گام اول – انتخاب دقیق ابزار

اجرای پژوهش> انتخاب، ساخت و بومی‌سازی ابزار پژوهش

ممکن است ابزارهای متعددی موجود باشند که ادعا کنند یک مفهوم را می‌سنجند یا بررسی می‌کنند. پژوهشگر باید به دقت این ابزارها را بررسی کند، جوانب گوناگون را مد نظر داشته باشد، و با توجه به بافتی که قرار است ابزار در آنجا بکار گرفته شود، بهترین ابزار گردآوری داده را انتخاب کند. به طور معمول، ابزارهایی که توسط طیف بیشتری از پژوهشگران در بافت‌های گوناگون مورد استفاده و پذیرش قرار گرفته، می‌توانند انتخاب‌های مناسبی باشند.