پیشنهادهایی برای پژوهش بیشتر

ارائه پژوهش> نگارش گزارش پژوهش

با توجه به اینکه زمان و پول برای انجام یک پژوهش محدود است و پژوهشگر – در صورت انجام درست پژوهش – به لیستی بلند از مسائل و حوزه‌های نیازمند پژوهش می‌رسد، در این بخش پژوهش‌های پیشنهادی که در مقیاس زمانی محدود یک پایان‌نامه یا یک رساله دکتری قابل انجام هستند مطرح می‌شوند. برای تفکر و نگارش نظام‌مند چنین پیشنهاد‌هایی می‌توانید به حوزه‌های زیر فکر کنید:

ارائه پیشنهادهایی که به داده پژوهش مربوط هستند. مثلا طرح نیاز به انجام پژوهش‌هایی که نوع متفاوتی از داده را تولید کنند. معمولا از نتایج یک پژوهش مولد، پرسش‌های خوب زیادی متولد می‌شوند که پژوهیدن آنها می‌تواند دانش جدیدی در موضوع موردنظر تولید کند.

ارائه پیشنهادهایی که به حوزه روش و شیوه طراحی پژوهش مربوط هستند. مثلا استفاده از عوامل مداخله‌گر متفاوت برای آزمون متغیرها، یا تمرکز بر سازه یا مولفه‌ای متفاوت برای طرح پرسش‌های مصاحبه، استفاده از ابزاری متفاوت برای گردآوری داده و ...

ارائه پیشنهادهایی که به حدود و دامنه موضوع و پرسش پژوهش مربوط هستند. مثلا پیشنهاد تمرکز بر موضوع‌ها/ پرسش‌هایی که پژوهشگر حین گردآوری و تحلیل داده متوجه آنها می‌شود اما چون این پرسش‌های جدید خارج از دامنه پژوهشش هستند به آنها نمی‌پردازد. در مجموع برای نگارش این قسمت از گزارش پژوهشگر باید بتواند به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:

  • مسئله یا موضوع مدنظر پژوهش من چه ابعاد ناشناخته دیگری دارد؟
  • برای فهم و حل ابعاد دیگر مسئله چه پرسش‌هایی ارزش پژوهیدن دارند؟
  • برای فهم عمیق‌تر و جامع‌تر این مسائل چه عناوین یا موضوع‌هایی باید مورد پژوهش قرار گیرند؟
  • چه روش‌(هایی) و چه بافت و جامعه پژوهشی می‌توانند مناسب‌ترین روش و منبع برای تولید دانش درباره این موضوع‌ها و مسائل باشند؟