جستجو و گردآوری پیشینه پژوهش

طراحی پژوهش> مطالعه و نگارش پیشینه پژوهش

با بررسی پیشینه پژوهش بناست پژوهشگر نو بودن، چرایی نو بودن، و چگونگی نو بودن پژوهش خود را اثبات کند. بنابراین بسیار مهم و حیاتی است که اولا پژوهشگر بتواند به لیست جامعی از پژوهش‌های مرتبط دست یابد و دوما بتواند آنها را به صورت علمی نقد و تحلیل کند و چرایی و چگونگی نو بودن پژوهش خود را – در ارتباط با پژوهش‌های مرتبط - اثبات نماید.

برای جستجوی موثر پیشینه پژوهش مدنظر قرار دادن یک نکته بسیار سرنوشت‌ساز است. اینکه جستجو باید به گونه‌ای انجام شود که پژوهشگر بتواند جامع‌ترین لیست از مرتبط‌ترین پژوهش‌ها و منابع را برای پژوهشش تهیه کند. برای کسب چنین نتیجه‌ای باید به پرسش‌های زیر به ترتیب پاسخ داد:

  • کجا بگردیم که معتبرترین منابع را بیابیم؟
  • در این منابع چگونه بگردیم که مرتبط‌ترین پژوهش‌ها را بیابیم؟
  • از میان منابع گردآوری شده چگونه هسته‌ای‌ترین منابع را شناسایی کنیم؟