چرایی نیاز به مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش: رصد علمی و دقیق شکاف دانشی

طراحی پژوهش> مطالعه و نگارش مبانی نظری

با توجه به اینکه معمولا دانش پژوهشگر درباره موضوع و – در نتیجه - پژوهش‌های انجام شده در حوزه موضوع مدنظرش اندک است، نمی‌تواند درباره مسئله بودن مسئله پژوهشش ادعایی علمی، دقیق و مستند مطرح کند. بسیاری از اوقات آنچه پژوهشگر تحت عنوان مسئله مطرح می‌کند پرسشی است که با مطالعه چند کتاب و مقاله قابل پاسخ‌گویی است و نیاز به پژوهش ندارد و از آن مهم‌تر ضرورت به پرداختن به مسئله مدنظر او در بافت بومی توجیه کافی ندارد. یعنی آنچه پژوهشگر مطرح می‌کند موضوعی نو و لوکس است تا مسئله‌ای باارزش و اورژانسی.

به همین دلیل پس از طرح مسئله‌ای که دغدغه پژوهشگر است یا طرح موضوعی که موردعلاقه‌ اوست لازم است تا – با مطالعه مبانی نظری موضوع - پژوهشگر دایره دانشی خود درباره مسئله یا موضوع را بسط دهد و بعد از آن پژوهش‌های مرتبط با موضوع موردنظر (پیشینه پژوهش) را تحلیل و نقد علمی کند تا در نهایت بتواند مسئله بودن مسئله پژوهش خود را در قالب ادعایی علمی دال بر ناکافی بودن دانش (شکاف دانشی) تشریح کند و نیاز به پر کردن این شکاف دانشی را در بافت بومی توجیه نماید.