گام پانزدهم – مقاله خود را – به همراه نامه به سردبیر – برای نشریه ارسال کنید

ارائه پژوهش> تبدیل پژوهش به مقاله

پس از تکمیل و نهایی‌سازی مقاله آن را طبق دستورالعمل مندرج در نشریه برای نشریه موردنظر ارسال کنید. برای انجام درست این کار راهنمای submission یا ارسال مقاله را که نشریات وجود دارد را به دقت مظالعه کنید. فقط تعداد اندگی از نشریات معتبر از روش ارسال از طریق ایمیل - به صورت فایل پیوست - استفاده می‌کنند. و باز فقط تعداد کمی از نشریات از شما می‌خواهند تا قبل از ارائه نهایی، مقاله خود را به سردبیر ایمیل کنید تا پس از اطمینان از مرتبط بودن آن برای نشریه، از شما بخواهد تا رویه ارسال را طبق دستورالعمل نشریه دنبال کنید. در هر صورت حتما در نامه به سردبیر یا cover letter to editor درباره عنوان مقاله‌تان و چگونگی ربط آن با هدف‌ها و محورهای مدنظر نشریه به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه دهید. این کار باعث می‌شود تا سردبیر با دقت بیشتری درباره مناسب بودن مقاله شما برای نشر در نشریه موردنظر قضاوت کند. چند نمونه نامه به سردبیر در بخش «منابع پیشنهادی» ارائه شده است.