ابزارهای گردآوری داده در پژوهش‌های کمی

اجرای پژوهش> ابزارهای پژوهش کمی

روش‌های پژوهش کمی، در واقع تشکیل دهندۀ یک پارادایم روش‌شناختی در علم به شمار می‌آیند. این پارادایم دارای ویژگی‌ها و اصولی است که متمایز از سایر روش‌های پژوهش است. بنابراین، می‌توان گفت که ابزارهایی که برای گردآوری داده در این پارادایم استفاده می‌شوند نیز متمایز از سایر ابزارها هستند. اگرچه، برخی معتقدند که نمی‌توان مرز روشنی میان ابزارهای گردآوری داده در روش‌های کمی، کیفی، یا ترکیبی قائل شد. در هر صورت، در ادامه به توضیح متداول‌ترین ابزارهای گردآوری داده در روش‌های کمی خواهیم پرداخت.