ابزارهای گردآوری داده در پژوهش‌های کیفی

اجرای پژوهش> ابزارهای پژوهش کیفی

پارادایم کیفی یا رویکرد کیفی شامل روش‌هایی می‌شود که در ماهیت با روش‌های مطرح در پارادایم کمی متفاوت هستند. بر همین اساس، ابزارها و روش‌هایی که برای گردآوری داده در این پارادایم مورد استفاده قرار می‌گیرد با پارادایم کمی تفاوت دارد. اگرچه، ممکن است در برخی از روش‌های کیفی پژوهشگر با استفاده از ابزارهایی که بیشتر در روش‌های کمی کاربرد دارند، اطلاعات مورد نیاز برای دستیابی به هدف پژوهش را گردآوری کند. با این حال، ابزارهای گردآوری داده در روش‌های کیفی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.