار پژوهشم را بسازم؟
 • چی بپرسم؟ از کی بپرسم؟ چطوری بپرسم؟
 • چطور بعد از گردآوری داده و تحلیل یافته‌ها، در بخش نتیجه‌گیری نوآوری پژوهشم را برجسته کنم؟
اگر پرسش‌هایی از این دست دارید دلیلش احتمالا دو چیز است: 📌 در سرچ و چگونگی دستیابی به متون عالی در حوزه پژوهشتان ورزیده نیستید و صرفا سرچ را به نیت پیدا کردن موضوع و مرور پیشینه انجام می‌دهید 📌 یا بعد از پیدا کردن متون علمی و مقالات نمی‌‌دانید چطور یک مقاله یا پژوهش را بخوانید و برای ساخت قطعات مختلف پژوهشتان از آن استفاده کنید. برخلاف تصور رایج پژوهش یک پروسه خطی نیست. برعکس، پژوهش یک پروسه رفت و برگشتی است که باید در هر مرحله از آن با متون علمی برتر و پژوهش‌های مرتبط تعامل و مشورت کنید و دقیقا همین تعامل و مشورت است که پاسخ همه پرسش‌های شما را می‌دهد و در شما اعتماد به نفسی رویشی ایجاد می‌کند و از شما یک محققِ متخصص و صاحب‌نظر می‌سازد. برای اینکار باید در سه مهارت سرچ، تحلیلی‌خوانی و اصیل‌نویسی ورزیده باشید تا به فراخور نیاز محتوایی‌تان در هر مرحله از پژوهش بتوانید سرچ‌های هدفمند انجام دهید و از دل مقالات و متون علمی، مطالب دست اول و معتبر استخراج کنید و برای پرسش‌های خود پاسخ‌های علمی و معتبر بیابید. چون نیاز شما به مطالب علمی در هر مرحله از پژوهش متفاوت است و بنابراین با بکارگیری یک استراتژی سرچ ثابت یا مراجعه به شکل خاصی از اطلاعات (مثلا پایان‌نامه‌ها و مقالات) نمی‌توانید به مطالب موردنیازتان در هر مرحله از پایان‌نامه یا پروپوزال دست بیابید. و دلیل اصلی قفل‌شدگی در پژوهش دقیقا از همین نقطه شروع می‌شود: اینکه سرچ می‌کنید به نیت انتخاب موضوع و گردآوری پیشینه و مقالات و پایان‌نامه‌ها را می‌خوانید به نیت اینکه مطمئن شوید پژوهشتان تکراری نیست!

توضیح رویکرد ترکیبی (ویدیو)

Developing Mixed Methods Research

در این ویدیو، جان کرسول به توضیح رویکرد ترکیبی، با روایت یک مثال پژوهشی، پرداخته است. این ویدیو توسط انتشارات سیج تهیه شده است.

تشریح استفاده از طرح متوالی توضیحی در بافت علوم تربیتی (ویدیو)

Education Research Mixed Methods Explanatory Sequential Design

این ویدیوی آموزشی به تشریح استفاده از طرح متوالی توضیحی در بافت علوم تربیتی و حوزه آموزش اختصاص دارد.

 • چطور موضوع پژوهشم را چارچوب‌بندی کنم؟
 • چطور متغیرها و سازه‌های مناسب برای پژوهشم انتخاب کنم؟
 • چطور مدل مفهومی پژوهشم را بسازم؟
 • چطور ابزار پژوهشم را بسازم؟
 • چی بپرسم؟ از کی بپرسم؟ چطوری بپرسم؟
 • چطور بعد از گردآوری داده و تحلیل یافته‌ها، در بخش نتیجه‌گیری نوآوری پژوهشم را برجسته کنم؟
اگر پرسش‌هایی از این دست دارید دلیلش احتمالا دو چیز است: 📌 در سرچ و چگونگی دستیابی به متون عالی در حوزه پژوهشتان ورزیده نیستید و صرفا سرچ را به نیت پیدا کردن موضوع و مرور پیشینه انجام می‌دهید 📌 یا بعد از پیدا کردن متون علمی و مقالات نمی‌‌دانید چطور یک مقاله یا پژوهش را بخوانید و برای ساخت قطعات مختلف پژوهشتان از آن استفاده کنید. برخلاف تصور رایج پژوهش یک پروسه خطی نیست. برعکس، پژوهش یک پروسه رفت و برگشتی است که باید در هر مرحله از آن با متون علمی برتر و پژوهش‌های مرتبط تعامل و مشورت کنید و دقیقا همین تعامل و مشورت است که پاسخ همه پرسش‌های شما را می‌دهد و در شما اعتماد به نفسی رویشی ایجاد می‌کند و از شما یک محققِ متخصص و صاحب‌نظر می‌سازد. برای اینکار باید در سه مهارت سرچ، تحلیلی‌خوانی و اصیل‌نویسی ورزیده باشید تا به فراخور نیاز محتوایی‌تان در هر مرحله از پژوهش بتوانید سرچ‌های هدفمند انجام دهید و از دل مقالات و متون علمی، مطالب دست اول و معتبر استخراج کنید و برای پرسش‌های خود پاسخ‌های علمی و معتبر بیابید. چون نیاز شما به مطالب علمی در هر مرحله از پژوهش متفاوت است و بنابراین با بکارگیری یک استراتژی سرچ ثابت یا مراجعه به شکل خاصی از اطلاعات (مثلا پایان‌نامه‌ها و مقالات) نمی‌توانید به مطالب موردنیازتان در هر مرحله از پایان‌نامه یا پروپوزال دست بیابید. و دلیل اصلی قفل‌شدگی در پژوهش دقیقا از همین نقطه شروع می‌شود: اینکه سرچ می‌کنید به نیت انتخاب موضوع و گردآوری پیشینه و مقالات و پایان‌نامه‌ها را می‌خوانید به نیت اینکه مطمئن شوید پژوهشتان تکراری نیست!

پیشنهاد منبع

 


نمونه‌ها بر اساس رشته

نمونه کاربرد طرح موازی همگرا در رویکرد ترکیبی (پایان‌نامه)

Willis, Lynyetta Gittens. "African American Baptist church community: Influence of sociocultural factors on faith development." PhD diss., McGill University, 2007. Full-Text

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا برای مطالعه تاریخی و تشخیص گرایش‌ها (مقاله)

Ray Reutzel, D., and Kathleen AJ Mohr. "50 Years of Reading Research Quarterly (1965–2014): Looking Back, Moving Forward." Reading Research Quarterly 50, no. 1 (2015): 13-35. Full-Text

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا در مطالعات میان‌رشته‌ای (مقاله)

Fredenburg, Hilary A., and Michael J. Silverman. "Effects of cognitive-behavioral music therapy on fatigue in patients in a blood and marrow transplantation unit: A mixed-method pilot study." The Arts in Psychotherapy41, no. 5 (2014): 433-444

نمونه استفاده از طرح متوالی توضیحی برای بررسی تأثیر تفکر انتقادی (مقاله)

Sanavi, Reza Vahdani, and Samaneh Tarighat. "Critical Thinking and Speaking Proficiency: A Mixed-method Study.Theory and Practice in Language Studies 4, no. 1 (2014): 79-87. Full-Text

نمونه کاربرد طرح متوالی توضیحی در پژوهش‌های ارزیابی (مقاله)

Wheeler, Lindsay B., Randy L. Bell, Brooke A. Whitworth, and Jennifer L. Maeng. "The Science ELF: Assessing the enquiry levels framework as a heuristic for professional development." International Journal of Science Education 37, no. 1 (2015): 55-81

نمونه استفاده از طرح متوالی توضیحی در بررسی روابط متغیرهای گوناگون (مقاله)

Zumbrunn, Sharon, Courtney McKim, Eric Buhs, and Leslie R. Hawley. "Support, belonging, motivation, and engagement in the college classroom: a mixed method study." Instructional Science 42, no. 5 (2014): 661-684. Full-Text

نمونه استفاده از طرح متوالی اکتشافی برای پاسخگویی به مسائل نو (مقاله)

Raposo-Rivas, Manuela, Esther Martínez-Figueira, and José-Antonio Sarmiento Campos. "A Study on the Pedagogical Components of Massive Online Courses." COMUNICAR 44 (2015): 27-35. Full-Text

نمونه استفاده از روش پژوهش متوالی اکتشافی (پایان‌نامه)

West, Chad Lee. "Teaching middle school jazz: An exploratory sequential mixed methods study." PhD diss., The University of Michigan, 2011. Full-Text

نمونه کاربرد طرح متوالی اکتشافی برای ارزیابی روش‌ها (پایان‌نامه)

Van der Elst, Judith. "Investigating Epistemological Implications of Geospatial representation in the Making of Histories of the Pueblos, Using an Exploratory Mixed Methods Approach." PhD diss., The University of New Mexico, 2012 Full-Text

نمونه استفاده از طرح تحولی در رویکرد ترکیبی (مقاله)

Kim, Kyung Hi. "Community-Involved Learning to Expand Possibilities for Vulnerable Children A Critical Communicative, Sen’s Capability, and Action Research Approach." Journal of Mixed Methods Research (2014): 1558689814527877

نمونه کاربرد طرح متوالی تحولی (مقاله)

Wilson, Amy T., and Rowena E. Winiarczyk. "Mixed Methods Research Strategies With Deaf People Linguistic and Cultural Challenges Addressed."Journal of Mixed Methods Research (2014): 1558689814527943

نمونه کاربرد روش موازی همگرا و کیفی کردن داده کمی (طرح پژوهشی) کشاورز، زهره، و تاجدار علیزاده. «شیوه زندگی ارتقاءدهنده سلامت و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به بیماری اسکلروز مولتیپل: یک مطالعه ترکیبی همگرای موازیطرح پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، 1393

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا برای بررسی چندین متغیر در یک مطالعه (مقاله)

Mannino, Jennifer Emilie. "Resilience and Transitioning to Adulthood among Emerging Adults with Disabilities." Journal of pediatric nursing 30, no. 5 (2015): e131-e145

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا در رویکرد ترکیبی (مقاله)

Beer, Marianne, and Lena Mårtensson. "Feedback on students' clinical reasoning skills during fieldwork education." Australian occupational therapy journal 62, no. 4 (2015): 255-264 Full-Text

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا برای بررسی تأثیر پدیده‌ها (مقاله)

Simonelli, Guido, Yvan Leanza, Alexandra Boilard, Martín Hyland, Jura L. Augustinavicius, Daniel P. Cardinali, Annie Vallières, Daniel Pérez-Chada, and Daniel E. Vigo. "Sleep and quality of life in urban poverty: the effect of a slum housing upgrading program." Sleep 36, no. 11 (2013): 1669 Full-Text

نمونه استفاده از طرح متوالی توضیحی در پژوهش (مقاله)

Etz, Rebecca S., Rosalind E. Keith, Anna M. Maternick, Karen L. Stein, Roy T. Sabo, Melissa S. Hayes, Purvi Sevak, John Holland, and Jesse C. Crosson. "Supporting Practices to Adopt Registry-Based Care (SPARC): protocol for a randomized controlled trial." Implementation Science 10, no. 1 (2015): 46. Full-Text

نمونه استفاده از طرح متوالی توضیحی در پژوهش‌های ترکیبی (مقاله)

Pfaff, Kathryn A., Pamela E. Baxter, Susan M. Jack, and Jenny Ploeg. "Exploring new graduate nurse confidence in interprofessional collaboration: A mixed methods study." International journal of nursing studies 51, no. 8 (2014): 1142-1152. Full-Text

نمونه کاربرد متوالی توضیحی برای مطالعه پدیده‌های جدید (مقاله)

Mao, Jin. "Social media for learning: A mixed methods study on high school students’ technology affordances and perspectives." Computers in Human Behavior 33 (2014): 213-223

نمونه استفاده از طرح متوالی اکتشافی با رویکرد متغیر ـ محور (مقاله)

Litchfield, Kaitlin, and Amy Javernick‐Will. "“I Am an Engineer AND”: A Mixed Methods Study of Socially Engaged Engineers." Journal of Engineering Education 104, no. 4 (2015): 393-416

نمونه استفاده از طرح متوالی اکتشافی برای ساخت و اعتباریابی پرسشنامه (مقاله)

Yildirim, Caglar, and Ana-Paula Correia. "Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire."Computers in Human Behavior 49 (2015): 130-137

نمونه کاربرد طرح متوالی اکتشافی برای مسائل کاربردی (مقاله)

Foster, Helen, Ann Ooms, and Di Marks-Maran. "Nursing students' expectations and experiences of mentorship." Nurse education today 35, no. 1 (2015): 18-24 Full-Text

نمونه کاربرد رویکرد ترکیبی در آموزش هنر (مقاله)

Lee, Najuana P. "Engaging the pink elephant in the room: Investigating race and racism through art education." Studies in Art Education 54, no. 2 (2013): 141

نمونه استفاده از طرح ترکیبی لانه‌ای در مطالعات پرستاری (مقاله)

Hadi, Muhammad Abdul, David Phillip Alldred, Michelle Briggs, Kathryn Marczewski, and S. José Closs. "Effectiveness of a community based nurse-pharmacist managed pain clinic: A mixed-methods study."International journal of nursing studies 53 (2016): 219-227

نمونه کاربرد طرح لانه‌ای هم‌زمان برای مطالعه تأثیر یک پدیده (مقاله)

Kinser, Patricia Anne, Cheryl Bourguignon, Diane Whaley, Emily Hauenstein, and Ann Gill Taylor. "Feasibility, acceptability, and effects of gentle hatha yoga for women with major depression: findings from a randomized controlled mixed-methods study." Archives of psychiatric nursing 27, no. 3 (2013): 137-147

نمونه کاربرد طرح لانه‌ای هم‌زمان در پژوهش (مقاله)

Turner-Cobb, Julie M., Jenny Palmer, D. Aronson, Louise Russell, Stephanie Purnell, Michael Osborn, and David S. Jessop. "Diurnal cortisol and coping responses in close relatives of persons with acquired brain injury: A longitudinal mixed methods study." Brain Injury 24, no. 6 (2010): 893-903

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا برای بررسی ظرفیت سازمانی دانشجویان (مقاله)

Kerrigan, Monica Reid. "A Framework for Understanding Community Colleges’ Organizational Capacity for Data Use A Convergent Parallel Mixed Methods Study." Journal of Mixed Methods Research (2014): 1558689814523518

نمونه استفاده از طرح موازی همگرا برای مطالعه رابطه میان متغیرها (مقاله)

King, Patricia A. Lee, Julie A. Cederbaum, Seth Kurzban, Timothy Norton, Steven C. Palmer, and James C. Coyne. "Role of patient treatment beliefs and provider characteristics in establishing patient–provider relationships."Family practice 32, no. 2 (2015): 224-231. Full-Text

نمونه استفاده از طرح متوالی توضیحی در مطالعه الگوها (مقاله)

Taghizadeh, Ziba, Abouali Vedadhir, Fereshteh Behmanesh, Abbas Ebadi, Abulghasem Pourreza, and Mohammad J. Abbasi-Shavazi. "Reproductive practices by patterns of marriage among Iranian women: study protocol for an explanatory sequential mixed methods design." Reproductive health 12, no. 1 (2015): 89. Full-Text

نمونه استفاده از طرح متوالی توضیحی در توسعه یک مدل (مقاله)

Barclay-Goddard, Ruth, Jacquie Ripat, and Nancy E. Mayo. "Developing a model of participation post-stroke: a mixed-methods approach." Quality of Life Research 21, no. 3 (2012): 417-426. Full-Text

نمونه کاربرد طرح متوالی توضیحی در تأثیر عوامل گوناگون بر یک پدیده (مقاله)

Casale, Marisa. "The importance of family and community support for the health of HIV‐affected populations in Southern Africa: What do we know and where to from here?." British journal of health psychology 20, no. 1 (2015): 21-35

نمونه استفاده از طرح متوالی اکتشافی با کمک پیمایش و مصاحبه (مقاله)

East, Jean F., Walter LaMendola, and Catherine Alter. "Distance education and organizational environment." Journal of Social Work Education 50, no. 1 (2014): 19-33

نمونه استفاده از طرح متوالی اکتشافی برای توسعه ابزار (مقاله)

Leykin, Dmitry, Mooli Lahad, Odeya Cohen, Avishay Goldberg, and Limor Aharonson-Daniel. "Conjoint community resiliency assessment measure-28/10 items (CCRAM28 and CCRAM10): A self-report tool for assessing community resilience." American journal of community psychology 52, no. 3-4 (2013): 313-323

نمونه کاربرد طرح متوالی اکتشافی برای توسعه مدل مفهومی و آزمون آن (مقاله)

De Bosscher, Veerle, Simon Shibli, Maarten van Bottenburg, Paul De Knop, and Jasper Truyens. "Developing a method for comparing the elite sport systems and policies of nations: A mixed research methods approach."Journal of sport management 24, no. 5 (2010): 567-600. Full-Text

نمونه استفاده از طرح ترکیبی تحولی برای مطالعه رنسانس و افراط‌گرایی (مقاله)

Ferree, Myra Marx. "Resonance and Radicalism: Feminist Framing in the Abortion Debates of the United States and Germany." American Journal of Sociology 109, no. 2 (2003): 304-344. Full-Text

نمونه کاربرد طرح تحولی در پژوهش‌های ترکیبی (مقاله)

Cartwright, Elizabeth, Diana Schow, Silvia Herrera, Yezenia Lora, Maricela Mendez, Deborah Mitchell, Elizabeth Pedroza, Leticia Pedroza, and Angel Trejo. "Using participatory research to build an effective type 2 diabetes intervention: the process of advocacy among female Hispanic farmworkers and their families in Southeast Idaho." Women & health 43, no. 4 (2006): 89-109

نمونه استفاده از طرح تحولی برای مطالعه معلولیت و ملاحظات روش‌شناختی مربوطه (مقاله)

Boland, M., Leslie Daly, and Anthony Staines. "Methodological issues in inclusive intellectual disability research: A health promotion needs assessment of people attending Irish disability services." Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 21, no. 3 (2008): 199-209

پیشنهاد منبع

 

دیدگاه‌ها

  ثبت دیدگاه

  695
  برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
  کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) چه اندازه رضایت دارید؟