بخش اول – مقدمه

ارائه پژوهش> نگارش گزارش پژوهش

در این بخش تصویری کلی از چیستی، چرایی و چگونگی پژوهش ارائه می‌شود:

چیستی پژوهش

 • پژوهشم درباره چیست؟ به طرح و حل چه مسئله‌ای می‌پردازد؟ چه هدفی را دنبال می‌کند؟
 • صاحب این مسئله کیست یا چه افراد، سازمان‌ها و ارگان‌هایی از این مسئله تاثیر می‌پذیرند؟
 • این مسئله حاصل شکاف دانشی در چه حوزه(هایی) است؟
 • پرسش یا فرضیه‌های پژوهشم چیستند و روی چه فونداسیون علمی استوار شده‌اند؟

چرایی پژوهش

 • چرا انجام این پژوهش ضرورت دارد؟ اگر پژوهش انجام شود چه اتفاقی می‌افتد؟ کدام بخش‌ها، سازمان‌ها، حوزه‌(های) علمی از انجام این پژوهش تاثیر می‌پذیرند؟
 • انگیزه من پژوهشگر از انجام این پژوهش چیست؟ چرا به این موضوع یا مسئله علاقه‌مند شدم؟
 • «خب که چی؟» پژوهشم چیست؟

چگونگی پژوهش

 • چگونه می‌خواهم پژوهشم را انجام دهم؟
 • چگونه می‌خواهم پرسش پژوهشم را بپرسم؟ (ابزار یا پرسش‌های عملیاتی پژوهش)
 • از چه کسی یا از چه منابعی می‌خواهم این پرسش را بپرسم؟ (جامعه پژوهش)
 • چگونه می‌خواهم با جامعه یا منابع تعامل کنم و داده موردنیاز پژوهشم را گردآوری کنم؟ (روش گردآوری داده)
 • چگونه می‌خواهم داده پژوهشم را تحلیل و تفسیر کنم؟ (روش تحلیل داده‌ها و تفسیر یافته‌ها)

در انتهای بخش مقدمه باید فرایند و طرح کلی پژوهش – ترجیحا به صورت نمودار یا تصویر – ارائه شود تا خواننده راحت‌تر بتواند با پژوهشگر همگام شود و بداند در هر بخش از گزارش می‌تواند به چه اطلاعاتی دست یابد.